Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Planforslag for Lilletorget 1 mfl 

Utbyggers illustrasjon sett fra Bernt Ankers gate 

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venners merknader til PLANFORSLAG MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LILLETORGET 1 MFL 

Selv om det nye planforslaget er bedre enn planforslaget fra 2022, er forslaget fortsatt så dårlig at det er helt uaktuelt for oss å anbefale det nye planforslaget, og det selv om det skulle bli gjort klare forbedringer i planforslaget før politisk behandling. Eiendommen er uegnet for høyhus. 

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende overordnete merknader til Entra Eiendoms nye forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Lilletorget 1 mfl.: 

Vi fraråder på det sterkeste at det tillates høyhus på Lilletorget 1. 

Hele planområdet ligger utenfor området hvor høyhus kan vurderes. 

Høyhuset vil ha stor innvirkning på bebyggelse og byrom i nærområdet, herunder på fredete Prinds Christian Augusts Minde og andre bygninger med stor bevaringsverdi. 

Høyhuset vil svekke solforholdene både for bevaringsverdige bygninger og byrom, for beboerne i Olafiagangen og for brukerne av Vaterlandsparken og Akerselva. 

Planforslaget gir ikke noe tilbake til byen som kan forsvare at det oppføres en 102 m høy bygning på Lilletorget 1, og at 1 283 m2 av regulert friområde i Vaterlandsparken omreguleres til torg (991 m2) og bebyggelse og anlegg (292 m2). 

Les hele uttalelsen:

Planforslag for Lilletorget 1 mfl 
Rull til toppen