Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Siktkorridor fra Akerselva til Gullhaug må sikres

Nydalsveien 36 AS (Storebrand) foreslår å omregulere Nydalsveien 36–38 fra industri og kontorer til boliger (med noe næring i 1. etasje), park, torg og vei. De foreslår å rive all bygningsmasse på de to eiendommene, selv om bygningene ble oppført så sent som i 1995. Forslagsstiller ønsker å etablere en kvartalsstruktur med nybygg i 5–9 etasjer som rommer ca. 180 leiligheter.

Et smalt gløtt av Gullhaug gård blir det eneste vi ser, hvis utbyggers forslag vedtas.

En bred parkforbindelse krever at nordfløyen rives

I merknadsbrev av 13. juni 2023 påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner det uheldige ved å rive bygninger som bare er 28 år gamle. De to elveforeningene anbefaler likevel at dagens nordfløy i Nydalsveien 36 rives for å etablere en bred parkforbindelse med universelt utformet gangvei fra gata Gullhaug Torg / Nydalsveien til Gullhaugveien og videre opp til Gullhaug gård (arbeiderboligen) og Sandakerveien.

En bred siktkorridor mot Gullhaug må sikres

I brevet viser de to foreningene til at Avantors høyhus i Gullhaug Torg 2 A har blokkert den 30 meter brede siktkorridoren fra Akerselva til Gullhaug gård i KDP Akerselva miljøpark (1990). De anbefaler at siktkorridoren i kommunedelplanen erstattes av en like bred siktkorridor fra Akerselva til Gullhaug gård sør for bebyggelsen i Gullhaug Torg 2 A. For at denne siktkorridoren skal bli bred nok, kan den nye bygningsmassen i Nydalsveien 36 ikke plasseres like langt mot nord som forslagsstiller ønsker.

Byggehøyder og utnyttelse må reduseres

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er enige med Plan- og bygningsetaten (PBE) i at planforslagets byggehøyder og utnyttelse må reduseres. Dette både av hensyn til nærheten til bevaringsregulerte Gullhaug gård og for å bedre solforholdene blant annet i parken som skal etableres nord for planlagt ny bebyggelse.

Rekkefølgekrav må sikre park i hele Sandakerveien 113–119

I brevet anbefaler de to elveforeningene at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at hele Sandakerveien 113–119 skal være sikret opparbeidet som park før det gis rammetillatelse for Nydalsveien 36–38. Tilsvarende rekkefølgekrav bør tas inn i alle planforslag i Nydalen der det planlegges boliger.

Les hele brevet fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner her.

Se planforslaget og de andre merknadsbrevene på saksinnsyn hos PBE her.

Siktkorridor fra Akerselva til Gullhaug må sikres
Rull til toppen