Bentsebrugata 13 F-J – rammetillatelse mangler og kan ikke gis

Enerhaugen Arkitektkontor AS søkte 25. april 2018 om rammetillatelse til bruksendring, ombygging og påbygging av Bentsebrugata 13 F-J på vegne av tiltakshaver B13 utvikling AS. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget rammetillatelsen som ble gitt 11. september 2018, og fremholdt i den forbindelse at byggesaken burde vært behandlet som detaljreguleringsplan.

De to foreningenes klage på rammetillatelsen ble av Plan- og bygningsetaten (PBE) oversendt Fylkesmannen 11. mars 2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte i brev av 23. oktober 2019 med at klagen har ført fram og opphevet kommunens vedtak i sak 201805910 om å gi rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse i Bentsebrugata 13 F-J (dok. 52): «Kommunen må behandle saken på
nytt.»

I et brev til PBE av 16. juni 2020 skriver de to foreningene at “Vi kan ikke se at PBE har gitt tiltakshaver skriftlig tilbakemelding på spørsmålet om konsekvensene for byggesaken av at Fylkesmannen har opphevet rammetillatelsen. PBE har heller ikke behandlet
rammesøknaden på nytt, selv om Fylkesmannen har krevd at kommunen behandler søknaden om rammetillatelse til ombygging og påbygging av bygningsmassen i Bentsebrugata 13 F-J på nytt.”

– Det er på høy tid at PBE behandler rammesøknaden på nytt og avslår rammesøknaden. PBE bør samtidig gi pålegg om retting av det ulovlige forholdet, herunder pålegg om å rive påbygget, og pålegg om stans i arbeidet i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3, skriver foreningene.

De to foreningene viser også til at tiltakshaver den 20. mars 2019 (dok. 18) sækte om en endring i rammetillatelsen av 11. september 2018, dvs. om å få bygge igjen det nordøstre portrommet med en ny leilighet og flytte ikke bare all atkomst med bil, men også atkomst for gående og syklister til det sørvestre portrommet.

– Vi legger til grunn at PBE ikke behandler veisaken og gjenbyggingen av nordøstre portrom som en byggesak, men krever at tiltakshaver utarbeider en detaljreguleringsplan der bilatkomst, atkomst for myke trafikanter og opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei, eventuelt med justert trasé, inngår som helt sentrale elementer i planen, skriver de to foreningene.

Byrådsavdeling for byutvikling har 18. juni 2020 bedt PBE om å besvare de to foreningenes brev, og om selv å få kopi av svaret. 

Les hele brevet fra foreningene av 16. juni 2020 her.

Les også foreningenes klage til Fylkesmannen av 11. oktober 2018.

Saksinnsyn.

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bygningsmassen i Nydalsveien 36 bør trekkes tilbake fra Gullhaug torg

Nydalsveien 36 AS (Storebrand) har varslet oppstart av planarbeid for Nydalsveien 36 og 38 mellom Gullhaug torg og BI Nydalen. Forslagsstiller ønsker å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer.

I et felles innspillsbrev av 2. juni 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner anbefalt at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, og at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg.

De to foreningene understreker i brevet at det bør etableres en bred, grønn forbindelse mellom Sandakerveien ved Gullhaug gård og Akerselva ved Gullhaug torg, og at det er viktig å opprettholde og styrke dagens diagonale forbindelse fra Gullhaug torg via T-banenedgangen nord for BI-bygget til en fremtidig stor park i Sandakerveien 113–119.

Les hele innspillssbrevet her.

Se plansaken her.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– Hemmelig byrådsavtale sikrer høyhus på Gullhaug torg i Nydalen

Are Eriksen snakker til bystyrets byutviklingsutvalg. Bak står utvalgets leder, Øystein Sundelin (H). Til høyre i bildet står byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG). Foto: Erik Østlyngen.

I dag (14/5) var bystyrets byutviklingsutvalg på befaring i Nydalen i forbindelse med Avantors plan om å bygge et 70 meters høyhus på Gullhaug torg. På tross av sterke protester fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner, på tross av protestlister og sterke innvendinger fra flere etater har det rødgrønne byrådet valgt å anbefale plansaken, og tar sikte på å få den vedtatt i bystyret før sommerferien.

