Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ny skolebygning på Myraløkka er uakseptabelt

Det planlagte bygget for Den tysk-norske skolen vil bli enda høyere
enn det som fremgår av denne fotomontasjen.

Forslaget innebærer bygging innenfor 20 m kantsone til Akerselva. Utearealene gir ikke plass til å utvide med ungdomsskole og videregående skole.

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandakerveien 24 D mfl., med over 2 000 m2 ny bebyggelse på Myraløkka, har nylig vært ute til offentlig ettersyn. Den tysk-norske skolen ønsker å samle hele sin virksomhet på Myraløkka: barnehagen med 90 elever, barneskolen (1.–7. trinn) med 266 elever og ungdomsskolen og den videregående skolen (8.–12 trinn) med 133 elever.

Ja til barnehage og barneskole

I merknadsbrev av 7. februar 2022 er Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner positive til at eksisterende bevaringsverdige bebyggelse langs Akerselva omreguleres slik at Den tysk-norske skolens barnehage og barneskole kan flytte inn i dagens bygningsmasse. De to foreningene er på visse vilkår også positive til at den eldre bygningsmassen suppleres med inntil 300 m2 ny bebyggelse for å få gode inngangspartier til barnehagen og barneskolen, og inntil 100 m2 i form av sykkeltak o.l.

Foreningene anser at det er mange fordeler ved å omregulere eksisterende bygningsmasse slik at den kan benyttes til barnehage og barneskole, herunder ikke minst at biltrafikken over Myrabrua kan reduseres kraftig, og at dagens store, asfalterte parkeringsplass mellom turveien og bygningene kan erstattes av utearealer for Den tysk-norske skolens barnehage og barneskole. At disse utearealene kan benyttes av allmennheten utenom skolens og barnehagens åpningstid er også utelukkende positivt.    

Nei til ungdomsskole og videregående skole

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er samtidig sterkt negative til forslaget om å oppføre nybygg på 1 600 m2 for Den tysk-norske skolens ungdomsskole og videregående skole i den sørvestre delen av planområdet, der hvor dagens røde lagerbygg ligger.

Dette området var regulert til friområde i 33 av de 36 årene forut for 2013. Dagens byrådspartier (A, SV, MDG) og R stemte i 2013 i bystyret for å beholde friområdereguleringen, men området ble den gang omregulert til inntil 1 500 m2 ny bebyggelse. Disse fire partiene har i dag flertall i bystyret og bør sørge for at det ikke vedtas en reguleringsplan som tillater noe bygg her.

Dette er et kjerneområde på Myraløkka med viktig biologisk mangfold i kantsonen langs Akerselva. Blant annet med en sjelden forekomst av striglekrypmose (vurdert å ha stor verdi, nær truet på rødlista). Her bør det ikke bygges skole og etableres skolegård helt ut i hensynssonen langs elva, slik Den tysk-norske skolen ønsker. Konsekvensutredningen for naturmiljø kom da også med en klar anbefaling om å øke bredden på dagens hensynssone langs Akerselva.

Å bygge i 20-metersbeltet langs Akerselva er dessuten i strid både med Kommuneplan 2015 og byrådserklæringen til A, SV og MDG.

Det finnes ikke noe uteareal for 8.–12. klassetrinn

Skal hensynssonene langs Akerselva få tilstrekkelig bredde, samtidig som vegetasjonsbeltet langs turveien sikres, vil det heller ikke bli noe uteoppholdsareal igjen til de 133 elevene på 8.–12. klassetrinn. Selv om også den sørvestre delen av planområdet tas i bruk som uteareal for 1.–7. klassetrinn, vil de samlede uteoppholdsarealene bli i knappeste laget for barnehagen og barneskolen alene.

De to foreningene er derfor tydelige på at ungdomsskolen og den videregående skolen må lokaliseres et annet sted.

Se saken på saksinnsyn hos PBE.

Ny skolebygning på Myraløkka er uakseptabelt
Rull til toppen