Endret plangrep og planområde for Nydalsveien 36 og 38

Ved varsel om planoppstart for Nydalsveien 36 og 38 ønsket Nydalsveien 36 AS (Storebrand) å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer på eiendommen. Plangrepet ved planoppstart vises på illustrasjonen over. Planområdet ligger mellom BI-bygget, Avantors 70 m høye bygg på Gullhaug torg (under oppføring) og Gullhaug gård (som ses henholdsvis til høyre, til venstre og øverst på illustrasjonen).

Ved planoppstart anbefalte Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner i innspillsbrev av 2. juni 2020 at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg, og at det etableres en bred, grønn forbindelse fra Gullhaug gård ned til Akerselva ved Gullhaug torg.

Les hele innspillsbrevet ved planoppstart her.

Forslagsstiller har nå endret plangrepet, trukket bygningsmassen tilbake fra Nydalsveien, justert byggehøydene og gjort forbindelsen mellom Gullhaug gård og Gullhaug torg noe bredere enn vist på illustrasjonen.

Samtidig er planområdet også endret. I merknadsbrev av 24. oktober 2021 i forbindelse med kunngjøring om utvidelse (endret avgrensning) av planområdet for Nydalsveien 36 og 38 har de to foreningene støttet forslaget til endring av planområdet.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner vil uttale seg om det endrete plangrepet når planforslaget senere legges ut til offentlig ettersyn.

Se plansaken her.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Godt årsmøte, men få deltakere

Årsmøtedeltakerne ser litt avventende ut, mens de venter på neste punkt på dagsorden.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholdt årsmøte mandag 20. september 2021 på Grendehuset i Korsgata 16 (nedre Grünerløkka). Det møtte 10 medlemmer. Mange er nok fortsatt forsiktige med å delta på møter.

Beretninger og regnskaper ble enstemmig godkjent. Det samme ble handlingsplanen og budsjettet for 2021.

Valgkomiteens innstilling gikk greit igjennom med et eneste benkeforslag: Kjersti Botnedal ble valgt inn i styret.

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:
Are Eriksen (leder), gjv.
Kjersti Hovden (styremedlem), gjv.
Per Østvold (styremedlem), gjv.
Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem), gjv.
Kristine Sagabraaten (styremedlem), ny
Kjersti Botnedal (styremedlem), ny
Gard Espeland (1. vara), gjv.
Erik Østlyngen (2. vara), gjv.

Revisor: Klaus Bryn

Kjersti Botnedal

Kjersti Botnedal, som har bakgrunn som presse- og kunstfotograf, viste egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen.

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Grendehuset i Korsgata 16

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte mandag 20. september 2021 kl. 18 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka.

Alle medlemmer er velkomne.

Enkel servering.

Kjersti Botnedal

Etter årsmøtet vil Kjersti Botnedal vise egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i Nydalen.

Les sakspirene her:

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bli med på vandring langs Akerselvas nedre del den 8. september

Tur langs Akerselva i 2017
Tur langs Akerselva i 2017

Oppmøte ved Sagene kirke onsdag 8. september kl. 17:30.

Vandringen går fra Sagene kirke på kjente og mindre kjente stier nedover langs elva så langt vi kommer på to timer. Vi kan by på gode historier, aktuelle byggesaker og overraskelser. Turen går uansett vær.

Gard Espeland


Gard Espeland (bildet) er guide.
Ingen påmelding.

Arr.: Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på pensjonist-vandring ned Akerselva

Fredag 10. september klokka 12:00 inviterer vi pensjonister til å bli med på en vandring langs Akerselva.

Oppmøte på trikkeholdeplassen (ikke jernbanestasjonen!) på Kjelsås kl. 12:00.
Maks. 25 deltakere.

Ta trikk 11 eller 12 til endeholdeplassen på Kjelsås.

Fra trikkeholdeplassen går vi samlet ned til Maridalsvannet og går turstien 7-8 km langs elva og ned til Vulkan / Mathallen. Ta med kaffe og matpakke eller kjøp noe underveis. Turen tar ca. 3 timer.

De som ønsker å gå en kortere tur, kan møte opp ved elvebredden utenfor Nydalen t-banestasjon kl. 13:00. Da blir turen på 3-4 km.

Per Østvold

Per Østvold (mobil 916 94 130) er guide og vil fortelle om Akerselvas spennende historie.

HUSK påmelding. Send en e-post til: akerselvasvenner@gmail.com 

Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fraråder nytt hus i Sagveien 24

Illustrasjon i søknaden fra utbygger om forhåndskonferanse.