Under befaringen fortalte byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) at de tre rødgrønne byrådspartiene (A, MDG og SV) allerede under byrådsforhandlingene i fjor høst hadde gjort en avtale om å gå for dette høyhuset. Fra annet hold har vi fått bekreftet at da den rødgrønne byrådserklæringen fikk en formulering om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag», ble byrådspartiene enige om at dette løftet ikke skulle gjelde Avantors plan for Gullhaug torg i Nydalen. Denne avtalen har vært ukjent fram til nå. Om det er gjort unntak også for andre byggeprosjekter innenfor den byggefrie 20 metersgrensa, er ikke kjent.

De tre rødgrønne byrådspartiene har ikke flertall i bystyret, og vil trenge støtte enten fra Rødt eller fra ett eller flere av de borgerlige partiene.

Plassert på feil sted

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, sa under befaringen i dag at det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg. – Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sa Eriksen.

Are Eriksen minnet forsamlingen om at vi har en kommuneplan som tilsier et byggefritt belte på minimum 20 meter langs Akerselva, og en fersk rødgrønn byrådserklæring som lover at byrådet ikke vil tillate nye bygg som plasseres innenfor en 20-metersgrensa langs våre hovedvassdrag. På tross av dette anbefaler det rødgrønne byrådet utrolig nok å plassere et 70 meter høyt bygg delvis over den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i på Gullhaug torg på 1950-tallet.

Selv om tunge instanser som NVE, VAV og BYM har anbefalt å trekke bygget 20 meter tilbake fra elva, og advart sterkt mot å bygge så nær elvekulverten som planforslaget legger opp til, har vi likevel ingen illusjoner om at bygget vil bli trukket 20 meter tilbake fra elva. Men hver eneste meter vil bety mye når Akerselva skal gjenåpnes over Gullhaug torg, sa Eriksen.

– Lytt til våre motargumenter!

I et brev til bystyrets byutviklingsutvalg datert 12. mai 2020 ber Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner byutviklingsutvalget om å lytte til foreningenes
motargumenter til det nye planforslaget for Gullhaug Torg 2 A.

Les oversendelsesbrevet.

Les hovedbrevet.

Les vedlegget om Akerselva og kulverten

Les også: En rødgrønn miljøskandale langs Akerselva 

Les også: En miljøskandale av nasjonalt format 

Slik vil Avtantor bygge et 70 meters høyhus på Gullhaug torg – med støtte fra det rødgrønne byrådet.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

En miljøskandale av nasjonalt format

Av Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

I Vårt Oslo 8. april forsvarer Line Oma, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i bystyrets byutviklingsutvalg, Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg, plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Oma kan ikke ha satt seg inn i saken.

Det er korrekt at høyhuset er litt lavere enn i gjeldende regulering fra 2010, men kun sju meter lavere. Til gjengjeld er høyhusets fotavtrykk på torget økt fra 120 kvm i gjeldende regulering til 1 000 kvm i planforslaget. Høyhusets bruksareal er samtidig økt fra 2 500 kvm til 10 000 kvm. Gjeldende regulering tillater også en bygning med et bruksareal på 300 kvm, med en frihøyde på 5 meter ned til torget og kulverten for Akerselva under bygningen, og en paviljong med et bruksareal på 1 300 kvm og et fotavtrykk på 500 kvm.

Tre ganger så stort byggevolum

Samlet fotavtrykk på Gullhaug torg med gjeldende regulering er 620 kvm. Planforslagets fotavtrykk på torget er over 60 % større. Samlet bruksareal som skal plasseres på Gullhaug torg, er 4 100 kvm i gjeldende regulering. Planforslagets bruksareal som skal plasseres på det samme torget, er to og en halv gang så stort. I det nye planforslaget er etasjehøydene dessuten økt sammenholdt med dagens regulering. Bygningsvolumet som skal plasseres på torget, blir dermed tre ganger så stort som i gjeldende regulering.

Avantors Illustrasjon under viser hvor slankt høyhuset er i gjeldende regulering. Det nye planforslagets høyhus vil stjele store deler av torgarealet på denne illustrasjonen.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2020-04-12-14.36.56-1024x687.png

Bilene på torget skulle vært fjernet for 10 år siden

Line Oma gjør et stort nummer av at dagens parkeringsplass på Gullhaug torg omgjøres til et offentlig, bilfritt byrom. Denne parkeringsplassen, som Avantors høyhus vil beslaglegge det aller meste av, er allerede regulert til bilfritt område, og forutsatt å være tilgjengelig for allmenheten.

