Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Byggehøydene må ned på Stillatorget

Stillatorget
Fra planforslaget. Merk Akerselva i forgrunnen.

Attivo Bolig Kjelsås AS ønsker å bygge boliger i Kjelsåsveien 160 med et bruksareal på 6 820 m2 slik at samlet bruksareal på de to eiendommene Kjelsåsveien 160 og 162 på Stillatorget blir 10 795 m2. Dette gir en områdeutnyttelse på hele 166 %, dvs. 66 % mer enn gjeldende kommuneplan fra 2015 legger opp til i dette utviklingsområdet. Området har nærhet til Akerselva og badedammen på Frysja.

I april 2020 ble et planinitiativ med en enda høyere utnyttelse, og et bruksareal på hele 16 000 m2, stoppet av PBE. Forslagsstiller krevde da at PBEs beslutning skulle forelegges bystyret for avgjørelse. Saken havnet ikke der ettersom Byrådsavdeling for byutvikling i oktober besluttet at Attivo Bolig Kjelsås skal få mulighet til å fremme planforslaget, etter at forslagsstiller hadde presentert det nedskalerte prosjektet for byrådsavdelingen. Det ble presisert i brevet fra byrådsavdelingen at «byråden ikke har tatt stilling til innholdet i planen. Planen fremmes på forslagsstillers egen risiko.»

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener at bebyggelsens høyde og volum fortsatt er helt uakseptabel, og må reduseres vesentlig av hensyn til overordnete føringer om bevaring av landskapsrom og lokal møteplass.

Bebyggelsen må holdes lav

PBE har blant annet vist til den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om at bebyggelsens høyde i dette området langs elva må holdes lav, det vil si være 2–3 etasjer i byggeområder som grenser til friområdene langs Akerselva, slik at bebyggelsen ikke dominerer naturpreget langs elva.

I en fellesuttalelse datert 7. desember 2020 påpeker Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) blant annet at:

  • Planområdet bør utvides til å omfatte deler av friområdet for å få gode traseer for turvei (gang- og sykkelvei) og turstier. Opparbeidelsen av turveien bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale. Tapt friområdeareal ved utvidelse av Kjelsåsveien og veibrua bør kompenseres fullt ut ved å regulere et like stort, nytt friområdeareal
  • Det bør ikke tillates nye bygninger med mer enn 3–4 etasjer innenfor noen del av planområdet. Innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva må nye bygninger ikke tillates. Innenfor delområde 1 av KDP Akerselva miljøpark bør det ikke tillates nye bygninger med mer enn 2–3 etasjer i beltet fra 20 til 40 m fra elva, og da primært minst 30 m fra elva.

Les hele uttalelsen fra foreningene her.

Saksinnsyn

 

Byggehøydene må ned på Stillatorget
Rull til toppen