Akersbekken bør åpnes gjennom Vulkan

Aspelin Ramm Eiendom AS ønsker å bygge boligblokker på eiendommene Vulkan 13, 15 og 17 – oppå Vulkan flerbrukshall.

På Vulkan-området mellom Bellona-bygget og Westerdals (nylig overtatt av Foss vgs.) ønsker Aspelin Ramm Eiendom AS å bygge boliger oppå Vulkan flerbrukshall. Utbygger foreslår å øke utnyttelsen av eiendommene Vulkan 13, 15 og 17 med over 50 % ved å bygge langt høyere enn i dag.

Byggehøydene sprenger tålegrensen for området

Foreslåtte byggehøyder er i strid med den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om maksimal byggehøyde i siktsektoren fra Kjærlighetsstien mot Akerselva. Aspelin Ramm ønsker å bygge hele 12 meter høyere enn kommunedelplanen tillater.

I brev av 28. november 2021 til forslagsstiller slutter Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner seg til Plan- og bygningsetatens syn om at foreslåtte byggehøyder sprenger tålegrensen for området og ikke i tilstrekkelig grad ivaretar opplevelsen av elverommet og kulturmiljøet langs Akerselva.

De to foreningene ber om at det utarbeides fotoillustrasjoner som viser utsynet fra en rekke nærmere angitte ståsteder både langs Akersryggen og øst for Akerselva, for å få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere plangrep og byggehøyder.

Akersbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé

Akersbekken er den nest lengste sidebekken til Akerselva. Bekken har sine kilder på Korsvoll og rant ut i Akerselva ved Bagaas Brug, dvs. der Bellona-bygget ligger i dag, før bekken ble lagt i rør.

For å håndtere de store overvannsproblemene på Vulkan, og ikke minst i Maridalsveien hvor bekken ligger i rør, foreslår de to foreningene at Akersbekken gjenåpnes tilnærmet i sitt historiske løp som et flom- og overvannstiltak fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) til Akerselva. «Dette bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale for Vulkan 13 mfl.», skriver foreningene.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner viser til at det er en politisk målsetting «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger […] for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.»

Se saken på saksinnsyn hos PBE.

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Statsforvalteren tilsidesetter KDP Akerselva miljøpark

Statsforvalteren er utrolig nok enig med PBE i at disse soveromsvinduene i kjelleretasjen til
Bentsebrugata 13 F-J verken privatiserer det offentlige friområdet mellom bygget og elva
eller vanskeliggjør etableringen av en gang- og sykkelvei her.

Burde vært behandlet som reguleringssak

I brev av 27. april 2021 påklaget Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at Plan- og bygningsetaten (PBE) i rammetillatelsen for Bentsebrugata 13 F-J ga dispensasjon fra de juridisk bindende bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark om når prosjekter må behandles som reguleringssak.

Foreningene påpekte at hensynet bak kommunedelplanens krav om reguleringssak bl.a. er å sikre at prosjekter ikke får uheldige virkninger for miljøparken eller fører til privatisering av friområder, og ba om at det ble stilt krav om at det utarbeides detaljreguleringssak for Bentsebrugata 13 F-J.

Det offentlige friområdet langs elva privatiseres

Etter at PBE i brev av 16. august 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefalte at klagen ikke tas til følge, har de to foreningene i brev til Statsforvalteren av 25. oktober 2021 kommentert PBEs brev, og skriver bl.a.:

«Det burde være åpenbart at det å grave seg ned i terrenget og sette inn sju vinduer (ett trippelvindu og fire enkeltvinduer) inn til fire soverom i kjelleretasjen på den nordøstre delen av bygget hvor det regulerte friområdet mellom bygget og Akerselva er aller smalest, i praksis vil føre til en privatisering av friområdet og til at det aldri vil bli etablert noen gang- og sykkelvei her. Ingen vil føle seg vel med å skulle spasere eller oppholde seg rett utenfor folks soveromsvinduer. At tiltaket formelt sett ikke begrenser allmennhetens tilgang til det offentlig regulerte friområdet, har reelt sett ingen betydning når realiteten er at friområdet vil oppleves som privatisert.»

Statsforvalteren strør sand på PBEs vedtak

I brev av 8. november 2021 stadfester Statsforvalteren kommunens vedtak. De to foreningenes klage har med andre ord ikke ført fram.

I brevet slutter Statsforvalteren seg utrolig nok, og uten noen nærmere begrunnelse, til PBEs vurdering om «at tiltaket etableres i tråd med formålene i plangrunnlaget, det ikke kommer i strid med natur- og rekreasjonskvaliteter […], ikke privatiserer offentlige områder […] eller vanskeliggjør etablering av en eventuell gang- og sykkelvei».

