Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Stygt overtramp av OBOS

Til venstre på fotoet ses Oslo Finerfabrikk i Frysjaveien 29, hvor OBOS og Stor-Oslo Eiendom ønsker å bygge boliger i 4–8 etasjer helt ut i eiendomsgrensen. Dette vil være svært uheldig for det viktige løvskogsbeltet og sumpområdet langs Akerselva og vil også redusere bredden på det planlagte turdraget fra Frysjaveien ned til elva, mellom Frysjaveien 29 og 31. Øverst på fotoet ses Frysjaveien 31, hvor det planlegges barneskole.

OBOS og Stor-Oslo Eiendom ønsker å rive Oslo Finerfabrikk i Frysjaveien 29 og bygge 200 boliger på eiendommen. For å få plass til 16 000 m2 på tomta ønsker de å bygge i opptil 8 etasjer ut mot Frysjaveien og i 5–6 etasjer i den bratte skråningen ut mot Akerselva og sumpområdet langs elva.

Byggene må trekkes lenger tilbake fra Akerselva

I forbindelse med oppstart av planarbeid for Frysjaveien 29 har Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum i brev av 28. juni 2021 påpekt at både det viktige løvskogsbeltet og det regulerte friområdet langs Akerselva går et godt stykke inn på eiendommen. De ber om at byggene trekkes tilbake ikke bare fra Akerselva i øst, men også fra planlagt turdrag i nord hvor det er meningen at en sidebekk til Akerselva skal gjenåpnes.

Byggehøydene må reduseres betydelig

De to foreningene viser i brevet også til den juridisk bindende bestemmelsen i kommunedelplanen for Akerselva miljøpark om byggehøyde langs denne delen av Akerselva: «I byggeområder som grenser til friområdene langs elva må bebyggelsens høyde holdes lav, 2–3 etg., slik at den ikke dominerer naturpreget langs elva.»

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum forutsetter at det ikke bygges høyere enn 2–3 etasjer i Frysjaveien 29, bortsett fra i et smalt belte langs veien hvor inntil 4 etasjer bør kunne tillates, og anbefaler at byggevolumet på eiendommen reduseres fra 16 000 m2 til maksimalt 6 000 m2.

Samlet utbyggingsvolum blir altfor stort

I Frysjaparken på den andre siden av Frysjaveien har OBOS og Stor-Oslo Eiendom alt fått lov til å bygge hele 89 200 m2, jf. utbyggernes egen illustrasjon av ferdigstilt utbyggingsprosjekt.

I brevet påpeker foreningene at dersom OBOS og Stor-Oslo Eiendom skulle få lov til å bygge 16 000 m2 i Frysjaveien 29, vil det ikke kunne bygges en eneste kvadratmeter verken i Frysjaveien 31, 33 og 35 (eiendommene til høyre i forgrunnen) eller i Kjelsåsveien 168, 170 og 174 (eiendommene i bakgrunnen, bak Frysjaparken) dersom områdeutnyttelsen for hele utviklingsområdet Frysja (100 %, dvs. ca. 105 000 m2) i Kommuneplan 2015 skal respekteres. Heller ikke skole i Frysjaveien 31.

Grådige utbyggere

Da bystyret i 2019 vedtok Kommuneplan 2018 (samfunnsdel med byutviklingsstrategi), vedtok bystyret at områdeutnyttelsen for utviklingsområdet Frysja fortsatt bør være 100 %, selv om bystyrets flertall i 2017 lot OBOS og Stor-Oslo Eiendom få lov til å bygge 89 200 m2 i Frysjaparken. Et enstemmig bystyre ba i 2019 samtidig «byrådet utrede og vurdere om det langsiktige vernet av Akerselva miljøpark bør styrkes i arbeidet med den juridisk bindende arealdelen av kommuneplanen» (sak 6/2019).

Eiendommen Frysjaveien 29 ligger i sin helhet innenfor Akerselva miljøpark, grenser til sumpområdet langs Akerselva og overlapper med friområdet og et naturområde med regional verdi (B-verdi).

Å foreslå en så høy utnyttelse som OBOS og Stor-Oslo Eiendom gjør på en slik eiendom, på en eiendom som allerede i kommunedelplanen for Akerselva miljøpark av 1990 er forutsatt kun å få bebyggelse i 2–3 etasjer for ikke å dominere naturpreget langs Akerselva, er uforenlig med bystyrets ønske om styrket vern av Akerselva miljøpark, og et stygt overtramp som vitner om at utbyggerne ikke tar miljøparken og miljøhensyn på alvor.

Det vitner også om grådighet når OBOS og Stor-Oslo Eiendom legger opp til at de alene skal få bygge 100 % av kommuneplanens områdeutnyttelse for Frysja. Skal andre eiendommer kunne få tilnærmet samme utnyttelse, vil det totalt sprenge rammene for den områdeutnyttelsen som er vedtatt av bystyret for utviklingsområdet Frysja.

Se plansaken for Frysjaveien 29 på PBEs saksinnsyn

Stygt overtramp av OBOS
Rull til toppen