§ 5 i reguleringsbestemmelsene fra 2010 stiller krav om at det nye torget «skal opparbeides med helhetlig dekke av god kvalitet slik at eksisterende og foreslått nytt torg samlet fremstår likt i materialbruk og detaljering. Det tillates ikke varige bygningsmessige konstruksjoner på torget. Torgets utforming skal ivareta behov for sitteplasser, rekreasjon, sykkelparkering og lek. Det tillates ikke parkering på torget.»

Her har kommunen forsømt seg: 10 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt har kommunen fortsatt ikke satt en stopper for parkeringen på Gullhaug torg.

Et altfor lite torg gjøres enda mindre

Ved bystyrets behandling av gjeldende reguleringsplan i 2010 stemte Arbeiderpartiet, i tråd med vårt syn, imot enhver form for utbygging på Gullhaug torg, med den begrunnelse at «Gullhaug torg bedre kan utvikles til en viktig møteplass for Nydalen og bydelens beboere hvis området på begge sider av Nydalsveien defineres som torg- og møteplass». Nå anbefaler Line Oma fra Arbeiderpartiet å gjøre torget betydelig mindre enn det Arbeiderpartiet mente var altfor lite i 2010. Forstå det den som kan!

Høyhuset i Avantors nye planforslag går helt ut i Nydalsveien. De arealene nord for Nydalsveien som ikke er avsatt til oppholdsarealer for boligene i høyhuset, er så smale at de i all hovedsak vil fungere som gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold. For at forbindelsene skal bli brede nok, lukkes til og med 85 kvm av Akerselva som i dag er åpen. Det er dette Avantor, med hjelp av Plan- og bygningsetaten, har forsøkt å kamuflere som et tiltak som skal bedre tilgangen til elva. Dette agnet har det rødgrønne byrådet og Line Oma bitt på, og slukt rått.

Line Oma har imidlertid ett poeng: I det nye planforslaget stenges Nydalsveien over Gullhaug bru, og veien gjøres om til torgareal. Dette er et strålende tiltak. I gjeldende regulering er det kun krav om at Nydalsveien «skal utformes med samme visuelle uttrykk [og] samme materiale som torgflaten for øvrig». Men det er da ikke nødvendig å tillate Avantor å bygge 10 000 kvm på den nordre delen av Gullhaug torg for å stenge en vei for biltrafikk!

Høyhuset plasseres ute i Akerselvas historiske løp

Dersom Vårt Oslo gjengir Line Oma korrekt, så hevder hun at høyhuset i gjeldende regulering ligger «delvis i elva», mens høyhuset i det nye planforslaget er «trukket unna elveløpet». Det motsatte er tilfellet.

I planforslaget bygges høyhuset ute i Akerselvas historiske løp, fundamenteres 0,5 meter fra den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i da den 20–30 meter brede elva ble lukket over Gullhaug torg i 1956. Høyhusets kjeller skal bygges 1,0 meter fra kulvertveggen, og høyhuset skal krage langt ut over den smale kulverten helt nede på bakkeplan. I gjeldende regulering ligger ingen deler av høyhuset nærmere dagens elvekulvert enn 8 meter.

Gjenåpning av Akerselva i fremtiden

Line Oma gjør et poeng av at «det vil være mulig å åpne Akerselva en gang i framtiden» med høyhusets plassering i planforslaget. Hun sier ingenting om med hvilken bredde eller med hvilken elvetrasé.

Med Avantors planforslag kan Akerselva en gang i fremtiden gjenåpnes i elvas historiske løp i en bredde på 6–8 meter forbi høyhuset, men da mister beboerne i høyhuset alt regulert uteareal på bakkeplan.

Dersom elveløpet legges radikalt om slik at det ikke lenger går over Gullhaug torg, er det mulig å åpne hele det lukkede partiet av Akerselva i Nydalen allerede i dag, selv med høyhusets foreslåtte plassering: i en bredde på ca. 4 meter mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret. Men da forsvinner turveien langs elva.

