Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangvei langs Akerselvas vestside ved Vaterland

Bystyret har vedtatt rekkefølgebestemmelse for gangvei langs Akerselvas vestside mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru.

Ny reguleringsplan for Christian Krohgs gate 2 (PBE-sak 201714751) ble vedtatt 20. desember 2023. Bygningsmessig innebærer planen fra Akerselva tilbaketrukket påbygning med 4 etasjer på eksisterende bygning. Byantikvarens alternative planforslag med redusert utnyttelse og større grad av bevaring fikk kun 4 stemmer (R) i bystyret.

Til framtidig nytte for allmennheten, ble det helt på tampen av behandlingen enighet mellom partene (BYM, EBY og Entra) om følgende reguleringsbestemmelse: «Før det gis brukstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor planområdet, skal gangareal/gangvei langs Akerselva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru være opparbeidet.» MAV har kjempet lenge for denne tidligere regulerte gangveien og er derfor svært fornøyd med bystyrets vedtak.

Utbygger Entra har selv ansvaret for å inngå avtaler med grunneierne på strekningen fra Vaterlands bru til Hausmanns bru som sikrer allmennhetens tilgang til gangveien og fremtidig drift og vedlikehold av gangveien.

Les vårt merknadsbrev om saken fra oktober 2021

Gangvei langs Akerselvas vestside ved Vaterland
Rull til toppen