Green Living Oslo Sagveien AS, ønsker å bygge et nytt hus i hagen i den historisk viktige eiendommen Sagveien 24 (nå Våghalsen 15–19). Eiendommen ligger innenfor planområdet for KDP Akerselva miljøpark (1990) og ble allerede i 1981 av Miljøverndepartementet regulert til spesialområde – bevaring/boliger

I et brev av 11. juli 2021 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at det gis tillatelse til å bygge et nytt hus på denne eiendommen og minner om at KDP Akerselva miljøpark stiller krav om at tiltak som er i strid med gjeldende regulering, må behandles som reguleringssak.

Området ved Beyerbrua er ikonisk, og er i ferd med å bli en av Oslos virkelig store turistattraksjoner. Flere steder i landet kan vi finne gamle industriområder, men dette er ett av de eldste og best bevarte, og alle lokalene er fortsatt er i bruk. Selv om bygningene og arkitekturen stort sett er den opprinnelige, er området på ingen måte stagnert. Her omgås turister, kafegjester, flise-selgere, bryggeriarbeidere med engstelige barn som skal til den kommunale tannhelsetjenesten. Her ligger også Arbeidermuseet som forteller historien om området og elva.

Hjertet i området er torget mellom Hjula og Graah. Beyerbrua fører over til Hønselovisas hus, tradisjonsrike Glads mølle, Sagene bad, Sagene sole, restene av Ringnes Bryggeri og litt lenger borte i Biermannsgate, bryggerieier Amund Ringnes sin praktfulle villa som nå er pusset opp. De opprinnelige industribygningene med boliger strekker seg oppover Sagveien og i noen grad også nedover, mellom annet med den tradisjonsrike boliggården Brenna (Sagveien 8) der bymuseet har en leilighet. På østsiden av Sagveien har det kommet noen nye gårder, Sagveien 1-13, 15 og 29, en utbygging som Akerselvas venner i sin tid påpekte var for voluminøs, for dårlig tilpasset den gamle bebyggelsen og en altfor stor kontrast til de lavere husene i Sagveien 6, 10, 12, 16 og 18. Foreningen tapte kampen den gangen, men i dag vil nok mange mene at argumentene var tunge og riktige.

Midt i dette området ligger også den praktfulle direktørboligen Sagveien 24, nå omnummerert av kommunen til Våghalsen 15-18. Opprinnelig lå huset inne i en frodig hage som de siste årene har blitt mer og mer parkeringsplass. Direktørboligen med hagen ligger som en tankevekkende kontrast til de ofte trange boligene som var beregnet på arbeiderene, og er slik så absolutt et viktig element av områdets historie.

En utbygger har nå kjøpt eiendommen og gjør om både hovedhuset og bakbygningen («Vaskeribygningen») til mindre boenheter. Forutsetningen er at eksteriøret skal bevares. Opprinnelig ønsket utbyggeren også å legge boliger i hele eiendommens lengde mot Sagveien, noe som ble avvist av bygningsmyndighetene. Nå har han kommet med et nytt forslag der det skal bygges boliger fra Sagveien 18 og nordover på omkring en tredjedel av hagen. Det innebærer mellom annet at det stolte Almetreet på eiendommen må hugges.

Selv om det er tidlig i planprosessen har Miljøforeningen Akerselvas Venner protestert mot utbyggingen. Hagen er en så viktig del av denne eiendommen at den ikke bør beskjæres.

Byantikvaren har utarbeide et kulturminnegunnlag og en bevaringsplan for Sagene der denne eiendommen inngår.

Saksinnsyn

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Stygt overtramp av OBOS

Til venstre på fotoet ses Oslo Finerfabrikk i Frysjaveien 29, hvor OBOS og Stor-Oslo Eiendom ønsker å bygge boliger i 4–8 etasjer helt ut i eiendomsgrensen. Dette vil være svært uheldig for det viktige løvskogsbeltet og sumpområdet langs Akerselva og vil også redusere bredden på det planlagte turdraget fra Frysjaveien ned til elva, mellom Frysjaveien 29 og 31. Øverst på fotoet ses Frysjaveien 31, hvor det planlegges barneskole.

OBOS og Stor-Oslo Eiendom ønsker å rive Oslo Finerfabrikk i Frysjaveien 29 og bygge 200 boliger på eiendommen. For å få plass til 16 000 m2 på tomta ønsker de å bygge i opptil 8 etasjer ut mot Frysjaveien og i 5–6 etasjer i den bratte skråningen ut mot Akerselva og sumpområdet langs elva.