Flomproblematikken tilsier gjenåpning nå

I planforslaget foreslås det å senke denne delen av turveien og benytte turveitraseen som flomvei. Dagens elvekulvert under Riksteatret og Gullhaug torg har nemlig ikke kapasitet til å håndtere en ekstremflom. Tverrsnittet i elvekulverten er faktisk 30 % mindre over Gullhaug torg enn rett ovenfor. Der hvor høyhuset skal plasseres over elvekulverten helt nede på bakkeplan, er kulvertens innvendige tverrsnitt kun 19–20 kvm. Rett oppstrøms er dette tverrsnittet 27–28 kvm. Til sammenligning er tverrsnittet for Akerselvas kulvert under sporområdet på Oslo S, dvs. på strekningen fra Vaterlandsparken til Operaen, hele 68 kvm.

Det beste flomsikringstiltaket som kan gjøres i Nydalen, er følgelig å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg.

En miljøskandale av nasjonalt format 

Et FutureBuilt-forbildeprosjekt som ikke tar flomproblematikken på alvor, og ikke forholder seg til den statlig initierte kommunedelplanen for Akerselva miljøpark, er ikke noe forbildeprosjekt, uansett hvor mange miljøkvaliteter prosjektet ellers måtte ha.

Det er en miljøskandale av nasjonalt format å plassere et høyhus ute i Akerselvas historiske løp!

Innlegget er også publisert i Vårt Oslo.

Er du enig? Støtt vår underskriftskampanje mot høyhuset på Gullhaug torg.

 

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med | Skriv en kommentar

En rødgrønn miljøskandale ved Akerselva

Avantors planlagte høyhus på Gullhaug torg. Illustrasjon: Snøhetta AS.

Tirsdag 7. april i den stille påskeuka strødde byrådet sand på en reguleringssak for Gullhaug torg i Nydalen. Nydalens store eier, Avantor AS, ønsker å bygge et høyhus på 70 meter (18 etasjer) med næringslokaler og ca. 41 leiligheter. Arkitekten er Snøhetta AS, og prosjektet er et såkalt FutureBuilt-forbildeprosjekt.

Hva er galt med dette prosjektet? Ikke bygget som sådant. Det blir helt sikkert miljøvennlig og bra – isolert sett. Vi ser heller ingen grunn til å bebreide Avantor AS for at de ønsker å tjene penger på å bygge et førtitalls dyre leiligheter som vil få en bokstavelig talt svimlende utsikt ut over Oslo og Oslofjorden. Eiendomsselskapers «natur» er tross alt å bygge og tjene penger.

Det som er veldig galt med dette prosjektet, og som gjør det til en rødgrønn miljøskandale, er at høyhuset bygges ute i Akerselvas historiske løp.

Allerede helt nede på bakkeplan vil høyhuset krage 4 meter ut over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Kulverten har ikke kapasitet til å håndtere en storflom ettersom tverrsnittet i kulverten er 30 % mindre over Gullhaug torg enn rett ovenfor. Av flomsikringshensyn bør derfor kulverten åpnes over Gullhaug torg. Bystyret må ikke tillate Avantor å bygge over kulverten.

Byggets kjeller skal plasseres ute i det tidligere elveløpet og kun 1 meter fra dagens kulvert for Akerselva. Dette umuliggjør en framtidig gjenåpning av Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg.

En bygning kan ikke isoleres fra den tomta den ligger på. Sted og bygg er en helhet. Å vise til at dette blir et ikonisk miljøbygg kan ikke legitimere å bygge over Akerselva og frata byen muligheten til gjenåpning. 

Demo på Gullhaug torg

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner demonstrerte i fjor mot Avantors byggeplaner.

Plasseringen av høyhuset er i strid med kommuneplanens retningslinje i § 13.3 Vassdrag om at det ikke bør bygges innenfor en 20 meter bred sone langs elvene i Oslo. Den er også i strid med den rødgrønne byrådserklæringen fra i fjor høst, hvor byrådet lovte å «ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Noen vil også huske at byrådet lovte å «styrke vernet av Akerselva miljøpark». Den rødgrønne byrådserklæringen er altså ikke verdt papiret den er skrevet på, når mektige næringsinteresser presser på.

Som et slags plaster på såret foreslår byrådet et stort sammenhengende offentlig torg som omfatter dagens Gullhaug torg, gategrunn rundt det foreslåtte høyhuset og Gullhaug bru. Men realiteten er noe annet. Realiteten er at planforslaget tillater nedbygging av det arealet som skulle være en åpen og tilgjengelig møteplass for alle. Og er det noe som denne delen av Nydalen mangler, så er det dette: åpne, gode møteplasser.

