For høyt og for tett på turstien ned til Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner mener at den planlagte bygningsmassen i Sandakerveien 78 er for høy og kommer for tett inntil grøntdraget og turstien ned til Akerselva. Grøntdraget og turstien blir dermed skyggelagt og inneklemt mellom innkjøringsveien til garasjeanlegget til Lillo gård og den foreslåtte 7 etasjer høye blokk A.

Det er også godkjent en barnehage på Lillo gård inntil grøntdraget. Skyggefrie grøntområder her vil være viktig for barnas trivsel.

Det er Heimstaden AS som foreslår å omregulere Sandakerveien 78 fra bl.a. forretning og kontor til bolig og forretning mfl. Forslaget innebærer at den eksisterende bygningen rives, og at det bygges et nytt bygg i 6–7 etasjer. Planen vil gi ca. 93 boliger og et forretningslokale i underetasjen. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget.

I et merknadsbrev datert 18. mars 2020 skriver de to foreningene at bygningsmassen langs Sandakerveien bør trekkes tilbake fra turstien og grøntdraget, minst tilbake til der nåværende bygning ender. Byggehøyden bør ikke være høyere enn nåværende bygning. Dagens parkeringsplass bør opparbeides som en grønn utvidelse av grøntdraget. En eventuell nordvegg parallelt med gangveien kan da også bli mer østvendt og få en noe bedre lystilgang.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Årsmøtet 23. mars er utsatt

Årsmøtet den 23. mars er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er faren for coronasmitte. 

 

 

Her kan du lese innkalling og sakspapirer

Kjersti Botnedal

 

Etter årsmøtet vil Kjersti Botnedal vise egne fotografier fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen: «En klassereise ned Akerselva».

Vi serverer kaffe og litt å bite i.
Velkommen!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Den tysk-norske skolen vil innta Myraløkka

Den tysk-norske skolen ønsker å overta det hvitstiplede området på Myraløkka. Dagens brukere fortrenges fra parken.

Den tysk-norske skolen i Oslo, som har både tyske og norske elever, har lenge hatt behov for å finne nye lokaler, men har ikke funnet å kunne takke ja til et eneste av de mange lokaliseringsalternativene som kommunen har lansert for skolen de siste årene.

Etter å ha lett på det private leiemarkedet har Den tysk-norske skolen kastet sine øyne på Sandakerveien 24 D, som eies av Myren Eiendom og ligger langs Akerselva på Myraløkka, jf. fotoet over.

Behov for ombygging og nye bygg

Bygningene skal bygges om for skolens behov, til barnehage og skole for 1.–9. klassetrinn, noe som medfører at dagens leietakere må flytte ut. Mellom eksisterende bygg planlegges det oppført to nye bygg som skal fungere som inngangssoner, vrimleområder, kantine m.m.

Lagerskuret i én etasje sørvest på tomta ønsker eier å rive og erstatte med et nytt og langt større bygg for Den tysk-norske skolens videregående skole.

Den tyske ambassadøren tar affære

Etter at eier fikk beskjed fra Plan- og bygningsetaten (PBE) om at en omregulering av hele eiendommen sannsynligvis vil være nødvendig, skrev Den tyske ambassadøren et brev til byrådsleder Raymond Johansen (A), opplyste at skolen ikke har tid til å vente på en omreguleringsprosess som «kan ta flere år», ettersom skolens situasjon er akutt på grunn av «utgående leiekontrakter som ikke kan forlenges».

Ambassadøren ba kommunen om «en rask behandling av saken i Plan- og bygningsetaten […] for å unngå at skolen kommer i en situasjon hvor den ikke har lokaler for å drive undervisningen videre». Les videre

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Ønsker ny brygge og båtplasser oppstrøms Vaterlands bru.

FOFO AS har på vegne av Akerselva Trebåtforening forberedt en byggesak for brygge og båtplasser langs Akerselvas østbredd oppstrøms Vaterlands bru.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er positive til at det etableres båtplasser også oppstrøms Vaterlands bru på østsiden av elva, men har likevel noen merknader til prosjektet, basert på de tilsendte tegningene.

Av situasjonsplan og fasadetegning fremgår det at et parti på 10,1 m rett oppstrøms Vaterlands bru ikke vil få brygge, mens det videre nordover langs østre elvebredd vil bli anlagt ei 1,2 m bred brygge i en lengde på 33,9 m (inklusive kajakkslipp i nord). 

De to foreningene har ingen merknader verken til bryggas bredde, lengde eller plassering, men har enkelte andre merknader. Foreningene legger til grunn at rammesøknaden ledsages av en grundig redegjørelse for tiltakets påvirkning på naturmiljøet i elva og kantsonen langs elva. Forhåpentlig vil utredningen vise at naturverdiene ikke vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket.

