Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Formål og handlingsplan

Formål:

«Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva.

MAV skal arbeide for å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på̊ tvers av elva, samt stimulere til bærekraftig og balansert bruk av området.

MAV skal arbeide for at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres.

MAV skal arbeide for å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.»

MAVs formål ble sist endret på årsmøtet 20. mars 2023

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) ble stiftet i 1991, og feiret i 2016 sitt 25-årsjubileum. MAV er medlem i paraplyorganisasjonen Oslo Elveforum.

Handlingsplan:

MAV skal i 2024 realisere formålet gjennom å

  • Avgi høringssvar i plan- og byggesaker som påvirker Akerselva miljøpark
  • Bygge opinion for å påvirke utfallet i saker som har vesentlig betydning for Akerselva miljøpark
  • Arbeide for å gjenåpne nedre del av Akerselva, sikre tilgang til Bjølsenfossen, restaurere av hageanlegget og styrke vernet av Akerselva miljøpark
  • Formidle kunnskap om det biologiske mangfoldet og naturverdier langs og i Akerselva og hvordan disse bør beskyttes og utvikles
  • Jevnlig oppdatere organisasjonens webside, Instagram-, Facebook-kontoer og sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon
  • Verve nye medlemmer slik at MAV har minst 350 medlemmer ved utgangen av året
  • Arrangere minst to åpne møter i tillegg til årsmøtet
  • Arrangere minst fire åpne guidete elvevandringer
  • Mobilisere til minst to ryddedugnader langs Akerselva

Vedtatt på årsmøtet 20. mars 2024

Rull til toppen