Det som er ekstra trist med denne reguleringssaken, er at den føyer seg inn i en lang rekke med saker hvor mektige entreprenører og eiendomsselskaper har fått lov til å bygge innenfor 20- og 12-metersgrensene langs Oslos elver og bekker. Det er våre felles friområder de stjeler av, når de bygger ned elvebreddene. Like viktig er det at vi trenger åpne elver og bekker og brede kantsoner for å takle våtere og villere vær. Og Oslos økende befolkning trenger flere friområder, ikke færre.

For et år siden demonstrerte en stor gruppe elvevenner på Gullhaug torg under parolen «La elva leve!». Det var en kraftfull markering av motstanden mot planene om et høyhus på stedet. På grunn av koronatiltakene er vi nå forhindret fra å lage en mye større demonstrasjon.

Alle elvevenner bør være opptatt av det prinsipielle i denne saken: Bit for bit undergraves den historisk viktige kommunedelplanen for Akerselva miljøpark som skulle sikre Akerselva, og industriminnene og grøntområdene langs elva, for framtidige generasjoner. Vi kan ikke tillate dette. Akerselva er vårt felles arvesølv! 

Høyhuset på Gullhaug torg – hvis det får flertall i bystyret – vil i årtier framover stå der som et miljøpolitisk skandaletårn og en påminnelse om brutte rødgrønne valgløfter.

Per Østvold, leder for Oslo Elveforum
Are Eriksen, leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner 

Oslo Elveforum har opprettet en underskriftskampanje for å protestere mot planene. Her kan du skrive under!

Les også

– Dette er vår markagrense!

– Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A

– Er det et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? (Innlegg i Vårt Oslo fra 2019)

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

For høyt og for tett på turstien ned til Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner mener at den planlagte bygningsmassen i Sandakerveien 78 er for høy og kommer for tett inntil grøntdraget og turstien ned til Akerselva. Grøntdraget og turstien blir dermed skyggelagt og inneklemt mellom innkjøringsveien til garasjeanlegget til Lillo gård og den foreslåtte 7 etasjer høye blokk A.

Det er også godkjent en barnehage på Lillo gård inntil grøntdraget. Skyggefrie grøntområder her vil være viktig for barnas trivsel.

Det er Heimstaden AS som foreslår å omregulere Sandakerveien 78 fra bl.a. forretning og kontor til bolig og forretning mfl. Forslaget innebærer at den eksisterende bygningen rives, og at det bygges et nytt bygg i 6–7 etasjer. Planen vil gi ca. 93 boliger og et forretningslokale i underetasjen. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget.

I et merknadsbrev datert 18. mars 2020 skriver de to foreningene at bygningsmassen langs Sandakerveien bør trekkes tilbake fra turstien og grøntdraget, minst tilbake til der nåværende bygning ender. Byggehøyden bør ikke være høyere enn nåværende bygning. Dagens parkeringsplass bør opparbeides som en grønn utvidelse av grøntdraget. En eventuell nordvegg parallelt med gangveien kan da også bli mer østvendt og få en noe bedre lystilgang.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Årsmøtet 23. mars er utsatt

Årsmøtet den 23. mars er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er faren for coronasmitte. 

 

 

Her kan du lese innkalling og sakspapirer

Kjersti Botnedal

 

Etter årsmøtet vil Kjersti Botnedal vise egne fotografier fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen: «En klassereise ned Akerselva».

Vi serverer kaffe og litt å bite i.
Velkommen!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Den tysk-norske skolen vil innta Myraløkka

Den tysk-norske skolen ønsker å overta det hvitstiplede området på Myraløkka. Dagens brukere fortrenges fra parken.

Den tysk-norske skolen i Oslo, som har både tyske og norske elever, har lenge hatt behov for å finne nye lokaler, men har ikke funnet å kunne takke ja til et eneste av de mange lokaliseringsalternativene som kommunen har lansert for skolen de siste årene.

Etter å ha lett på det private leiemarkedet har Den tysk-norske skolen kastet sine øyne på Sandakerveien 24 D, som eies av Myren Eiendom og ligger langs Akerselva på Myraløkka, jf. fotoet over.