Byggene må trekkes lenger tilbake fra Akerselva

I forbindelse med oppstart av planarbeid for Frysjaveien 29 har Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum i brev av 28. juni 2021 påpekt at både det viktige løvskogsbeltet og det regulerte friområdet langs Akerselva går et godt stykke inn på eiendommen. De ber om at byggene trekkes tilbake ikke bare fra Akerselva i øst, men også fra planlagt turdrag i nord hvor det er meningen at en sidebekk til Akerselva skal gjenåpnes.

Byggehøydene må reduseres betydelig

De to foreningene viser i brevet også til den juridisk bindende bestemmelsen i kommunedelplanen for Akerselva miljøpark om byggehøyde langs denne delen av Akerselva: «I byggeområder som grenser til friområdene langs elva må bebyggelsens høyde holdes lav, 2–3 etg., slik at den ikke dominerer naturpreget langs elva.»

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum forutsetter at det ikke bygges høyere enn 2–3 etasjer i Frysjaveien 29, bortsett fra i et smalt belte langs veien hvor inntil 4 etasjer bør kunne tillates, og anbefaler at byggevolumet på eiendommen reduseres fra 16 000 m2 til maksimalt 6 000 m2.

Samlet utbyggingsvolum blir altfor stort

I Frysjaparken på den andre siden av Frysjaveien har OBOS og Stor-Oslo Eiendom alt fått lov til å bygge hele 89 200 m2, jf. utbyggernes egen illustrasjon av ferdigstilt utbyggingsprosjekt.

I brevet påpeker foreningene at dersom OBOS og Stor-Oslo Eiendom skulle få lov til å bygge 16 000 m2 i Frysjaveien 29, vil det ikke kunne bygges en eneste kvadratmeter verken i Frysjaveien 31, 33 og 35 (eiendommene til høyre i forgrunnen) eller i Kjelsåsveien 168, 170 og 174 (eiendommene i bakgrunnen, bak Frysjaparken) dersom områdeutnyttelsen for hele utviklingsområdet Frysja (100 %, dvs. ca. 105 000 m2) i Kommuneplan 2015 skal respekteres. Heller ikke skole i Frysjaveien 31.

Grådige utbyggere

Da bystyret i 2019 vedtok Kommuneplan 2018 (samfunnsdel med byutviklingsstrategi), vedtok bystyret at områdeutnyttelsen for utviklingsområdet Frysja fortsatt bør være 100 %, selv om bystyrets flertall i 2017 lot OBOS og Stor-Oslo Eiendom få lov til å bygge 89 200 m2 i Frysjaparken. Et enstemmig bystyre ba i 2019 samtidig «byrådet utrede og vurdere om det langsiktige vernet av Akerselva miljøpark bør styrkes i arbeidet med den juridisk bindende arealdelen av kommuneplanen» (sak 6/2019).

Eiendommen Frysjaveien 29 ligger i sin helhet innenfor Akerselva miljøpark, grenser til sumpområdet langs Akerselva og overlapper med friområdet og et naturområde med regional verdi (B-verdi).

Å foreslå en så høy utnyttelse som OBOS og Stor-Oslo Eiendom gjør på en slik eiendom, på en eiendom som allerede i kommunedelplanen for Akerselva miljøpark av 1990 er forutsatt kun å få bebyggelse i 2–3 etasjer for ikke å dominere naturpreget langs Akerselva, er uforenlig med bystyrets ønske om styrket vern av Akerselva miljøpark, og et stygt overtramp som vitner om at utbyggerne ikke tar miljøparken og miljøhensyn på alvor.

Det vitner også om grådighet når OBOS og Stor-Oslo Eiendom legger opp til at de alene skal få bygge 100 % av kommuneplanens områdeutnyttelse for Frysja. Skal andre eiendommer kunne få tilnærmet samme utnyttelse, vil det totalt sprenge rammene for den områdeutnyttelsen som er vedtatt av bystyret for utviklingsområdet Frysja.

Se plansaken for Frysjaveien 29 på PBEs saksinnsyn

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med | Legg igjen en kommentar

L-parken vil ikke dekke behovet for stor park i Nydalen

OBOS og Avantor foreslår en L-formet park på 8,5 dekar (pluss 3 dekar torg og 2 dekar uteareal for barnehage) i Nydalen, derav 4,5 dekar i Sandakerveien 113–119 (T-banetomta) og 4,0 dekar i Sandakerveien 121 (Schibsted-tomta). Illustrasjon: COWI.

Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) som lå ute til offentlig ettersyn i 2019, har nå vært på ny høring. I merknadsbrev av 9. juni 2021 etterlyser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner på nytt en kvalitetssikring av tiltakslista og en styrking av de blågrønne elementene i TOR Nydalen.

De to foreningene er kritiske til at tiltakslista fortsatt kun foreslår to nye grøntområder i Nydalen. Beboerne trenger sårt en stor park på 15–20 dekar sentralt i Nydalen, og trenger den raskt. Mesteparten av merknadsbrevet er derfor viet dette spørsmålet.

Byrådet vil ikke bidra økonomisk til stor park i Nydalen

I kjølvannet av parkopprøret i Nydalen fikk PBE i mai 2020 i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling å utarbeide en så stor park som mulig, basert på premisset om at kommunen ikke selv skal bidra økonomisk til parken.

Som en konsekvens av premisset om at utbyggerne skal bære alle kostnadene ved realisering av parken, foreslo PBE å legge parken der hvor det smerter minst for utbyggerne OBOS og Avantor, og ikke der hvor det er optimalt å legge den av hensyn til parkens kvaliteter.

L-parken er et blindspor

PBE foreslo å gi parken L-form og legge parken i vestre del av Sandakerveien 113–119 og søndre del av Sandakerveien 121. OBOS og Avantor har støttet forslaget og har fått COWI til å utarbeide illustrasjonen som vi har gjengitt ovenfor.

Som det fremgår av illustrasjonen, består L-parken av tre atskilte deler, et torg rett sør for trykkerihallene til Schibsted, en park på 4,5 dekar sør for torget og en park på 4 dekar (pluss 2 dekar uteareal for barnehage) øst for torget. L-formen gjør at parken blir oppstykket og får for små sammenhengende grøntarealer. Solforholdene blir dessuten for dårlige i det smale parkbeltet mellom barnehagens uteareal i Sandakerveien 121 og boligblokkene til Avantor i Sandakerveien 113–119.

Nydalen trenger en stor park raskt

En park på 8,5 dekar er for liten til å dekke det skrikende behovet for en stor park i Nydalen. Selv om OBOS skulle akseptere at barnehagens uteareal flyttes, slik at parken blir på i alt 10,5 dekar (4,5 dekar + 6,0 dekar), vil dette ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet. Hele eiendommen Sandakerveien 113–119 bør avsettes til park, slik at parken blir på 17 dekar.

Schibsted trykkeri er dessuten i full drift i Sandakerveien 121 og har leie- og opsjonsrett fram til 2040. Om dette skriver de to foreningene i merknadsbrevet:

«Det er helt uakseptabelt at Nydalen, med forslaget om L-park, risikerer å ende opp med en park på kun 4,5 dekar på de to eiendommene de neste 20–25 årene, dvs. kun med park i Sandakerveien 113–119. Med arealer avsatt til gang- og sykkelforbindelser og fordrøyning av betydelige mengder overvann blir dette i realiteten en park med kun ca. 3 dekar grøntarealer, dvs. bare 1,5 dekar mer enn det som ble regulert til park på eiendommens østre del alt i 2001.»

Rett etter at merknadsbrevet var sendt PBE, ble de to foreningene kjent med at Schibsted nå tar sikte på å flytte trykkeridelen av virksomheten i 2023, selv om nye lokaler så langt ikke er på plass, og antakelig ikke kommer til å fornye leiekontrakten fra 2025. Dersom OBOS kan starte byggingen av boliger i Sandakerveien 121 om 5–6 år, vil denne delen av parken kunne være opparbeidet før 2030 i stedet for etter 2040.

En park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119 kan stå ferdig allerede om 3–5 år.

To mulige veier fram til en park på 17 dekar  

I brevet oppfordrer de to foreningene byrådet og etatene til å fokusere på hvordan en snarest mulig skal kunne realisere en park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skisserer to mulige veier fram til målet om å realisere en park på 17 dekar i Sandakerveien 113–119, uten for store kostnader for kommunen:

Enten kommunalt erverv av eiendommen (kjøp eller ekspropriasjon) med påfølgende kommunal opparbeidelse av parken, der kommunen i ettertid får refundert alle eller størstedelen av sine kostnader ved dette gjennom kontantbidrag regulert i utbyggingsavtaler for pågående og fremtidige planprosjekter i Nydalen.

Eller at kommunen inngår en samlet utbyggingsavtale for hele eller deler av planområdet for TOR Nydalen med et infrastrukturselskap som forplikter seg til å opparbeide parken (og andre tiltak i TOR Nydalen) og overdrar parken vederlagsfritt til kommunen etter at parken er ferdigstilt.

