Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ruvende påbygg i Brenneriveien 5

Dagens sikt (fotoet t.v.) fra Østre Elvebakke mot Westye Egebergs gate 1–4 (de gule byggene) blir kraftig svekket av det foreslåtte påbygget i to etasjer (fotoillustrasjonen t.h.) i Brenneriveien 5.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga i 2018 eier tillatelse til å oppføre to ekstra etasjer på bygningen i Brenneriveien 5, til tross for at bygningen overskrider områdets dominerende høyde selv uten påbygget. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet PBEs vedtak etter klage fra naboer som mistet mye av utsikten sin.

Eier har nå foreslått å omregulere Brenneriveien 5 for likevel å kunne oppføre to ekstra etasjer på bygget.

I et felles merknadsbrev av 19. desember 2022 viser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner til at bygningen allerede oppleves som ruvende, og at den med to ekstra etasjer vil ruve enda mer enn i dag og svekke utsikten fra Akerselva, miljøparken og turveien langs elva til kulturhistorisk viktige bygninger i landskapet. 

Nasjonalt viktig kulturminneområde

I merknadsbrevet til forslaget til detaljreguleringsplan for Brenneriveien 5, skriver de to foreningene:

«Vi fraråder at eksisterende bygning påbygges, det være seg med to etasjer slik forslagsstiller ønsker, eller med én etasje slik PBE vurderer å anbefale. Selv et påbygg i én etasje vil forringe de nasjonalt viktige kulturminnene i dette gamle industrimiljøet langs Akerselva og svekke utsikten til sentrale landemerker.»

I brevet viser foreningene til at eiendommen ligger innenfor et område som er båndlagt for regulering til spesialområde bevaring i KDP Akerselva miljøpark (1990), med en rekke definerte kulturminner av høy verdi i et variert bygningsmiljø med gamle industribygninger langs Akerselva. Planområdet er vist som område med nasjonal kulturminneinteresse på Temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015.

Se plansaken på PBEs hjemmeside her.

Ruvende påbygg i Brenneriveien 5
Rull til toppen