I likhet med PBE har Statsforvalteren dermed tilsidesatt den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om når prosjekter må behandles som reguleringssak. Statsforvalterens vedtak kan dessverre ikke påklages.

Denne saken viser hvor vanskelig det er å vinne fram hos Statsforvalteren selv når PBE tilsidesetter juridisk bindende bestemmelser i en kommunedelplan.

Du kan lese Statsforvalterens vedtaksbrev av 8. november 2021 her.

Se hele saken på saksinnsyn hos PBE her.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Utbyggingsavtalen for Sandakerveien 56 sikrer gode gangforbindelser


Mellom høyblokka i Sandakerveien 56 midt på bildet og de to byggene til venstre for blokka skal det etableres en offentlig gangvei fra Gamle Sandakervei (til venstre for Sagene brannstasjon på luftfotoet) i nord til innkjøringen til Lilleborg i sør. Det skal også etableres en gangforbindelse langs sørsiden av høyblokka fra Sandakerveien i øst ned til Ivan Bjørndals gate i vest.

I 2018 vedtok bystyret en detaljreguleringsplan for Sandakerveien 56 som tillater et bruksareal på 15 500 m2 på eiendommen, inkludert bebyggelse som bevares.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har nå fremforhandlet en utbyggingsavtale med Sandakerveien 56 AS som sikrer at det opparbeides allment tilgjengelige gangforbindelser over eiendommen.

I merknadsbrev av 25. oktober 2021 til forslaget til utbyggingsavtale skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangforbindelsene ivaretar allmennhetens interesser på en god måte.

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Gangveien på Akerselvas vestside må etableres nå som Christian Krohgs gate 2 skal påbygges

Gangvei Akerselva
Den foreslåtte gangveien sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen.
De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2.

Da KDP Akerselva miljøpark ble vedtatt av bystyret i 1990, ble det lagt inn gang- og sykkelvei langs vestsiden av Akerselva fra Vaterlands bru til Hausmanns bru på plankartet over vedtatt arealbruk.

Gangveien ble regulert i 1994, men er ikke blitt etablert

I 1994 vedtok bystyret reguleringsplan for en 3 meter bred offentlig gangvei på hele strekningen. Da gjeldende reguleringsplan for Christian Krohgs gate 2 ble vedtatt i 2006, ble bredden på gangveien økt til 3,5 m langs halvparten av denne eiendommen.

Realiseringen av gangveien lot vente på seg, men da avløpsledningen Midgardsormen skulle prosjekteres, foreslo etatene å legge gangveien oppå Midgardsormen langs Akerselvas vestbredd ikke bare fra Vaterlands bru til Hausmanns bru, men videre helt opp til Nybrua.

Illustrasjonen over viser hvordan PBE så for seg at gangveien kunne utformes i partiet fra Vaterlands bru nordover langs Christian Krohgs gate 2 (de to bygningene helt til venstre) i retning Hausmanns bru da planforslaget for gangvei helt opp til Nybrua ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2011.

Da planforslaget ble oversendt til politisk behandling sommeren 2011, anbefalte PBE å etablere gangvei langs vestsiden av Akerselva på hele strekningen fra Vaterlands bru til Nybrua. Av frykt for en kostnadssprekk på Midgardsormen (som kostet 1,3 milliarder kr) avsluttet dessverre byrådet høsten 2011 planprosessen uten at plansaken for gangveien ble fremmet for bystyret.

Oslo Areal AS gjør helomvending

Ved offentlig ettersyn høsten 2019 av forslag til endret detaljreguleringsplan for Christian Krohgs gate 2 var gangveien lagt inn på hele strekningen fra Vaterlands bru til Hausmanns bru både på plankartet for alternativ 1 (Oslo Areal AS) og alternativ 2 (PBE). Begge planalternativene hadde bestemmelser om at gangveien skal opparbeides allment tilgjengelig og være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse i Christian Krohgs gate 2.

Ved begrenset høring høsten 2021 har forslagsstiller Oslo Areal AS gjort helomvending og ønsker ikke lenger å etablere en allment tilgjengelig gangvei fra Vaterlands bru til Hausmanns bru. Planforslaget til begrenset høring, med påbygg i 4 etasjer på eksisterende verneverdig bebyggelse, er illustrert slik:

I merknadsbrev av 20. oktober 2021 ved begrenset høring skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at faren er stor for at arealet mellom Akerselva og fasadelivet for Christian Krohgs gate 2 privatiseres, blir uteareal med bord og benker, dvs. lunsjsted og røykeplass for de som jobber i bygningene, slik det har skjedd for de øvrige eiendommene langs elva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru i påvente av gangvei.

