Kategoriarkiv: Om Akerselva

Fiskeregler for Akerselva 2016

Fiskekortet gjelder fra SJØEN til midt under Grünerbrua fra og med 1.juli til og med 30. september inneværende år. Fredningstid:  f.o.m. 1. Oktober t.o.m. 30. Juni Kortet gjelder ikke for fiske mellom Grunerbrua og Nedre Foss Det er strengt forbudt å … Les videre

Skrevet i Bunndyr og fisk | Legg igjen en kommentar

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo

Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Ved gjenåpninger vil en … Les videre

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar

Overvannshåndtering

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har utgitt en veileder for utbygger om overvannshåndtering, sist revidert 13. februar 2015. Les veilederen her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Les loven her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

EUs vanndirektiv og vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet, er et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som vi er forpliktet å nå. Det viktigste verktøyet er helhetlige vannforvaltningsplaner i hver vannregion, på linje med resten av EU. Norge har … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Fugl og dyreliv

Per 2002 var det observert 106 arter fugler i og langs Akerselva. Størst er artsmangfoldet blant spurvefuglene, men i trekktiden kommer det også en del andre arter, bl.a. kvinand og laksand. Vintererle og fossekall hekker langs deler av elva. Om … Les videre

Skrevet i Fugler og dyr | Legg igjen en kommentar

Planter og trær

Skogsområdene langs Akerselva utgjør et av de største grønt-områdene innenfor byens byggesone. Det er svært viktig å beholde og eventuelt gjenskape disse områdene til biologisk gode biotoper for planter og dyr. Kantvegetasjon langs elva er viktig for planter, dyr og … Les videre

Skrevet i Planter og trær | Legg igjen en kommentar

Bunndyr og fisk

Akerselvas øverste del har en sammensatt fauna av bunndyr, med mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer. Denne strekningen må jevnt over karakteriseres som lite forurenset selv om det fortsatt er et uheldig utslipp nedenfor Engebråten. I Nydalen er faunaen … Les videre

Skrevet i Bunndyr og fisk | Legg igjen en kommentar

Kart over historiske elver og bekker i Oslo (blå liste)

Se kart over historiske elver og bekker i Oslo.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning | Legg igjen en kommentar