Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ny skole på Myraløkka uten utearealer for elevene

Kart over utearealene
Den tysk-norske skolen har ikke nok utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn vest for Akerselva og foreslår at disse elevene skal få utearealer på fire steder inne på Myrens område øst for Akerselva.

Ja til barnehage og barneskole

Ved offentlig ettersyn var Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner positive til å omregulere den bevaringsverdige bebyggelsen på Myraløkka slik at Den tysk-norske skolen kan benytte bygningene i Sandakerveien 24 D langs vestsiden av Akerselva til barnehage og barneskole (1.–7. klassetrinn) på permanent basis.

Nei til ungdomsskole og videregående skole

I merknadsbrevet av 7. februar 2022 var de to elvegruppene samtidig negative til forslaget om å oppføre et nytt bygg for elevene i ungdomsskolen (8.–9. klassetrinn) og videregående (10.–12. klassetrinn) i den sørvestre delen av planområdet. De påpekte at denne delen av planområdet har vært regulert til friområde gjennom en årrekke, og at det ikke vil bli igjen utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn dersom barnehagen og barneskolen skal få nok utearealer innenfor planområdet.

Forslag om utearealer øst for Akerselva

Den tysk-norske skolen foreslår nå å kompensere mangelen på utearealer vest for Akerselva med «skolegård» for 8.–12. klassetrinn fordelt på fire ulike steder (lokasjoner) inne på Myrens område øst for Akerselva. Jf. illustrasjonen.

I et nytt merknadsbrev av 29. august 2022 påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangavstanden til og omgivelsene rundt de foreslåtte utearealene øst for elva har stor betydning for vurderingen av om disse utearealene vil bli brukt av elevene.

De to elvegruppene konkluderer med at det er snakk om utearealer på papiret, ikke utearealer som vil bli benyttet i nevneverdig grad. De anser det hele som et forsøk på å komme rundt kommunens allerede svært beskjedne minstekrav til uteoppholdsarealer for elever ved byens skoler og frykter at det vil skape presedens dersom løsningen godtas.

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget

I merknadsbrev av 29. august 2022 fremmer Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til planforslaget på grunn av manglende sikring av tilstrekkelig utearealer ved skolen. Statsforvalteren viser til at de foreslåtte utearealene øst for Akerselva er små og ligger så langt fra skolen at det vil være tilnærmet umulig å benytte dem i friminuttene, og anser at områdene ikke kan inngå i beregningen av skolens utearealer.

Les også «Ny skolebygning på Myraløkka er uakseptabelt.

Les Statsforvalterens innsigelse til planforslaget på saksinnsyn hos PBE.

Ny skole på Myraløkka uten utearealer for elevene
Rull til toppen