Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Byggehøydene må ned i Maridalsveien 319

Illustrasjon i planforslaget

Maridalsveien 319-321 AS foreslår å omregulere Maridalsveien 319 fra byggeområde  forretning/industri og kontor med tilhørende anlegg til kontor. Hensikten med  planforslaget er å legge til rette for et nytt kontorbygg.  Tåsentunnelen og naturområdet foreslås sikret gjennom hensynssoner. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, med unntak av høyder og avstand til Maridalsveien.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev til Plan- og bygningsetaten datert 5. oktober 2020 kommet med en rekke merknader til forslaget, blant annet:

  • Byggegrensen mot Maridalsveien i vest bør trekkes minimum 5 meter tilbake fra regulert formålsgrense for samferdselsanlegg
  • Både byggegrensen og formålsgrensen mot øst og nordøst for felt 1 Kontor bør trekkes
    lenger tilbake fra edelløvskogsbeltet i skråningen ned mot Akerselva, slik at areal som ble avsatt til friområde med rettslig bindende virkning i KDP Akerselva miljøpark, ikke
    reguleres til bebyggelse og anlegg
  • Maksimal byggehøyde bør reduseres til 3 etasjer i tråd med KDP Akerselva miljøpark, med mindre de fire nye fotomontasjene viser at den grønne åssiden ikke svekkes ved å bygge 4 etasjer. Planforslagets 5 etasjer er altfor høyt.
  • Dagens sti fra Maridalsveien ned til Akerselva bør få trappetrinn i de bratte partiene. Den flate øvre delen av stien vil sammen med dagens stiavgrening inn i planområdet følge opp KDP Akerselva miljøpark langt bedre enn planforslagets sti i sør.

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn.

– Byggehøydene må ned i Maridalsveien 319
Rull til toppen