Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangveien på Akerselvas vestside må etableres nå som Christian Krohgs gate 2 skal påbygges

Gangvei Akerselva
Den foreslåtte gangveien sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen.
De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2.

Da KDP Akerselva miljøpark ble vedtatt av bystyret i 1990, ble det lagt inn gang- og sykkelvei langs vestsiden av Akerselva fra Vaterlands bru til Hausmanns bru på plankartet over vedtatt arealbruk.

Gangveien ble regulert i 1994, men er ikke blitt etablert

I 1994 vedtok bystyret reguleringsplan for en 3 meter bred offentlig gangvei på hele strekningen. Da gjeldende reguleringsplan for Christian Krohgs gate 2 ble vedtatt i 2006, ble bredden på gangveien økt til 3,5 m langs halvparten av denne eiendommen.

Realiseringen av gangveien lot vente på seg, men da avløpsledningen Midgardsormen skulle prosjekteres, foreslo etatene å legge gangveien oppå Midgardsormen langs Akerselvas vestbredd ikke bare fra Vaterlands bru til Hausmanns bru, men videre helt opp til Nybrua.

Illustrasjonen over viser hvordan PBE så for seg at gangveien kunne utformes i partiet fra Vaterlands bru nordover langs Christian Krohgs gate 2 (de to bygningene helt til venstre) i retning Hausmanns bru da planforslaget for gangvei helt opp til Nybrua ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2011.

Da planforslaget ble oversendt til politisk behandling sommeren 2011, anbefalte PBE å etablere gangvei langs vestsiden av Akerselva på hele strekningen fra Vaterlands bru til Nybrua. Av frykt for en kostnadssprekk på Midgardsormen (som kostet 1,3 milliarder kr) avsluttet dessverre byrådet høsten 2011 planprosessen uten at plansaken for gangveien ble fremmet for bystyret.

Oslo Areal AS gjør helomvending

Ved offentlig ettersyn høsten 2019 av forslag til endret detaljreguleringsplan for Christian Krohgs gate 2 var gangveien lagt inn på hele strekningen fra Vaterlands bru til Hausmanns bru både på plankartet for alternativ 1 (Oslo Areal AS) og alternativ 2 (PBE). Begge planalternativene hadde bestemmelser om at gangveien skal opparbeides allment tilgjengelig og være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse i Christian Krohgs gate 2.

Ved begrenset høring høsten 2021 har forslagsstiller Oslo Areal AS gjort helomvending og ønsker ikke lenger å etablere en allment tilgjengelig gangvei fra Vaterlands bru til Hausmanns bru. Planforslaget til begrenset høring, med påbygg i 4 etasjer på eksisterende verneverdig bebyggelse, er illustrert slik:

I merknadsbrev av 20. oktober 2021 ved begrenset høring skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at faren er stor for at arealet mellom Akerselva og fasadelivet for Christian Krohgs gate 2 privatiseres, blir uteareal med bord og benker, dvs. lunsjsted og røykeplass for de som jobber i bygningene, slik det har skjedd for de øvrige eiendommene langs elva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru i påvente av gangvei.

De to foreningene påpeker at publikumsrettet virksomhet med innganger fra en allment tilgjengelig gangvei langs elvas vestside er helt avgjørende for at Akerselvas potensial som bylivsgenerator skal kunne realiseres fullt ut, og bidra til å løfte hele nærområdet Grønland/Vaterland.

Foreningene oppfordrer PBE til å holde fast ved sitt syn ved utleggelse til offentlig ettersyn og fremme et planalternativ til politisk behandling der gangvei er lagt inn på plankartet langs vestsiden av Akerselva på hele strekningen fra Vaterlands bru til Hausmanns bru, og der det sikres i planbestemmelsene at gangveien skal være offentlig tilgjengelig, og være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse.

Les hele merknadsbrevet her.

Se plansaken her.

Gangveien på Akerselvas vestside må etableres nå som Christian Krohgs gate 2 skal påbygges
Rull til toppen