Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

L-parken vil ikke dekke behovet for stor park i Nydalen

OBOS og Avantor foreslår en L-formet park på 8,5 dekar (pluss 3 dekar torg og 2 dekar uteareal for barnehage) i Nydalen, derav 4,5 dekar i Sandakerveien 113–119 (T-banetomta) og 4,0 dekar i Sandakerveien 121 (Schibsted-tomta). Illustrasjon: COWI.

Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) som lå ute til offentlig ettersyn i 2019, har nå vært på ny høring. I merknadsbrev av 9. juni 2021 etterlyser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner på nytt en kvalitetssikring av tiltakslista og en styrking av de blågrønne elementene i TOR Nydalen.

De to foreningene er kritiske til at tiltakslista fortsatt kun foreslår to nye grøntområder i Nydalen. Beboerne trenger sårt en stor park på 15–20 dekar sentralt i Nydalen, og trenger den raskt. Mesteparten av merknadsbrevet er derfor viet dette spørsmålet.

Byrådet vil ikke bidra økonomisk til stor park i Nydalen

I kjølvannet av parkopprøret i Nydalen fikk PBE i mai 2020 i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling å utarbeide en så stor park som mulig, basert på premisset om at kommunen ikke selv skal bidra økonomisk til parken.

Som en konsekvens av premisset om at utbyggerne skal bære alle kostnadene ved realisering av parken, foreslo PBE å legge parken der hvor det smerter minst for utbyggerne OBOS og Avantor, og ikke der hvor det er optimalt å legge den av hensyn til parkens kvaliteter.

L-parken er et blindspor

PBE foreslo å gi parken L-form og legge parken i vestre del av Sandakerveien 113–119 og søndre del av Sandakerveien 121. OBOS og Avantor har støttet forslaget og har fått COWI til å utarbeide illustrasjonen som vi har gjengitt ovenfor.

Som det fremgår av illustrasjonen, består L-parken av tre atskilte deler, et torg rett sør for trykkerihallene til Schibsted, en park på 4,5 dekar sør for torget og en park på 4 dekar (pluss 2 dekar uteareal for barnehage) øst for torget. L-formen gjør at parken blir oppstykket og får for små sammenhengende grøntarealer. Solforholdene blir dessuten for dårlige i det smale parkbeltet mellom barnehagens uteareal i Sandakerveien 121 og boligblokkene til Avantor i Sandakerveien 113–119.

Nydalen trenger en stor park raskt

En park på 8,5 dekar er for liten til å dekke det skrikende behovet for en stor park i Nydalen. Selv om OBOS skulle akseptere at barnehagens uteareal flyttes, slik at parken blir på i alt 10,5 dekar (4,5 dekar + 6,0 dekar), vil dette ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet. Hele eiendommen Sandakerveien 113–119 bør avsettes til park, slik at parken blir på 17 dekar.

Schibsted trykkeri er dessuten i full drift i Sandakerveien 121 og har leie- og opsjonsrett fram til 2040. Om dette skriver de to foreningene i merknadsbrevet:

«Det er helt uakseptabelt at Nydalen, med forslaget om L-park, risikerer å ende opp med en park på kun 4,5 dekar på de to eiendommene de neste 20–25 årene, dvs. kun med park i Sandakerveien 113–119. Med arealer avsatt til gang- og sykkelforbindelser og fordrøyning av betydelige mengder overvann blir dette i realiteten en park med kun ca. 3 dekar grøntarealer, dvs. bare 1,5 dekar mer enn det som ble regulert til park på eiendommens østre del alt i 2001.»

Rett etter at merknadsbrevet var sendt PBE, ble de to foreningene kjent med at Schibsted nå tar sikte på å flytte trykkeridelen av virksomheten i 2023, selv om nye lokaler så langt ikke er på plass, og antakelig ikke kommer til å fornye leiekontrakten fra 2025. Dersom OBOS kan starte byggingen av boliger i Sandakerveien 121 om 5–6 år, vil denne delen av parken kunne være opparbeidet før 2030 i stedet for etter 2040.

En park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119 kan stå ferdig allerede om 3–5 år.

To mulige veier fram til en park på 17 dekar  

I brevet oppfordrer de to foreningene byrådet og etatene til å fokusere på hvordan en snarest mulig skal kunne realisere en park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skisserer to mulige veier fram til målet om å realisere en park på 17 dekar i Sandakerveien 113–119, uten for store kostnader for kommunen:

Enten kommunalt erverv av eiendommen (kjøp eller ekspropriasjon) med påfølgende kommunal opparbeidelse av parken, der kommunen i ettertid får refundert alle eller størstedelen av sine kostnader ved dette gjennom kontantbidrag regulert i utbyggingsavtaler for pågående og fremtidige planprosjekter i Nydalen.

Eller at kommunen inngår en samlet utbyggingsavtale for hele eller deler av planområdet for TOR Nydalen med et infrastrukturselskap som forplikter seg til å opparbeide parken (og andre tiltak i TOR Nydalen) og overdrar parken vederlagsfritt til kommunen etter at parken er ferdigstilt.

Se saken på saksinnsyn hos PBE (201715421)

Foreningenes merknadsbrev ved offentlig ettersyn av TOR Nydalen i 2019 finner du her

L-parken vil ikke dekke behovet for stor park i Nydalen
Rull til toppen