Les hele merknadsbrevet her.

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Skriv en kommentar

Nydalen trenger en stor blågrønn park

I merknadsbrev av 23. oktober 2019 har Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalt seg om tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) og om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119.

Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker i ferd med å bli et av Norges tettest befolkede områder. Området har stort behov for ikke-kommersielle møteplasser og park med store, sammenhengende grøntområder som gir rom for ulike aktiviteter.

I et omfattende og svært grundig merknadsbrev om TOR Nydalen påpeker de to foreningene blant annet:

• TOR Nydalen kommer minst 15 år for sent og fremstår som et nødtiltak.
• Av TOR Nydalens i alt 11 parker, torg og møteplasser foreslås det kun to parker.
• Parkdraget øst–vest i TOR Nydalen er i realiteten stort sett kun en tynn gangstreng.
• Nydalen trenger en større park på 15–20 dekar, det holder ikke med to små parker.
• Parken bør legges til Sandakerveien 113–119 og programmeres for allsidig bruk.
• TOR Nydalen sier ingenting om gjenåpning av Akerselva og lukkede sidebekker.
• Planforslaget for Gullhaug Torg 2 A umuliggjør gjenåpning i elvas historiske løp.

I brevet om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119 påpeker de to foreningene at hele eiendommen bør reguleres til park, dvs. 15,3 dekar i tillegg til de allerede regulerte 1,5 dekar, dvs. i alt 16,8 dekar.

Foreningene ønsker også at Heilobekken og Bråtenbekken skal gjenåpnes fra det nordøstre til det sørvestre hjørnet av parken med rolige bekkepartier avløst av terskler og små fossestryk, og gjerne med et par større dammer underveis.

Saksinnsyn TOR Nydalen

Saksinnsyn Sandakerveien 113 – 119.

Les merknadsbrevet om Sandakerveien 113-119

Publisert i Elve- og bekkeåpning, Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Velkommen til avduking av Blå Skilt på fire bruer over Akerselva

I samarbeid med Selskabet for Oslo Byes Vel ønsker Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) velkommen til avduking av blått skilt på Vaterlands bru mandag 21. oktober kl. 17.00.

Velkommen ved generalsekretær i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther.

Are Eriksen, leder i MAV, introduserer Sissel Rønbeck, Akerselva Miljøparks “mor”.

Sissel Rønbeck avduker skiltet ved Vaterlands bru.

Etter avdukingen vil Gard Espeland lede en vandring via Nybrua og Ankerbrua opp til Grünerbrua. Også på disse tre bruene er det nå montert Blå Skilt.

Alle er velkomne til å delta.

Les mer om Blå Skilt

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Redskapsfabrikken må bevares

Redskapsfabrikken med tre høye boligtårn

De tre høye boligtårnene i Avantors planforslag vil ødelegge den vernede Redskapsfabrikken.

Redskapsfabrikken er den eneste bygningen fra Christiania Spigerverks langvarige virksomhet i Nydalen som er bevart uten vesentlige endringer. Som en autentisk bygning fra den norske industrialiseringens tidlige fase langs Akerselva har bygningen stor nasjonal kulturhistorisk verdi. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 23. september 2019.

Bakgrunnen for merknadsbrevet er at PBE har sendt ut på høring et forslag til detaljregulering for Nydalsveien 32 B (Redskapsfabrikken). Bygget er et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Eiendomsselskapet Avantor ønsker å bygge tre høye boligtårn opp gjennom taket på Redskapsfabrikken.

De to foreningene reagerer skarpt både på Avantors og PBEs forslag, og støtter et alternativ 3 fra Byantikvaren (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring. Byantikvarens forslag sikrer det langsiktige vernet av Redskapsfabrikken ved å legge til rette for ny bruk ved en fremtidig avvikling av dagens industrivirksomhet i bygget, uten å tillate noen form for påbygg på Redskapsfabrikken.

– Vi er enige med BYA i at denne allerede vernede industribygningen ikke tåler de inngrepene i bygningskroppen som Avantor og PBE foreslår, skriver foreningene. 

Redskapsfabrikkens arkitektoniske uttrykk svekkes ytterligere ved at reguleringsbestemmelsene for begge alternativer tillater at de tre boligtårnene krager ut over sideskipenes veggliv, påpeker de to foreningene.

Redskapsfabrikken

Avantors 42 meter høye boligtårn krager ut på elvesiden og havner kun 3 til 6 meter fra flommuren mot Akerselva

Les hele merknadsbrevet.

Saksinnsyn.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Elvelangs i fakkellys

Elvelangs i fakkellys

Bildet er fra arrangementets offisielle facebookside

Torsdag kveld den 26. september erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med over 4000 fakler. Bli med på en stemningsfull vandring langs elva der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og amatører.