De to foreningene påpeker at publikumsrettet virksomhet med innganger fra en allment tilgjengelig gangvei langs elvas vestside er helt avgjørende for at Akerselvas potensial som bylivsgenerator skal kunne realiseres fullt ut, og bidra til å løfte hele nærområdet Grønland/Vaterland.

Foreningene oppfordrer PBE til å holde fast ved sitt syn ved utleggelse til offentlig ettersyn og fremme et planalternativ til politisk behandling der gangvei er lagt inn på plankartet langs vestsiden av Akerselva på hele strekningen fra Vaterlands bru til Hausmanns bru, og der det sikres i planbestemmelsene at gangveien skal være offentlig tilgjengelig, og være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse.

Les hele merknadsbrevet her.

Se plansaken her.

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Endret plangrep og planområde for Nydalsveien 36 og 38

Ved varsel om planoppstart for Nydalsveien 36 og 38 ønsket Nydalsveien 36 AS (Storebrand) å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer på eiendommen. Plangrepet ved planoppstart vises på illustrasjonen over. Planområdet ligger mellom BI-bygget, Avantors 70 m høye bygg på Gullhaug torg (under oppføring) og Gullhaug gård (som ses henholdsvis til høyre, til venstre og øverst på illustrasjonen).

Ved planoppstart anbefalte Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner i innspillsbrev av 2. juni 2020 at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg, og at det etableres en bred, grønn forbindelse fra Gullhaug gård ned til Akerselva ved Gullhaug torg.

Les hele innspillsbrevet ved planoppstart her.

Forslagsstiller har nå endret plangrepet, trukket bygningsmassen tilbake fra Nydalsveien, justert byggehøydene og gjort forbindelsen mellom Gullhaug gård og Gullhaug torg noe bredere enn vist på illustrasjonen.

Samtidig er planområdet også endret. I merknadsbrev av 24. oktober 2021 i forbindelse med kunngjøring om utvidelse (endret avgrensning) av planområdet for Nydalsveien 36 og 38 har de to foreningene støttet forslaget til endring av planområdet.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner vil uttale seg om det endrete plangrepet når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn.

Se plansaken her.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Godt årsmøte, men få deltakere

Årsmøtedeltakerne ser litt avventende ut, mens de venter på neste punkt på dagsorden.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholdt årsmøte mandag 20. september 2021 på Grendehuset i Korsgata 16 (nedre Grünerløkka). Det møtte 10 medlemmer. Mange er nok fortsatt forsiktige med å delta på møter.

Beretninger og regnskaper ble enstemmig godkjent. Det samme ble handlingsplanen og budsjettet for 2021.

Valgkomiteens innstilling gikk greit igjennom med et eneste benkeforslag: Kjersti Botnedal ble valgt inn i styret.

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:
Are Eriksen (leder), gjv.
Kjersti Hovden (styremedlem), gjv.
Per Østvold (styremedlem), gjv.
Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem), gjv.
Kristine Sagabraaten (styremedlem), ny
Kjersti Botnedal (styremedlem), ny
Gard Espeland (1. vara), gjv.
Erik Østlyngen (2. vara), gjv.

Revisor: Klaus Bryn

Kjersti Botnedal

Kjersti Botnedal, som har bakgrunn som presse- og kunstfotograf, viste egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen.

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Grendehuset i Korsgata 16

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte mandag 20. september 2021 kl. 18 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka.

Alle medlemmer er velkomne.

Enkel servering.

Kjersti Botnedal

Etter årsmøtet vil Kjersti Botnedal vise egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen.

Les sakspirene her:

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bli med på vandring langs Akerselvas nedre del den 8. september

Tur langs Akerselva i 2017
Tur langs Akerselva i 2017

Oppmøte ved Sagene kirke onsdag 8. september kl. 17:30.

Vandringen går fra Sagene kirke på kjente og mindre kjente stier nedover langs elva så langt vi kommer på to timer. Vi kan by på gode historier, aktuelle byggesaker og overraskelser. Turen går uansett vær.

Gard Espeland


Gard Espeland (bildet) er guide.
Ingen påmelding.

Arr.: Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på pensjonist-vandring ned Akerselva

Fredag 10. september klokka 12:00 inviterer vi pensjonister til å bli med på en vandring langs Akerselva.

Oppmøte på trikkeholdeplassen (ikke jernbanestasjonen!) på Kjelsås kl. 12:00.
Maks. 25 deltakere.

Ta trikk 11 eller 12 til endeholdeplassen på Kjelsås.

Fra trikkeholdeplassen går vi samlet ned til Maridalsvannet og går turstien 7-8 km langs elva og ned til Vulkan / Mathallen. Ta med kaffe og matpakke eller kjøp noe underveis. Turen tar ca. 3 timer.

De som ønsker å gå en kortere tur, kan møte opp ved elvebredden utenfor Nydalen t-banestasjon kl. 13:00. Da blir turen på 3-4 km.

Per Østvold

Per Østvold (mobil 916 94 130) er guide og vil fortelle om Akerselvas spennende historie.

HUSK påmelding. Send en e-post til: akerselvasvenner@gmail.com 

Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fraråder nytt hus i Sagveien 24

Illustrasjon i søknaden fra utbygger om forhåndskonferanse.

Green Living Oslo Sagveien AS, ønsker å bygge et nytt hus i hagen i den historisk viktige eiendommen Sagveien 24 (nå Våghalsen 15–19). Eiendommen ligger innenfor planområdet for KDP Akerselva miljøpark (1990) og ble allerede i 1981 av Miljøverndepartementet regulert til spesialområde – bevaring/boliger

I et brev av 11. juli 2021 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at det gis tillatelse til å bygge et nytt hus på denne eiendommen og minner om at KDP Akerselva miljøpark stiller krav om at tiltak som er i strid med gjeldende regulering, må behandles som reguleringssak.

Området ved Beyerbrua er ikonisk, og er i ferd med å bli en av Oslos virkelig store turistattraksjoner. Flere steder i landet kan vi finne gamle industriområder, men dette er ett av de eldste og best bevarte, og alle lokalene er fortsatt er i bruk. Selv om bygningene og arkitekturen stort sett er den opprinnelige, er området på ingen måte stagnert. Her omgås turister, kafegjester, flise-selgere, bryggeriarbeidere med engstelige barn som skal til den kommunale tannhelsetjenesten. Her ligger også Arbeidermuseet som forteller historien om området og elva.

Hjertet i området er torget mellom Hjula og Graah. Beyerbrua fører over til Hønselovisas hus, tradisjonsrike Glads mølle, Sagene bad, Sagene sole, restene av Ringnes Bryggeri og litt lenger borte i Biermannsgate, bryggerieier Amund Ringnes sin praktfulle villa som nå er pusset opp. De opprinnelige industribygningene med boliger strekker seg oppover Sagveien og i noen grad også nedover, mellom annet med den tradisjonsrike boliggården Brenna (Sagveien 8) der bymuseet har en leilighet. På østsiden av Sagveien har det kommet noen nye gårder, Sagveien 1-13, 15 og 29, en utbygging som Akerselvas venner i sin tid påpekte var for voluminøs, for dårlig tilpasset den gamle bebyggelsen og en altfor stor kontrast til de lavere husene i Sagveien 6, 10, 12, 16 og 18. Foreningen tapte kampen den gangen, men i dag vil nok mange mene at argumentene var tunge og riktige.

Midt i dette området ligger også den praktfulle direktørboligen Sagveien 24, nå omnummerert av kommunen til Våghalsen 15-18. Opprinnelig lå huset inne i en frodig hage som de siste årene har blitt mer og mer parkeringsplass. Direktørboligen med hagen ligger som en tankevekkende kontrast til de ofte trange boligene som var beregnet på arbeiderene, og er slik så absolutt et viktig element av områdets historie.

En utbygger har nå kjøpt eiendommen og gjør om både hovedhuset og bakbygningen («Vaskeribygningen») til mindre boenheter. Forutsetningen er at eksteriøret skal bevares. Opprinnelig ønsket utbyggeren også å legge boliger i hele eiendommens lengde mot Sagveien, noe som ble avvist av bygningsmyndighetene. Nå har han kommet med et nytt forslag der det skal bygges boliger fra Sagveien 18 og nordover på omkring en tredjedel av hagen. Det innebærer mellom annet at det stolte Almetreet på eiendommen må hugges.

Selv om det er tidlig i planprosessen har Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert mot utbyggingen. Hagen er en så viktig del av denne eiendommen at den ikke bør beskjæres.

Byantikvaren har utarbeide et kulturminnegunnlag og en bevaringsplan for Sagene der denne eiendommen inngår.

Saksinnsyn

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar