Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Høringsuttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel

Forkortet utdrag av noen av foreningens kommentarer:

• Det er svært gledelig at forslaget til ny arealdel har fått en bestemmelse om tiltaksfrie soner langs vassdrag: «Langs vassdrag i byggesonen tillates ikke nye tiltak i en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedvassdrag og dammer, og minimum 12 meter fra vannkant for sidevassdrag.»

• Retningslinjen som tillater at enkelte tiltak likevel skal kunne plasseres i tiltaksfrie soner, vil vanskeliggjøre praktiseringen av bestemmelsen. Dersom kommuneplanens arealdel får en slik retningslinje, vil den underminere den nye bestemmelsen. Retningslinjen bør fjernes.

• Det er helt nødvendig at bestemmelsen om tiltaksfrie soner justeres slik at også gjelder for lukkede vassdrag. I motsatt fall er faren stor for at realiseringen av bestemmelsen for lukkede vassdrag om at «strekninger som på temakart er angitt med potensial for gjenåpning, skal søkes gjenåpnet» vanskeliggjøres fordi det tillates tiltak innenfor de fremtidige tiltaksfrie sonene. Vi foreslår at retningslinjen får følgende ordlyd: «Der tiltak berører lukkede vassdrag, bør gjenåpning alltid vurderes.»

• Det er viktig å synliggjøre problematikken knyttet til de historiske vassdragene som kommunen har behandlet aller dårligst ved å slippe byens kloakk ut i dem og legge dem i AF-ledning i forbindelse med lukkingene. Etter vannressursloven regnes de fortsatt som vassdrag og bør følgelig legges inn på temakart Naturmiljø og vassdrag som pretenderer å kartfeste alle vassdrag.

• Dette vil gjøre det lettere å sette fokuset på mulige separeringstiltak som kan avhjelpe problematikken knyttet til sprengt kapasitet i avløpssystemet som følge av stadig våtere og villere vær med kraftige regnskyll. Dermed kan det også bli mulig å gjenåpne enkelte av disse vassdragene i fremtiden.

• Det er positivt at alle utviklingsområdene langs Akerselva fra Vaterlands bru til Badebakken i KPA 2015 nå foreslås som konsolideringsområder i stedet for utviklingsområder.

• Minst 200 dekar av de sammenhengende utviklingsområdene (U2) Nydalen og Storo på i alt 650 dekar i forslaget til ny arealdel bør få status som konsolideringsområde i stedet for utviklingsområde, herunder alt areal vest for Akerselva og betydelige arealer langs østsiden av Akerselva. Dette er arealer som allerede er ferdig utbygd, og arealer med nasjonale kulturminneinteresser.

• Vi frykter at bestemmelsen for U2-områder om at høyhus «med høyder på inntil 70 meter [kan] vurderes innenfor en radius på 250 meter fra holdeplass for skinnegående transport», og bestemmelsen for U1-området Oslo S om at «tiltak med høyder opp mot 125 meter kan tillates», vil føre til et så stort press fra utbyggere at vilkårene i bestemmelsene for å tillate tiltak med slike høyder ikke er tilstrekkelig sterke til å hindre at det blir bygd en rekke slike høyhus ikke bare i Oslo S-området, men også i flertallet av U2-områdene.

Høringsuttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel
Rull til toppen