Se saken på saksinnsyn hos PBE (201715421)

Foreningenes merknadsbrev ved offentlig ettersyn av TOR Nydalen i 2019 finner du her

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt

Illustrasjon fra planforslaget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev av 18. mai 2021 til Plan- og bygningsetaten sendt inn merknader knyttet til Bjølsenområdet og til avgrensningen av planområdet (stamnett for ny vannforsyning Oslo).

I brevet påpeker foreningene bl.a. at på Bjølsen er alternativ B2 øst for Akerselva bedre enn alternativ B1 vest for Akerselva. Alternativ B1 vil medføre felling av flere store parktrær i området, belaster flere boligbygg med støy i anleggsfasen enn alternativ B2 og legger i anleggsfasen i praksis beslag på hele Bjølsendumpa (som har svært stor betydning for friluftsliv, lek og rekreasjon) og blokkerer turveiforbindelsen over Bjølsendumpa fra
den viktige turveiundergangen under Treschows gate.

Saksinnsyn

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Påklager rammetillatelsen i Bentsebrugata 13 F-J


I Bentsebrugata 13 F-J er det bygd soverom i sokkeletasjen (det gråmalte feltet), og terrenget er senket for å få plass til vinduene. Dette privatiserer friområdet mellom bygget og Akerselva, hvor det er regulert inn en gang- og sykkelvei.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har for andre gang påklaget rammetillatelsen for Bentsebrugata 13 F-J, der Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt tillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse.

Bakgrunnen er følgende:

I 1990 regulerte bystyret i KDP Akerselva miljøpark inn en gang- og sykkelvei i friområdet på elvesiden av Bentsebrugata 13 F-J. Den er så langt ikke blitt etablert. Bentsebrugata 13 F-J har i 2019–2021 blitt ulovlig påbygd og ombygd fra næring til bolig. Monteringen av soveromsvinduer og senkingen av terrenget i den forbindelse gjør det i praksis umulig å etablere den regulerte gang- og sykkelveien.

Privatiseres

Endringene fører til at det regulerte friområdet langs elva privatiseres, noe som er i strid med føringene i KDP Akerselva miljøpark. Kjøreatkomstene til eiendommen beslaglegger allerede store deler av friområdet langs elva. Påbygget er dessuten i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse innenfor en sone på minimum 20 meter fra elva.

Rammetillatelsen ble opphevet av Fylkesmannen

PBE ga i september 2018 tillatelse til ombygging og påbygging av eiendommen. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget vedtaket.

Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte i oktober 2019 med at klagen har ført fram og opphevet kommunens vedtak om å gi rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse. «Kommunen må behandle saken på nytt», skrev Fylkesmannen i brevet til PBE.

Da ingenting skjedde hos PBE, samtidig som ombyggingen til boliger fortsatte for fullt, tok de to foreningene saken opp med Byrådsavdeling for byutvikling i juni 2020 og etterlyste en oppfølging av Fylkesmannens vedtak. Byrådsavdelingen ba allerede to dager senere PBE besvare henvendelsen fra elveforeningenes og orientere foreningene om den videre behandlingen av saken. Først 22. mars 2021 fikk foreningene et brev fra PBE. Der sto det at et nytt vedtak ville bli fattet innen kort tid.

Ny rammetillatelse

Den 6. april 2021 ga PBE tiltakshaver en ny rammetillatelse, der etaten ikke på noen måte forsøker å imøtegå elveforeningenes argumenter. PBE nøyer seg med å uttale at «vi vurderer» at etableringen av vinduer i sokkeletasjen ut mot Akerselva «ikke […] er problematisk med tanke på privatisering av utearealene», og at en eventuell fremtidig gang- og sykkelvei ikke vil «påvirkes, da veien vil bli utformet som en tydelig offentlig trase og det ikke vil være noen tvil om at den er allment tilgjengelig».

Fordi dette boligprosjektet er et kroneksempel på hvordan det ikke bør gjøres, og et alvorlig brudd på retningslinjen i kommunedelplanen om at privatisering av rekreasjonsområdene må unngås, har de to foreningene i et brev til PBE av 27. april 2021 påklaget rammetillatelsen av 6. april 2021.

Les også: Hva skjer i Bentsebrugata 13 F-J?

Utbygger har felt en rekke trær ulovlig i kantsonen langs Akerselva. Dette bildet viser hvor omfattende trefellingen er, og at all undervegetasjon er fjernet i elveskråningen. 

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar