Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Statsforvalteren tilsidesetter KDP Akerselva miljøpark

Statsforvalteren er utrolig nok enig med PBE i at disse soveromsvinduene i kjelleretasjen til
Bentsebrugata 13 F-J verken privatiserer det offentlige friområdet mellom bygget og elva
eller vanskeliggjør etableringen av en gang- og sykkelvei her.

Burde vært behandlet som reguleringssak

I brev av 27. april 2021 påklaget Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at Plan- og bygningsetaten (PBE) i rammetillatelsen for Bentsebrugata 13 F-J ga dispensasjon fra de juridisk bindende bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark om når prosjekter må behandles som reguleringssak.

Foreningene påpekte at hensynet bak kommunedelplanens krav om reguleringssak bl.a. er å sikre at prosjekter ikke får uheldige virkninger for miljøparken eller fører til privatisering av friområder, og ba om at det ble stilt krav om at det utarbeides detaljreguleringssak for Bentsebrugata 13 F-J.

Det offentlige friområdet langs elva privatiseres

Etter at PBE i brev av 16. august 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefalte at klagen ikke tas til følge, har de to foreningene i brev til Statsforvalteren av 25. oktober 2021 kommentert PBEs brev, og skriver bl.a.:

«Det burde være åpenbart at det å grave seg ned i terrenget og sette inn sju vinduer (ett trippelvindu og fire enkeltvinduer) inn til fire soverom i kjelleretasjen på den nordøstre delen av bygget hvor det regulerte friområdet mellom bygget og Akerselva er aller smalest, i praksis vil føre til en privatisering av friområdet og til at det aldri vil bli etablert noen gang- og sykkelvei her. Ingen vil føle seg vel med å skulle spasere eller oppholde seg rett utenfor folks soveromsvinduer. At tiltaket formelt sett ikke begrenser allmennhetens tilgang til det offentlig regulerte friområdet, har reelt sett ingen betydning når realiteten er at friområdet vil oppleves som privatisert.»

Statsforvalteren strør sand på PBEs vedtak

I brev av 8. november 2021 stadfester Statsforvalteren kommunens vedtak. De to foreningenes klage har med andre ord ikke ført fram.

I brevet slutter Statsforvalteren seg utrolig nok, og uten noen nærmere begrunnelse, til PBEs vurdering om «at tiltaket etableres i tråd med formålene i plangrunnlaget, det ikke kommer i strid med natur- og rekreasjonskvaliteter […], ikke privatiserer offentlige områder […] eller vanskeliggjør etablering av en eventuell gang- og sykkelvei».

I likhet med PBE har Statsforvalteren dermed tilsidesatt den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om når prosjekter må behandles som reguleringssak. Statsforvalterens vedtak kan dessverre ikke påklages.

Denne saken viser hvor vanskelig det er å vinne fram hos Statsforvalteren selv når PBE tilsidesetter juridisk bindende bestemmelser i en kommunedelplan.

Du kan lese Statsforvalterens vedtaksbrev av 8. november 2021 her.

Se hele saken på saksinnsyn hos PBE her.

Statsforvalteren tilsidesetter KDP Akerselva miljøpark
Rull til toppen