Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Referat fra årsmøtet i MAV 2022

Referat fra årsmøtet i Miljøforeningen Akerselvas Venner (noe forkortet)

31. mars 2022 kl. 18 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka

28 medlemmer var til stede. Fra styret møtte Kristine Sagabraaten, Are Eriksen, Per Østvold, Gard Espeland og Erik Østlyngen.

1. Konstituering av møtet

Per ønsket velkommen. Are ble valgt til møteleder og Gard til referent. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent uten merknader.

2. Årsmelding 2021

Are leste opp årsmeldingen i sin helhet. Medlemstallet var 191 betalende medlemmer i 2021 mot 194 i 2020.

Det kom spørsmål om status for tårnet på Gullhaug torg. Det ble i sin tid markedsført som så miljøvennlig at «det kunne ha stått i Nordmarka» og at det bare skulle ha parkering for sykler. Nå blir leilighetene markedsført med «at det er parkeringsplasser for biler i nabobygget».

Det kom forslag om at det burde være betaling (frivillig) ved guiding, eventuelt med vipsing av et beløp til foreningen.

Are Eriksen opplyste at frimerkebeholdningen på kroner 245 ved en feil ikke var med i egenkapitalen, med denne rettelsen ble årsmeldingen godkjent.

3. Regnskap 2021

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Erik og godkjent. Regnskapet ble godkjent.

4. Handlingsplan 2022

Per gjennomgikk handlingsplanen. Her ble det drøftet hva som kan gjøres for å verve nye medlemmer, og om det er mulig å få bedrifter som medlemmer. Ved «Elvelangs i fakkellys» er verving nå ikke lenger tillatt. Det ble også reist spørsmål om hva som spesielt kan gjøres for å få med yngre medlemmer, og om det er mulig å få kontakt med skoler. Oslo Elveforum hadde tidligere en egen skolekontakt, men har det ikke nå. Mange er interessert i fiske i Akerselva, og dette bør kunne blir tema for et eget møte. Det kom fram synspunkt om at det bør hogges mer langs elva for at utsikten skal bli bedre. Forslaget ble betegnet som å stikke hånden i et vepsebol. På spørsmål ble det oppløyst av MAV bare føler ansvar for elva opp til Maridalsvannet, og at de blir for mye å ta med hele vassdraget nordover. Handlingsplanen ble vedtatt som framlagt.

5. Budsjett 2022

Budsjettet ble gjennomgått av kasserer Erik og godkjent. Økonomien i foreningen er god. At andre utgifter er satt til 6000, kommer av at 4000 alt er brukt til et «Blått skilt» ved siloen. Det skal avdukes i september.

8. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor

Kristine la fram valgkomiteens forslag som var sendt ut på forhånd.

Valgene til styret var enstemmige.

Disse ble valgt:

Erik Østlyngen (ny leder)

Kristine Sagabraaten (styremedlem)

Per Østvold (styremedlem)

Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem) ikke til stede

Are Eriksen (styremedlem)

Aslak Malmåsen (nytt styremedlem etter benkeforslag)

Anette Juliussen (ny)

Runar Holen (ny)

Kjersti Hovden (1. vara)

Gard Espeland (2. vara)

Revisor Klaus Bryn ble gjenvalgt.

Til valgkomiteen 2023 ble valgt Kåre Ivar Gauksrud (ny), Kristine Sagabraaten og Kjersti Hovden.

Are Eriksen som forlater ledervervet, ble takket for lang og solid innsats.

Terje Laskemoen i Bymiljøetaten som skulle holde foredraget «Biologisk mangfold i og langs Akerselva – utvikling og status», hadde meldt forfall av familiære grunner samme dag. Erik Østlyngen hadde på kort tid gjort klar en serie med sine vakre fuglebilder fra Akerselva.

Rull til toppen