Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vedtekter

VEDTEKTER FOR MILJØFORENINGEN AKERSELVAS VENNER

 1. Formål

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva.

MAV skal arbeide for å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på̊ tvers av elva, samt stimulere til bærekraftig og balansert bruk av området.

MAV skal arbeide for at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres.

MAV skal arbeide for å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

2. Medlemskap

Både enkeltpersoner, borettslag, sameier og andre kan være medlem.

3. Årsmøtet

Årsmøtet er MAVs høyeste organ.

Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av mars måned. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, meddeles styret innen utgangen av januar måned. Innkalling med sakspapirer sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Alle som har betalt medlemsavgift for kalenderåret, har stemmerett på årsmøtet. Ved stemmelikhet avgjør møteleders dobbeltstemme.

Årsmøtet velger selv møteleder og referent.

Årsmøtet behandler årsmelding, handlingsplan, regnskap, budsjett og innkomne forslag.

MAVs styre med leder og minst fire andre styremedlemmer velges på årsmøtet. Årsmøtet velger også minst to varamedlemmer til styret. Varamedlemmene velges med angitt rekkefølge.

Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer som fremmer forslag til valg på neste årsmøte. Årsmøtet velger også revisor.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av styrets medlemmer eller 1/3 av MAVs medlemmer krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

4. Styret

MAVs daglige arbeid ledes av styret, som selv velger nestleder, sekretær og kasserer.

Styret har ansvaret for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak, for å utarbeide årsmelding, handlingsplan, regnskap og budsjett, og for å innkalle årsmøtet til rett tid.

Styret fastsetter medlemskontingentens størrelse.

Styret er vedtaksført når minst fire stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet avgjør møteleders dobbeltstemme.

Varamedlemmer har rett til å delta i styremøter også når de ikke erstatter ordinære styremedlemmer, men har da bare tale- og forslagsrett, ikke stemmerett.

Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Dersom to av styrets ordinære medlemmer krever det, skal styret sammenkalles.

Innkalling til og referat fra styremøter sendes alle styrets medlemmer og varamedlemmer.

5. Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på årsmøte.

6. Oppløsning

Oppløsning av Miljøforeningen Akerselvas Venner krever 2/3 flertall på årsmøte.

Ved oppløsning skal foreningens midler gå til foreninger/organisasjoner som arbeider i tråd med MAVs formål.

Vedtatt på årsmøte 20. mars 2023

Vedtekter
Rull til toppen