Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Referat fra MAVs årsmøte 20. september 2021

20. september 2021 kl. 18 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka

10 medlemmer var til stede. Fra styret møtte Are Eriksen, Per Østvold, Kjell Sterten, Kjersti Hovden, Gard Espeland og Erik Østlyngen.

 1. Konstituering av møtet
  Møtet startet kl. 18.05. Per ønsket velkommen. Are ble valgt til møteleder og Erik til referent. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent uten merknader.
 2. Årsmelding 2019
  Are leste opp årsmeldingen i sin helhet. Medlemstallet økte fra 176 betalende medlemmer i 2018 til 202 i 2019. 70 personer deltok på demonstrasjon mot byggeplanene for høyhuset på Gullhaug torg 2a. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.
 3. Regnskap 2019
  Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kjell. Regnskapet ble godkjent.
 1. Årsmelding 2020
  Are leste opp årsmeldingen i sin helhet. Antall betalende medlemmer i 2020 var 194, en liten nedgang fra året før. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.
 2. Regnskap 2020
  Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kjell. God økonomi. Regnskapet ble godkjent.
  Revisor Klaus Bryn anbefalte styret å vurdere om oversikten over kontingentinngang i note 1 til regnskapet i framtiden kanskje bør settes opp i tabellform for å øke lesbarheten.
 3. Handlingsplan 2021
  Erik leste opp handlingsplanen i sin helhet.
  Kommentarer til planen: Styret tar sikte på å opprette en arrangementskomite. Det ble reist spørsmål om det kanskje bør tas inn et punkt i handlingsplanen eller vedtektene om å bedre vannkvaliteten i Akerselva. Styret vil se på mulighetene for å engasjere seg sterkere i denne problematikken. Foreningen ble oppfordret til å linke seg opp mot det grønne skiftet, noe mange yngre er opptatt av. Kan føre til flere medlemmer. Styret bør også vurdere om vi bør knytte oss nærmere til interessen for laksefiske i elva. Framkom sterk ros av plansaksbehandlingen. Handlingsplanen ble vedtatt som framlagt.
 4. Budsjett 2021
  Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Kjell. Økonomien i foreningen er god. Budsjettet ble vedtatt uten endringer. Kommentar fra kasserer: Foreningen ligger an til et noe høyere overskudd enn angitt i budsjett.
 5. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor
  Kjersti la fram valgkomiteens forslag som var sendt ut på forhånd.

Valgene til styret var enstemmige.

Disse ble valgt:
Are Eriksen (leder)
Kjersti Hovden (styremedlem)
Per Østvold (styremedlem)
Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem) ikke til stede
Kristine Sagabraaten (nytt styremedlem) ikke til stede
Kjersti Botnedal (nytt styremedlem etter benkeforslag)
Gard Espeland (1. vara)
Erik Østlyngen (2. vara)
Revisor Klaus Bryn ble gjenvalgt.

Til valgkomiteen ble valgt Erik Østlyngen (ny), Kristine Sagabraaten (ny) og Kjersti Hovden.

Kjell Sterten som forlater styret, ble takket for lang og solid innsats i styret.
Møtet ble hevet kl. 19.00.

Etter det formelle årsmøtet viste Kjersti Botnedal spennende og talende foto fra livet i fabrikkene til Lilleborg (1980 og 1997), Bjølsen Valsemølle (1990 og 2020) og Christiania Spigerverk (1988).

Rull til toppen