Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Østre del av Postterminalen må rives og Akerselva åpnes

På denne illustrasjonen av KLPs planforslag har PBE med brun farge markert den delen av Postterminalen som ligger innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva. Akerselva ligger i dag i to kulverter under Nylandsbrua.
På denne illustrasjonen av KLPs planforslag har PBE med brun farge markert den delen av Postterminalen som ligger innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva.
Akerselva ligger i dag i to kulverter under Nylandsbrua.

Ved offentlig ettersyn i 2019 foreslo KLP Eiendom å rive Postterminalen (lavblokka) i Biskop Gunnerus’ gate 14 B og oppføre to høyhus på en ny basebygning trukket tilbake fra Akerselva.

KLP Eiendom forsøker nå å få både i pose og sekk. De vil beholde hele lavblokka, øke høyden på lavblokka og samtidig oppføre to høyhus, henholdsvis 128 og 74 meter høye, på eiendommen. KLP ønsker å plassere det 128 meter høye bygget 10 meter fra Akerselva.

Akerselva må gjenåpnes i en bred blågrønn korridor

I et felles merknadsbrev av 9. februar 2023 ved offentlig ettersyn av KLPs nye planforslag skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at det å beholde østre del av lavblokka og oppføre et høyhus 10 meter fra Akerselva er helt uakseptabelt. Elvegruppene påpeker at planforslaget er i strid med kommunens ambisjon om å sikre en ca. 85 meter bred blågrønn korridor langs Akerselva og gjenåpne ikke bare den østre, men også den vestre kulverten for Akerselva.

PBE anbefaler ikke planforslaget

PBE anbefaler da heller ikke planforslaget og har oppsummert sine konklusjoner ved offentlig ettersyn i form av denne illustrasjonen:

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner støtter PBEs konklusjon om ikke å anbefale planforslaget. Utnyttelsen i planforslaget (85 000 m2 BRA) er altfor høy. De to høyhusene vil gi svært negative skyggevirkninger i gater, byrom og nabokvartal, og ikke minst for Akerselvallmenningen. Et eventuelt høyhus må plasseres minst 30 meter fra Akerselva, og østre del av lavblokka må rives, slik PBE anbefaler.

Nylandsveien må kunne rampes ned vest for Akerselva

I brevet påpeker elvegruppene at PBEs anbefaling om å bevare eksisterende betongstruktur med søyler og dragere i den delen av lavblokka som bør rives, ikke er forenlig med å rampe Nylandsveien sørfra ned i Schweigaards gate på vestsiden av Akerselva. Dette er den beste nedrampingsløsningen for Nylandsveien dersom Nylandsveien i en første fase ikke rives over jernbanens sporområde, men kun på strekningen fra Schweigaards gate til Hausmanns bru.

Full gjenåpning og bredt byggefritt belte

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten anbefaler i sine merknadsbrev full gjenåpning av Akerselva, dvs. at også vestre kulvertløp åpnes. De støtter i likhet med en rekke andre høringsinstanser, herunder både Statsforvalteren, Byantikvaren og Bydel Gamle Oslo, PBEs anbefaling om at bebyggelsen trekkes minst 20 meter tilbake fra Akerselva.

For å kunne rampe Nylandsveien ned i Schweigaards gate på vestsiden av Akerselva, og samtidig ha plass til et lite parkbelte og kantvegetasjon mellom veirampa og Akerselva, anbefaler Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at bebyggelsen trekkes 25–30 meter tilbake fra Akerselva.

Se planforslaget og de andre merknadsbrevene på saksinnsyn hos PBE.

Østre del av Postterminalen må rives og Akerselva åpnes
Rull til toppen