– Byggehøydene må ned i Maridalsveien 319

Illustrasjon i planforslaget

Maridalsveien 319-321 AS foreslår å omregulere Maridalsveien 319 fra byggeområde  forretning/industri og kontor med tilhørende anlegg til kontor. Hensikten med  planforslaget er å legge til rette for et nytt kontorbygg.  Tåsentunnelen og naturområdet foreslås sikret gjennom hensynssoner. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, med unntak av høyder og avstand til Maridalsveien.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev til Plan- og bygningsetaten datert 5. oktober 2020 kommet med en rekke merknader til forslaget, blant annet:

 • Byggegrensen mot Maridalsveien i vest bør trekkes minimum 5 meter tilbake fra regulert formålsgrense for samferdselsanlegg
 • Både byggegrensen og formålsgrensen mot øst og nordøst for felt 1 Kontor bør trekkes
  lenger tilbake fra edelløvskogsbeltet i skråningen ned mot Akerselva, slik at areal som ble avsatt til friområde med rettslig bindende virkning i KDP Akerselva miljøpark, ikke
  reguleres til bebyggelse og anlegg
 • Maksimal byggehøyde bør reduseres til 3 etasjer i tråd med KDP Akerselva miljøpark, med mindre de fire nye fotomontasjene viser at den grønne åssiden ikke svekkes ved å bygge 4 etasjer. Planforslagets 5 etasjer er altfor høyt.
 • Dagens sti fra Maridalsveien ned til Akerselva bør få trappetrinn i de bratte partiene. Den flate øvre delen av stien vil sammen med dagens stiavgrening inn i planområdet følge opp KDP Akerselva miljøpark langt bedre enn planforslagets sti i sør.

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Siktkorridorer må ivaretas i Nydalen

Illustrasjon i planforslaget.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) har i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 28. september 2020 uttalt seg om planforslaget for Sandakerveien 138 og 140 og Gullhaug torg 3 i Nydalen. Utbyggers hensikt med planforslaget er å fornye og modernisere eksisterende kontorbygg og etablere nye boliger. PBE har foreslått et alternativ 2 med lavere byggehøyder. Området ligger nær Akerselva.

Fellesuttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende hovedmerknader:

 • De tre siktkorridorene/tverrforbindelsene bør gjøres så brede og åpne som mulig.
 • Den nordre siktkorridoren (tiltak 2.5 i TOR Nydalen) må gjøres betydelig bredere
 • Den midtre siktkorridoren (tiltak 2.6 og 3.4 i TOR Nydalen) har akseptabel bredde
 • Den søndre siktkorridoren (tiltak 2.7 og 3.5 i TOR Nydalen) må utvides mot nord

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Midertidige bygninger på Oslo Bussterminal

Gottlieb Paludan Architects AS (tidl. tegn_3 AS) har søkt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forlengelse av den midlertidige dispensasjonen som ble gitt i 2018 for oppføring av tre paviljonger i Schweigaards gate 4-14 (Oslo Bussterminal). Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i en fellsuttalelse datert 17. september 2020 uttalt blant annet følgende: “Det er viktig for oppgraderingen av Olafiagangen og etableringen av den nye gangforbindelsen at PBE avslår søknaden om en toårig forlengelse av den midlertidige dispensasjonen for de tre paviljongene. PBE kan eventuelt gi en midlertidig dispensasjon for ett år dersom PBE i vedtaket samtidig uttrykkelig klargjør at det ikke vil bli gitt noen ytterligere forlengelse av dispensasjonen. Dette vil gi tiltakshaver tid til å finne plass for paviljongfunksjonene i eksisterende bygningsmasse.” Saksinnsyn.
Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Legg igjen en kommentar

Bli med på en guidet vandretur i Friluftslivets uke

6. sep 13:00 – 15:00
Guidet vandring langs Lysakerelva med Lysakervassdragets Venner / Røa Vel. Oppmøte ved Grinidammen ved Svingen bru. Stasjon Ekraveien på T-banens linje 2. Guidet vandring med elvas industrihistorie fra 1650 til 1930 som ledetråd. Kaffe og kake halvveis (Varmestua på Lysejordet). Merk! Fottøy for vanskelig, glatt terreng; evt. gangstaver.

7. sep 16:30
Guidet vandring langs Alnaelva fra Grorud til Kværner med Alnaelvas venner.
Oppmøte ved Grorud T-banestasjon. Guidet vandring langs elva gjennom tre bydeler. Egnet for alle, med litt bistand for rullestol-brukere den siste strekningen. Varighet ca. 3-4 timer + pauser.

