Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Overordnede planer

Akerselva kan få styrket vern

I 2018 og 2019 vedtok bydelsutvalgene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker henstillinger til byrådet om å gi Akerselva miljøpark et sterkere vern og oppgradering som rekreasjonsområde. Initiativet kom opprinnelig fra Bydel Sagene. Konkret foreslo bydelene at miljøparken burde få endret vernestatus, fortrinnsvis[…]

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede romlige strategier og konkretiseringen av disse[…]

Oslo Elveforums strategiplan

Oslo Elveforum (OE) er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Oslos elver og bekker. Forumets oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. OEs visjon: Levende vassdrag fra Marka til Fjorden. OEs formål: Å arbeide for at byens vassdrag skal være[…]

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag[…]

Rull til toppen