Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Akersbekken bør åpnes gjennom Vulkan

Aspelin Ramm Eiendom AS ønsker å bygge boligblokker på eiendommene Vulkan 13, 15 og 17 – oppå Vulkan flerbrukshall.

På Vulkan-området mellom Bellona-bygget og Westerdals (nylig overtatt av Foss vgs.) ønsker Aspelin Ramm Eiendom AS å bygge boliger oppå Vulkan flerbrukshall. Utbygger foreslår å øke utnyttelsen av eiendommene Vulkan 13, 15 og 17 med over 50 % ved å bygge langt høyere enn i dag.

Byggehøydene sprenger tålegrensen for området

Foreslåtte byggehøyder er i strid med den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om maksimal byggehøyde i siktsektoren fra Kjærlighetsstien mot Akerselva. Aspelin Ramm ønsker å bygge hele 12 meter høyere enn kommunedelplanen tillater.

I brev av 28. november 2021 til forslagsstiller slutter Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner seg til Plan- og bygningsetatens syn om at foreslåtte byggehøyder sprenger tålegrensen for området og ikke i tilstrekkelig grad ivaretar opplevelsen av elverommet og kulturmiljøet langs Akerselva.

De to foreningene ber om at det utarbeides fotoillustrasjoner som viser utsynet fra en rekke nærmere angitte ståsteder både langs Akersryggen og øst for Akerselva, for å få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere plangrep og byggehøyder.

Akersbekken bør gjenåpnes i sin historiske trasé

Akersbekken er den nest lengste sidebekken til Akerselva. Bekken har sine kilder på Korsvoll og rant ut i Akerselva ved Bagaas Brug, dvs. der Bellona-bygget ligger i dag, før bekken ble lagt i rør.

For å håndtere de store overvannsproblemene på Vulkan, og ikke minst i Maridalsveien hvor bekken ligger i rør, foreslår de to foreningene at Akersbekken gjenåpnes tilnærmet i sitt historiske løp som et flom- og overvannstiltak fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) til Akerselva. «Dette bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale for Vulkan 13 mfl.», skriver foreningene.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner viser til at det er en politisk målsetting «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger […] for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.»

Se saken på saksinnsyn hos PBE.

Akersbekken bør åpnes gjennom Vulkan
Rull til toppen