Salgsvirksomhet er ikke tillatt, heller ikke utdeling av informasjon og gratisartikler. Dette gjelder både kommersiell og idealistisk virksomhet.

Det er bydelene langs Akerselva – Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo – som arrangerer Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke samarbeidspartnere og sponsorer.

Syv hovedscener

Frysja, Brekkedammen kl 20.00
Offisiell åpning av Elvelangs ved Oslos ordfører Marianne Borgen. Teknisk museums populære vitenshow med flammer, smell og eksperimenter – et show med fokus på lys, energi og miljø.

​Nydalen
Human /Nature – kunstinstallasjon av Simon Valentine, i regi av kulturbyrået Mesén.
Waves of Fire – ildshow og dans av Piotr Drozdzykowski with company, Darina Cizkova, Dorothea Lien, lyddesign av Kari-Helene Blystad

Bjølsendumpa utegalleri
PlastoKrillen og veivisere fra Guerilla Plastic Movement, lysinstallasjoner av Elisabeth Stenseth, barn fra Ragnas hage og Nordpolen FUS barnehage. Tenn et lys for noen du er glad i, hils på speidern, eller opplev Quidditch

Myraløkka
Et gnistrende fakir- og flammeshow med Pain Solution. Med seg har de PAKK -Chainsaw Vigilantes, noen kulturelle immigranter med motorsager, instrumenter og ved til leirbålet. Luftig sirkusakrobatikk med de grasiøse luftakrobatene Elise Reine og Mari Stoknes.

​Kunsthøgskolen i Oslo
Musikk, dans,  performance, installasjoner, lysdesign, ild og flammer mm.

Nedre Foss Park
Kl 19: Grünerløkka skoles Musikkorps og Lakkegata skoles Musikkorps Kl 20: Open Drag Stage, kl 20.30: Hip Hop for folket ved X-Ray Ungdomskulturhus, kl 21.30: Norsk Lur- og Bukkehornslag

Vaterland skatepark
Cafeteatret presenterer en rekke artister på avslutningscenen utover kvelden.

Husk å reise kollektivt. Gå alltid medstrøms! La gjerne sykler og hunder bli hjemme. Bruk refleks, ta gjerne med lommelykt.

Sjekk program på Facebook 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Christian Krohgs gate 2 er kulturhistorisk viktig

Planforslaget til Oslo Areal AS

Bygningsrekka mot Akerselva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru er kulturhistorisk viktig, og burde i utgangspunktet helst bevares i sin helhet. Det er viktig å ta vare på bygninger ikke bare fra industriens pionertid, men også bygninger som viser den senere industrihistoriske utviklingen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 16. september 2019.

Det er Oslo Areal AS som har foreslått å omregulere Christian Krohgs gate 2 som i dag består av flere bygningsdeler bygget i en periode som spenner fra 1899 til 1948. Oslo Areal AS ønsker å rive all eksisterende bebyggelse, for så å oppføre et nybygg som vil gi en dobling av nåværende bruksareal (alternativ 1). PBE har utarbeidet et eget alternativ 2, som er omforent med Byantikvaren, hvor kun den nordøstre bygningen i 3 etasjer (pluss kjeller) ut mot Akerselva, oppført i 1929 og påbygd i 1948, blir revet. OE og MAV finner å kunne støtte alternativ 2.

En realisering av alternativ 1, med dette planalternativets høyder og utforming, vil virke altfor dominerende og påtrengende sett fra østsiden av Akerselva. Å rive all den verneverdige bebyggelsen på eiendommen og erstatte dagens bygningsmasse med et byggevolum på hele 23 623 m2 vil føre til at nybygget fremstår som et fremmedelement i dette viktige industrihistoriske kulturlandskapet, skriver de to foreningene.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bli med på laksesafari!

 

Laksesafari

Tirsdag 17. september klokka 17.00 er alle velkomne til laksesafari langs Akerselva. Arrangementet starter i Vaterlandsparken (ved Plaza hotell). Deretter skal vi rusle opp til Øvre Foss.

Vi vil se på hva laksen gjør på de ulike strekningene i den såkalte anadrome sonen av Akerselva. Hvor gjemmer den seg? Hvor gyter den? Hva har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og Oslo kommune gjort for å gjøre Akerselva til den lakseelva den nå har blitt? Og hvilke trusler utsettes laksen for?

Vandringen ledes av avdelingsdirektør Terje Laskemoen i Bymiljøetaten. Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner, OFA, NIVA og flere til vil delta med muntlige bidrag.

De siste 7 dagene (per 10/9) har det gått 137 laks opp laksetrappa på Nedre Foss. Den største var på 91 cm.

Sjekk fisketelleren her. 

Velkommen!

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar