Nydalen Energi ønsker utvidet konsesjonsområde

Foto: Avantor

Nydalen Energi AS har konsesjon for leveranse av fjernvarme i Nydalen. Anlegget leverer i dag energi til nesten hele Nydalen. Nå søker Nydalen Energi om å utvide sitt konsesjonsområde for fjernvarme for å kunne levere fjernvarme og fjernkjøling til flere bygg i Nydalen. Søknaden er til behandling hos NVE og har vært på høring.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner datert 9. november 2019 har de to foreningene følgende hovedmerknader:

• Det bør ikke gis tillatelse til å utvide konsesjonsområdet
• Dersom det likevel gis tillatelse til utvidelse, bør konsesjonsområdet reduseres i størrelse
• Det bør ikke tillates grøft over Akerselva og i turveien langs vestsiden av elva.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Høstflom i Akerselva

Alle som har gått tur langs Akerselva de siste dagene, har lagt merke til at vannføringen er ekstra stor. Dette skyldes selvsagt at det har regnet mye, men også at Vann- og avløpsetaten slipper ut ekstra mye vann fra Maridalsvannet for å gjøre plass til høstens nedbør.

Hvor mye vann er det i elva nå? Den 8. oktober ble vannføringen økt fra  1,5 kubikkmeter per sekund (1,5 m3/s)  til 5 m3/s, og deretter til 10 m3/s den påfølgende dag. Det var denne store og raske økningen som kom helt overraskende på folk som fortsatt badet i elva. Et par dager seinere ble vannføringen økt til 15 m3/s.

I dag, mandag 26. oktober, ble vannføringen økt ytterligere til 20 m3/s. Dette skyldes mye nedbør og stort tilsig av vann i Nordmarksvassdraget, som har en lengde på 51,7 km fra Puttmyrene til Bjørvika.

Storflommer

Vannføringen i Akerselva varierer betydelig gjennom året. Akerselva har normalt en markant vårflom i april–mai, og en flom sent på høsten, som nå. Enkelte år har flommene vært spesielt kraftige. En av de største kom i 1830. Det året førte et dambrudd ved Bjørnsjøen til store flomskader langs Akerselva. Ved rekordflommen i Akerselva 15. november 1877 var vannføringen over 60 m3/s, og antakelig nesten like stor 5. november 1882.

Ved storflommen i oktober 1987 var vannføringen i Akerselva 41 m3/s, og i november 2006 hele 43 m3/s. På grunn av store nedbørmengder gikk Akerselva flomstor i mer enn to måneder fra midten av oktober og helt til jul i 2000. I nesten fire uker var vannføringen over 30 m3/s. Du kan se et klipp fra denne flommen her: Akerselva i flom 2000

Framtidas storflommer

Basert på data for 60-årsperioden 1956–2015 er flomverdiene for Akerselva beregnet å være: årsflom 19,7 m3/s (omtrent som i dag), femårsflom 26,1 m3/s, tiårsflom 32,4 m3/s, femtiårsflom 47,9 m3/s. Disse anslagene er imidlertid usikre i framtida, fordi vi vil få klimaendringer med våtere og villere vær.

Hvis du vil lese mer om vannføringen i elva, kan du lese Are Eriksens grundige artikkel fra 15. juli 2018: Lengde, nedbørfelt, vannuttak og vannføring. 

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bekken bør gjenåpnes over Sandakerveien 114

Forslagsstillers illustrasjon av prosjektet.

I Sandakerveien 114 i Nydalen ønsker eierselskapet, Sandakerveien 114 ANS,  å fjerne to av tre eksisterende bygg, og erstatte dem med nye bygg.  Bakgrunn for oppstart av arbeidet med omregulering av tomten er ønsket om å delta i den store transformeringen av Nydalsbyen, Storo og Lilloområdet. Området transformeres fra et område med industri, lager og kontor, til tett bybebyggelse med større innslag av boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting og annen næringsbebyggelse. Området har en meget høy befolkningsvekst. Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan Akerselva miljøpark.

I et felles merknadsbrev til arkitektfirmaet COWI AS fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner datert 12. oktober 2020  fremmes følgende innspill til oppstart av planarbeidet:

 • Den historiske bekken fra Grefsenplatået som tidligere rant gjennom planområdet
  og videre ut i Akerselva ved Badebakken, bør gjenåpnes over Sandakerveien 114.
 • Byggehøydene bør reduseres mot Den Norske Slipeskivefabrikk og den fremtidige
  parken i Sandakerveien 113–121 i nordøst.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn.

