Handlingsplan 2022

MAVs formål er å arbeide for

 • å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva
 • å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende parkbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på tvers av elva
 • at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres
 • å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

MAV skal realisere formålet gjennom å

 • avgi høringssvar i alle plansaker som berører Akerselva miljøpark
 • formidle tydelige standpunkter i plansaker til opinionen for å påvirke
  utfallet i saker som påvirker Akerselva miljøpark vesentlig
 • sette søkelyset på muligheten for å gjenåpne nedre del av Akerselva og
  lage turvei forbi Bjølsenfossen
 • formidle kunnskap om det biologiske mangfoldet langs Akerselva og
  hvordan det kan beskyttes og utvikles
 • arrangere minst to medlemsmøter eller åpne møter i tillegg til årsmøtet
 • verve nye medlemmer slik at MAV har minst 200 enkeltpersoner og 17
  borettslag, sameier og andre som medlemmer ved utgangen av året
 • arrangere minst to guidete elvevandringer
 • delta i Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo
  Velforbund (OVF)
 • videreutvikle og styrke kontakten med historielagene og brukerforeninger
  langs Akerselva
 • styrke kontakten og samarbeidet med bydelene
 • oppdatere organisasjonens webside, facebook- og instagram-kontoer og
  sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon
 • aktivisere flere medlemmer i sosiale treff, undergrupper og aktuelle saker

Vedtatt på årsmøtet 31. mars 2022