Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Påklager rammetillatelsen i Bentsebrugata 13 F-J


I Bentsebrugata 13 F-J er det bygd soverom i sokkeletasjen (det gråmalte feltet), og terrenget er senket for å få plass til vinduene. Dette privatiserer friområdet mellom bygget og Akerselva, hvor det er regulert inn en gang- og sykkelvei.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har for andre gang påklaget rammetillatelsen for Bentsebrugata 13 F-J, der Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt tillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse.

Bakgrunnen er følgende:

I 1990 regulerte bystyret i KDP Akerselva miljøpark inn en gang- og sykkelvei i friområdet på elvesiden av Bentsebrugata 13 F-J. Den er så langt ikke blitt etablert. Bentsebrugata 13 F-J har i 2019–2021 blitt ulovlig påbygd og ombygd fra næring til bolig. Monteringen av soveromsvinduer og senkingen av terrenget i den forbindelse gjør det i praksis umulig å etablere den regulerte gang- og sykkelveien.

Privatiseres

Endringene fører til at det regulerte friområdet langs elva privatiseres, noe som er i strid med føringene i KDP Akerselva miljøpark. Kjøreatkomstene til eiendommen beslaglegger allerede store deler av friområdet langs elva. Påbygget er dessuten i strid med retningslinjen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse innenfor en sone på minimum 20 meter fra elva.

Rammetillatelsen ble opphevet av Fylkesmannen

PBE ga i september 2018 tillatelse til ombygging og påbygging av eiendommen. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget vedtaket.

Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte i oktober 2019 med at klagen har ført fram og opphevet kommunens vedtak om å gi rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse. «Kommunen må behandle saken på nytt», skrev Fylkesmannen i brevet til PBE.

Da ingenting skjedde hos PBE, samtidig som ombyggingen til boliger fortsatte for fullt, tok de to foreningene saken opp med Byrådsavdeling for byutvikling i juni 2020 og etterlyste en oppfølging av Fylkesmannens vedtak. Byrådsavdelingen ba allerede to dager senere PBE besvare henvendelsen fra elveforeningenes og orientere foreningene om den videre behandlingen av saken. Først 22. mars 2021 fikk foreningene et brev fra PBE. Der sto det at et nytt vedtak ville bli fattet innen kort tid.

Ny rammetillatelse

Den 6. april 2021 ga PBE tiltakshaver en ny rammetillatelse, der etaten ikke på noen måte forsøker å imøtegå elveforeningenes argumenter. PBE nøyer seg med å uttale at «vi vurderer» at etableringen av vinduer i sokkeletasjen ut mot Akerselva «ikke […] er problematisk med tanke på privatisering av utearealene», og at en eventuell fremtidig gang- og sykkelvei ikke vil «påvirkes, da veien vil bli utformet som en tydelig offentlig trase og det ikke vil være noen tvil om at den er allment tilgjengelig».

Fordi dette boligprosjektet er et kroneksempel på hvordan det ikke bør gjøres, og et alvorlig brudd på retningslinjen i kommunedelplanen om at privatisering av rekreasjonsområdene må unngås, har de to foreningene i et brev til PBE av 27. april 2021 påklaget rammetillatelsen av 6. april 2021.

Les også: Hva skjer i Bentsebrugata 13 F-J?

Utbygger har felt en rekke trær ulovlig i kantsonen langs Akerselva. Dette bildet viser hvor omfattende trefellingen er, og at all undervegetasjon er fjernet i elveskråningen. 

Påklager rammetillatelsen i Bentsebrugata 13 F-J
Rull til toppen