 

 

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

– Byggehøydene må ned i Maridalsveien 319

Illustrasjon i planforslaget

Maridalsveien 319-321 AS foreslår å omregulere Maridalsveien 319 fra byggeområde  forretning/industri og kontor med tilhørende anlegg til kontor. Hensikten med  planforslaget er å legge til rette for et nytt kontorbygg.  Tåsentunnelen og naturområdet foreslås sikret gjennom hensynssoner. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, med unntak av høyder og avstand til Maridalsveien.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev til Plan- og bygningsetaten datert 5. oktober 2020 kommet med en rekke merknader til forslaget, blant annet:

 • Byggegrensen mot Maridalsveien i vest bør trekkes minimum 5 meter tilbake fra regulert formålsgrense for samferdselsanlegg
 • Både byggegrensen og formålsgrensen mot øst og nordøst for felt 1 Kontor bør trekkes
  lenger tilbake fra edelløvskogsbeltet i skråningen ned mot Akerselva, slik at areal som ble avsatt til friområde med rettslig bindende virkning i KDP Akerselva miljøpark, ikke
  reguleres til bebyggelse og anlegg
 • Maksimal byggehøyde bør reduseres til 3 etasjer i tråd med KDP Akerselva miljøpark, med mindre de fire nye fotomontasjene viser at den grønne åssiden ikke svekkes ved å bygge 4 etasjer. Planforslagets 5 etasjer er altfor høyt.
 • Dagens sti fra Maridalsveien ned til Akerselva bør få trappetrinn i de bratte partiene. Den flate øvre delen av stien vil sammen med dagens stiavgrening inn i planområdet følge opp KDP Akerselva miljøpark langt bedre enn planforslagets sti i sør.

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Siktkorridorer må ivaretas i Nydalen

Illustrasjon i planforslaget.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) har i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 28. september 2020 uttalt seg om planforslaget for Sandakerveien 138 og 140 og Gullhaug torg 3 i Nydalen. Utbyggers hensikt med planforslaget er å fornye og modernisere eksisterende kontorbygg og etablere nye boliger. PBE har foreslått et alternativ 2 med lavere byggehøyder. Området ligger nær Akerselva.

Fellesuttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende hovedmerknader:

 • De tre siktkorridorene/tverrforbindelsene bør gjøres så brede og åpne som mulig.
 • Den nordre siktkorridoren (tiltak 2.5 i TOR Nydalen) må gjøres betydelig bredere
 • Den midtre siktkorridoren (tiltak 2.6 og 3.4 i TOR Nydalen) har akseptabel bredde
 • Den søndre siktkorridoren (tiltak 2.7 og 3.5 i TOR Nydalen) må utvides mot nord

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Midertidige bygninger på Oslo Bussterminal

Gottlieb Paludan Architects AS (tidl. tegn_3 AS) har søkt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forlengelse av den midlertidige dispensasjonen som ble gitt i 2018 for oppføring av tre paviljonger i Schweigaards gate 4-14 (Oslo Bussterminal). Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i en fellsuttalelse datert 17. september 2020 uttalt blant annet følgende: “Det er viktig for oppgraderingen av Olafiagangen og etableringen av den nye gangforbindelsen at PBE avslår søknaden om en toårig forlengelse av den midlertidige dispensasjonen for de tre paviljongene. PBE kan eventuelt gi en midlertidig dispensasjon for ett år dersom PBE i vedtaket samtidig uttrykkelig klargjør at det ikke vil bli gitt noen ytterligere forlengelse av dispensasjonen. Dette vil gi tiltakshaver tid til å finne plass for paviljongfunksjonene i eksisterende bygningsmasse.” Saksinnsyn.
Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Legg igjen en kommentar

Bli med på en guidet vandretur i Friluftslivets uke

6. sep 13:00 – 15:00
Guidet vandring langs Lysakerelva med Lysakervassdragets Venner / Røa Vel. Oppmøte ved Grinidammen ved Svingen bru. Stasjon Ekraveien på T-banens linje 2. Guidet vandring med elvas industrihistorie fra 1650 til 1930 som ledetråd. Kaffe og kake halvveis (Varmestua på Lysejordet). Merk! Fottøy for vanskelig, glatt terreng; evt. gangstaver.

7. sep 16:30
Guidet vandring langs Alnaelva fra Grorud til Kværner med Alnaelvas venner.
Oppmøte ved Grorud T-banestasjon. Guidet vandring langs elva gjennom tre bydeler. Egnet for alle, med litt bistand for rullestol-brukere den siste strekningen. Varighet ca. 3-4 timer + pauser.

10. sep 16:30
Guidet vandring langs Akerselvas nedre del med Miljøforeningen Akerselvas Venner. Oppmøte ved Sagene kirke. Klassisk vandring nedover elva med Gard Espeland som guide. Passer for alle.
Påmelding: akerselvasvenner@gmail.com
Maks 25 deltakere.

12. sep 12:00
Guidet vandring langs nedre del av Frognerelva med Frognervassdragets venner. Oppmøte på broen ved Sinnataggen. Vandring fra Frognerdammene, forbi Frogner Hovedgård og ned Frognerbekkdalen til Drammensveien. Passer for alle. 

12. sep 11:00
Fra Fjell til Fjord med Hoffselvas venner. Oppmøte ved Midtstuen T-banestasjon. Guidet vandretur for medlemmer og andre interesserte, fra Midtstuen til Bestumkilen.

13. sep 13:00
Guidet elvevandring langs Ljanselva fra Hauketo til Sagstua med Miljøprosjekt Ljanselva. Oppmøte Ljabru Hovedgård v/kiosken. Guidet vandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Ta på gode sko, klær etter vær! Vafler på Sagstua avslutningsvis. To timers varighet.

13. sept 12:00 – 15:00 Østensjødagen
Østensjøvannets Venner ønsker velkommen til sitt årlige familiearrangement på Bakkehavn gård i tiden 12-15. Arrangementet er nedskalert for å imøtekomme alle smittevernhensyn.

Østensjø Husflidslag demonstrerer håndspinning og farging av ull fra sauer som har beitet her. Møt sauer og lam. Gjeterhundoppvisning.

Møt speiderne, Østensjø Historielag og Norsk Ornitologisk Forening (Oslo og Akershus) og selvfølgelig Østensjøvannets Venner.

Av smittevernhensyn vil det åpnes bare for et begrenset antall deltagere. Alle vil bli registrert ved ankomst og det vil være håndsprit tilgjengelig. Hold avstand til andre, og hold deg hjemme om du har symptomer.

Bakkehavn gård ligger sørvest for vannet og gateadressen er Enebakkveien 278. Det er ikke p-plasser ved gården.

Se alle arrangementer i Friluftslivets uke her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Innspill til stamnettprosjektet

Stamnettprosjektet omfatter den gule delen på kartet. Illustrasjon: Nordre Aker Budstikke.

Arbeidet med å gi Oslo ny reservedrikkevannforsyning er i gang. Det skal bores nye tunneler for vannforsyning gjennom bydelene Nordre Aker, Sagene, Bjerke og Alna. I et brev til Vann- og avløpsetaten datert 24. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner omfattende merknader til oppstart av planarbeidet. Alnaelvas Vennr har sendt inn en egen uttalelse datert 24. august. I sitt merknadsbrev foreslår Alnaelvas Venner en gjenåpning av Trosterudbekken, og at det tas hensyn til bekker i Østmarka. Les hele merknadsbrevet fra Alnaelvas Venner her. Saksinnsyn Oversiktskart
Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

Illustrasjon fra planforslaget

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt tilbygg med kongressenter og et høyhus på 117 meter med kontorer.

I et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten datert 17. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner følgende hovedmerknader til forslaget:

 • Oslo Spektrum bør ikke påbygges og tilbygges, men fredes etter kulturminneloven
 •  Dersom en likevel velger å tillate at det bygges et kongressenter, anbefaler vi alternativ 3 med en byggehøyde på 42 m.
 • Vi fraråder alternativ 1 og alternativ 2 med byggehøyder på henholdsvis 117 m og 90 m

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Nye studentboliger i Nydalen

Fotomontasje: Arcasa Arkitekter

På vegne av tiltakshaver, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), har Arcasa Arkitekter AS  søkt om rammetillatelse for oppføring av tre studentblokker ved Gjerdrums vei 10 i Nydalen. I tillegg bygges to eldre bygg om til studentboliger. Byggeområdet
grenser mot Akerselva og eldre industribebyggelse i Nydalen.

I et omfattende merknadsbrev datert 18. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner kommentert atkomst, rømningsveier, gangforbindelser og trasé anleggsvei.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar