Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalsveien 17 bør omgjøres til ny park for badeplassen i Nydalen

Norwegian Property, hvor tankreder John Fredriksen eier over 95 % av aksjene gjennom sitt investeringsselskap Geveran Trading, har lenge ønsket å bygge boliger i Nydalsveien 15–17. Eiendommen ligger på Akerselvas vestbredd i Nydalen, på nordsiden av Kristoffer Aamots gate.

PBE stoppet prosjektet i 2019

Plan- og bygningsetaten (PBE) stoppet prosjektet i 2019 under henvisning til at det bryter med overordnete føringer og planer for området og er i konflikt med verneverdier.

PBE viste bl.a. til at intensjonen med KDP Akerselva miljøpark (1990), dvs. gjeldende kommunedelplan for partiet langs Akerselva, er å eksponere den eldste industribebyggelsen i området.

All bygningsmasse i Nydalsveien 15 er i dag regulert til spesialområde bevaring. Den eldste bygningen (Bjørsheim) ble oppført allerede i 1857, i industrialiseringens barndom.

Prosjektet videreføres i omarbeidet form

Norwegian Property har nå omarbeidet prosjektet noe og kunngjorde i slutten av mai oppstart av planarbeid for Nydalsveien 15–17.

Norwegian Property ønsker å oppføre bygninger i 7–8 etasjer helt inntil, og delvis over, bevaringsregulert bebyggelse, og vil også oppføre bygninger i 5–6 etasjer rett sør for Bjørsheim.

Norwegian Propertys forslag sett fra rundkjøringen i Kristoffer Aamots gate/Nydalsveien mot Akerselva

Bare bevaringsregulerte bygninger

I brev av 17. juni 2023 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner vist til PBEs og Byantikvarens vurderinger i 2019, og påpekt at disse er like gyldige for det reviderte prosjektet.

De to elveforeningene understreker viktigheten av å eksponere den bevaringsregulerte bebyggelsen i området ved å holde partiet mellom Nydalsveien og Akerselva fri for annen bebyggelse.

Ny solingsplass ved badeplassen i elva

I brevet fraråder foreningene at det oppføres ny bygningsmasse i Nydalsveien 15–17, støtter forslaget om å rive bygningen (hallen) fra 1967 i Nydalsveien 17, og anbefaler at hele Nydalsveien 17 reguleres til friområde og opparbeides som offentlig park (solingsplass) i tilknytning til badeplassen i Akerselva.

Se plansaken på saksinnsyn hos PBE her.

Nydalsveien 17 bør omgjøres til ny park for badeplassen i Nydalen
Rull til toppen