10. sep 16:30
Guidet vandring langs Akerselvas nedre del med Miljøforeningen Akerselvas Venner. Oppmøte ved Sagene kirke. Klassisk vandring nedover elva med Gard Espeland som guide. Passer for alle.
Påmelding: akerselvasvenner@gmail.com
Maks 25 deltakere.

12. sep 12:00
Guidet vandring langs nedre del av Frognerelva med Frognervassdragets venner. Oppmøte på broen ved Sinnataggen. Vandring fra Frognerdammene, forbi Frogner Hovedgård og ned Frognerbekkdalen til Drammensveien. Passer for alle. 

12. sep 11:00
Fra Fjell til Fjord med Hoffselvas venner. Oppmøte ved Midtstuen T-banestasjon. Guidet vandretur for medlemmer og andre interesserte, fra Midtstuen til Bestumkilen.

13. sep 13:00
Guidet elvevandring langs Ljanselva fra Hauketo til Sagstua med Miljøprosjekt Ljanselva. Oppmøte Ljabru Hovedgård v/kiosken. Guidet vandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Ta på gode sko, klær etter vær! Vafler på Sagstua avslutningsvis. To timers varighet.

13. sept 12:00 – 15:00 Østensjødagen
Østensjøvannets Venner ønsker velkommen til sitt årlige familiearrangement på Bakkehavn gård i tiden 12-15. Arrangementet er nedskalert for å imøtekomme alle smittevernhensyn.

Østensjø Husflidslag demonstrerer håndspinning og farging av ull fra sauer som har beitet her. Møt sauer og lam. Gjeterhundoppvisning.

Møt speiderne, Østensjø Historielag og Norsk Ornitologisk Forening (Oslo og Akershus) og selvfølgelig Østensjøvannets Venner.

Av smittevernhensyn vil det åpnes bare for et begrenset antall deltagere. Alle vil bli registrert ved ankomst og det vil være håndsprit tilgjengelig. Hold avstand til andre, og hold deg hjemme om du har symptomer.

Bakkehavn gård ligger sørvest for vannet og gateadressen er Enebakkveien 278. Det er ikke p-plasser ved gården.

Se alle arrangementer i Friluftslivets uke her.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Innspill til stamnettprosjektet

Stamnettprosjektet omfatter den gule delen på kartet. Illustrasjon: Nordre Aker Budstikke.

Arbeidet med å gi Oslo ny reservedrikkevannforsyning er i gang. Det skal bores nye tunneler for vannforsyning gjennom bydelene Nordre Aker, Sagene, Bjerke og Alna. I et brev til Vann- og avløpsetaten datert 24. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner omfattende merknader til oppstart av planarbeidet. Alnaelvas Vennr har sendt inn en egen uttalelse datert 24. august. I sitt merknadsbrev foreslår Alnaelvas Venner en gjenåpning av Trosterudbekken, og at det tas hensyn til bekker i Østmarka. Les hele merknadsbrevet fra Alnaelvas Venner her. Saksinnsyn Oversiktskart
Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

Illustrasjon fra planforslaget

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt tilbygg med kongressenter og et høyhus på 117 meter med kontorer.

I et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten datert 17. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner følgende hovedmerknader til forslaget:

 • Oslo Spektrum bør ikke påbygges og tilbygges, men fredes etter kulturminneloven
 •  Dersom en likevel velger å tillate at det bygges et kongressenter, anbefaler vi alternativ 3 med en byggehøyde på 42 m.
 • Vi fraråder alternativ 1 og alternativ 2 med byggehøyder på henholdsvis 117 m og 90 m

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Nye studentboliger i Nydalen

Fotomontasje: Arcasa Arkitekter

På vegne av tiltakshaver, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), har Arcasa Arkitekter AS  søkt om rammetillatelse for oppføring av tre studentblokker ved Gjerdrums vei 10 i Nydalen. I tillegg bygges to eldre bygg om til studentboliger. Byggeområdet
grenser mot Akerselva og eldre industribebyggelse i Nydalen.

I et omfattende merknadsbrev datert 18. august 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner kommentert atkomst, rømningsveier, gangforbindelser og trasé anleggsvei.

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

 

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Redskapsfabrikken må bevares!

Avantor og PBE foreslår å bygge tre boligtårn oppå sideskipene til den bevaringsverdige Redskapsfabrikken, tross store protester fra Riksantikvaren og Byantikvaren. I bakgrunnen ses det planlagte 70 meter høye høyhuset på Gullhaug torg som bystyret nylig har tillatt Avantor å bygge ute i Akerselvas historiske løp.

Avantor AS foreslår å omregulere Nydalsveien 32B fra spesialområde–bevaring (kontor, industri og lager) til bolig, næring og industri. Hensikten med planen (alternativ 1) er å bygge boligtårn med høyder opptil 13, 8, og 7 etasjer i det historiske industribygget Redskapsfabrikken. Dette vil utgjøre 80-90 boenheter.

Plan-og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og har fremmet et eget alternativ 2 med lavere byggehøyde og offentlig regulering av byrommene rundt. Byantikvaren (BYA)  har fremmet et alternativ 3 med hovedhensikt å bevare eksisterende bebyggelse i sin
nåværende form, men slik at det tilrettelegges for at bygningen kan gis en ny bruk.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har tidligere uttalt seg svært kritisk til planene.

Etter at planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, har Plan og bygningsetaten (PBE) sendt et justert planforslag på begrenset høring.

I et felles merknadsbrev datert 6. juli 2020 skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen at:

 • Vi anser i likhet med Riksantikvaren at grønne tak, åpninger i fasade og inntrekking av bygningsfasaden kun er detaljer av underordnet karakter sett opp mot det å plassere tre bygg oppå Redskapsfabrikken
 • Vi fastholder vår støtte til alternativ 3 (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring
 • Alternativ 1 og 2 ødelegger sideskipene og endrer bygningens arkitektoniske uttrykk, har fokus på høy utnyttelse og setter andre viktige hensyn til side

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Les også: Redskapsfabrikken må bevares – artikkel fra sept. 2019.

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Småhusreguleringen langs Maridalsveien i Nydalen må respekteres

Solon Eiendom AS ønsker å rive tre eneboliger og oppføre fire bygninger i 4–6 etasjer med i alt 175 studentboliger i småhusområdet langs Maridalsveien. Nydalen videregående skole og Redskapsfabrikken ses til høyre på luftfotoet

 

I et område som ligger ca. 250 m vest for Nydalen T-banestasjon, ønsker Maridalsveien Boligutvikling AS (eier Solon Eiendom AS, arkitekt IN’BY AS) å bygge studentboliger. Nord i planområdet ønsker utbygger å tilrettelegge for rekreasjon, lek og opphold i en ny park, «Blåsbortparken». Plan- og bygningsetaten anbefaler «en utvikling på områdets premisser».

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har sendt et felles innspillsbrev datert 7. juli 2020 til IN’BY. De to foreningene påpeker blant annet at nåværende bebyggelse i planområdet, som ligger innenfor grensene for KDP Akerselva miljøpark (1990), er regulert gjennom Småhusplanen. Unntaket er Nygårdsveien 10, som imidlertid også omfattes av en småhusregulering.

De to foreningene er derfor skeptiske til byggehøydene, og påpeker at de gjeldende småhusreguleringene fortsatt bør være førende ikke bare for eiendommene
nord for Nydalen Bruks vei, men også for de aktuelle eiendommene sør for Nydalens Bruks vei.

Med prosjektet, som selges inn som «Blåsbortparken», utfordrer Solon Eiendom v/IN’BY bystyrets ferske vedtak om at Nydalen vest ikke skal være et utviklingsområde, og merkelig nok uten at PBE har stoppet planinitiativet. I stedet uttaler PBE seg i positive ordelag om flere sider ved prosjektet, skriver foreningene.

De to foreningene understreker betydningen av å etablere gode gangforbindelser i området. Tverrforbindelsen fra Tåsen og Blåsbortveien i vest til Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon i øst er det spesielt viktig å gjøre noe med ved kryssingen av Maridalsveien og i den bratte bakken videre ned til Nydalen videregående skole.

Les hele innspillsbrevet her.

Saksinnsyn

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bystyret godkjente høyhus i Akerselvas historiske løp i Nydalen

Utbyggers illustrasjon.

På tross av sterke protester fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og en rekke andre organisasjoner vedtok bystyret den 24. juni å godkjenne Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg i Nydalen, plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Beslutningen er i strid med det byrådets egen tiltredelseserklæring fra i fjor høst, om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

Byrådets (A, MDG og SV) innstilling ble vedtatt med støtte fra Høyre pluss en uavhengig representant. Partiene Rødt, Venstre Sp, KrF, FrP og FNB stemte alle i mot, men det holdt altså ikke til flertall.

Opposisjonen fremmet en rekke endringsforslag, som alle ble nedstemt. Dette gjaldt blant annet et forslag fra Venstre om rekkefølgekrav eller grunneierbidrag som kan sikre medfinansiering til ny, stor park i Nydalen. Heller ikke et forslag fra Rødt om gjenåpning av kulvertene over Gullgaug torg ble vedtatt.

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, er sterkt skuffet over bystyrets vedtak. – Det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg. Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sier Eriksen.

Her kan du høre bystyredebatten.

 

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar