Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Turvei må sikres over Stillatorget

Illustrasjon fra supplerende innspillsbrev med turvei lagt under veibrua for Kjelsåsveien og sørover langs Akerselvas østside.

Attivo Bolig Kjelsås AS ønsker å bygge boliger i Kjelsåsveien 160 med et bruksareal på 6 820 m2 slik at samlet bruksareal på de to eiendommene Kjelsåsveien 160 og 162 på Stillatorget blir 10 795 m2. Dette gir en områdeutnyttelse på hele 166 %, dvs. 66 % mer enn gjeldende kommuneplan fra 2015 legger opp til i dette utviklingsområdet. Området har nærhet til Akerselva og badedammen på Frysja. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner uttalte seg om saken i et felles merknadsbrev datert 7. desember 2020.

I et supplerende brev til Stein Halvorsen Arkitekter AS datert 12. desember 2020 viser de to foreningene til at de i brevet av 7. desember 2020 foreslo å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av friområdet, for å sikre gode traseer for turvei og turstier.

I det nye brevet drøftes valget av trasé for den nye turveien inngående. For at turveien skal få planskilt kryssing av Kjelsåsveien, bør den legges under veibrua på østsiden av Akerselva, dvs. der hvor det ble regulert inn en gang- og sykkelvei allerede for 42 år siden.

Av hensyn til det rike naturmangfoldet i vegetasjonsbeltet langs elva videre sørover foreslår de to foreningene å lede turveien inn på den vestre delen av Stillatorget relativt raskt, men her trengs det en befaring med arborist/naturbiolog for å finne fram til den beste traseen. Den grundige gjennomgangen av alternative turveitraseer avsluttes med følgende:

«La oss starte med en felles befaring for å bli enige om hva som er den optimale traseen for turveien, og avslutte det hele med å sikre at denne turveiforbindelsen realiseres gjennom rekkefølgekrav i den nye detaljreguleringsplanen og utbyggingsavtale mellom kommunen og forslagsstiller.»

I det nye brevet påpeker de to foreningene også at utviklingsområdet Kjelsåsveien 160 og 162 vil få en områdeutnyttelse på 100 % dersom bruksarealet for den nye bygningsmassen reduseres til mer beskjedne 2 529 m2, dvs. til 37 % av den bygningsmassen som Attivo Bolig Kjelsås AS ønsker å oppføre.

Dersom bruksarealet reduseres fra 6 820 m2 til 2 529 m2, kan man fjerne de to blokkene som er krysset ut med rødt på illustrasjonen, samtidig som høyden på de fire gjenværende blokkene bare behøver å bli 4 etasjer, dvs. kan reduseres fra henholdsvis 8, 7, 7 og 6 etasjer.

Les hele innspillsbrevet her. 

Saksinnsyn.

Turvei må sikres over Stillatorget
Rull til toppen