Behov for ombygging og nye bygg

Bygningene skal bygges om for skolens behov, til barnehage og skole for 1.–9. klassetrinn, noe som medfører at dagens leietakere må flytte ut. Mellom eksisterende bygg planlegges det oppført to nye bygg som skal fungere som inngangssoner, vrimleområder, kantine m.m.

Lagerskuret i én etasje sørvest på tomta ønsker eier å rive og erstatte med et nytt og langt større bygg for Den tysk-norske skolens videregående skole.

Den tyske ambassadøren tar affære

Etter at eier fikk beskjed fra Plan- og bygningsetaten (PBE) om at en omregulering av hele eiendommen sannsynligvis vil være nødvendig, skrev Den tyske ambassadøren et brev til byrådsleder Raymond Johansen (A), opplyste at skolen ikke har tid til å vente på en omreguleringsprosess som «kan ta flere år», ettersom skolens situasjon er akutt på grunn av «utgående leiekontrakter som ikke kan forlenges».

Ambassadøren ba kommunen om «en rask behandling av saken i Plan- og bygningsetaten […] for å unngå at skolen kommer i en situasjon hvor den ikke har lokaler for å drive undervisningen videre». Les videre

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Ønsker ny brygge og båtplasser oppstrøms Vaterlands bru.

FOFO AS har på vegne av Akerselva Trebåtforening forberedt en byggesak for brygge og båtplasser langs Akerselvas østbredd oppstrøms Vaterlands bru.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er positive til at det etableres båtplasser også oppstrøms Vaterlands bru på østsiden av elva, men har likevel noen merknader til prosjektet, basert på de tilsendte tegningene.

Av situasjonsplan og fasadetegning fremgår det at et parti på 10,1 m rett oppstrøms Vaterlands bru ikke vil få brygge, mens det videre nordover langs østre elvebredd vil bli anlagt ei 1,2 m bred brygge i en lengde på 33,9 m (inklusive kajakkslipp i nord). 

De to foreningene har ingen merknader verken til bryggas bredde, lengde eller plassering, men har enkelte andre merknader. Foreningene legger til grunn at rammesøknaden ledsages av en grundig redegjørelse for tiltakets påvirkning på naturmiljøet i elva og kantsonen langs elva. Forhåpentlig vil utredningen vise at naturverdiene ikke vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket.

Les hele merknadsbrevet her.

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Skriv en kommentar

Nydalen trenger en stor blågrønn park

I merknadsbrev av 23. oktober 2019 har Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalt seg om tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) og om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119.

Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker i ferd med å bli et av Norges tettest befolkede områder. Området har stort behov for ikke-kommersielle møteplasser og park med store, sammenhengende grøntområder som gir rom for ulike aktiviteter.

I et omfattende og svært grundig merknadsbrev om TOR Nydalen påpeker de to foreningene blant annet:

• TOR Nydalen kommer minst 15 år for sent og fremstår som et nødtiltak.
• Av TOR Nydalens i alt 11 parker, torg og møteplasser foreslås det kun to parker.
• Parkdraget øst–vest i TOR Nydalen er i realiteten stort sett kun en tynn gangstreng.
• Nydalen trenger en større park på 15–20 dekar, det holder ikke med to små parker.
• Parken bør legges til Sandakerveien 113–119 og programmeres for allsidig bruk.
• TOR Nydalen sier ingenting om gjenåpning av Akerselva og lukkede sidebekker.
• Planforslaget for Gullhaug Torg 2 A umuliggjør gjenåpning i elvas historiske løp.

I brevet om høringen av planforslaget for Sandakerveien 113-119 påpeker de to foreningene at hele eiendommen bør reguleres til park, dvs. 15,3 dekar i tillegg til de allerede regulerte 1,5 dekar, dvs. i alt 16,8 dekar.

Foreningene ønsker også at Heilobekken og Bråtenbekken skal gjenåpnes fra det nordøstre til det sørvestre hjørnet av parken med rolige bekkepartier avløst av terskler og små fossestryk, og gjerne med et par større dammer underveis.

Saksinnsyn TOR Nydalen

Saksinnsyn Sandakerveien 113 – 119.

Les merknadsbrevet om Sandakerveien 113-119

Publisert i Elve- og bekkeåpning, Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar