Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Redskapsfabrikken må bevares!

Avantor og PBE foreslår å bygge tre boligtårn oppå sideskipene til den bevaringsverdige Redskapsfabrikken, tross store protester fra Riksantikvaren og Byantikvaren. I bakgrunnen ses det planlagte 70 meter høye høyhuset på Gullhaug torg som bystyret nylig har tillatt Avantor å bygge ute i Akerselvas historiske løp.

Avantor AS foreslår å omregulere Nydalsveien 32B fra spesialområde–bevaring (kontor, industri og lager) til bolig, næring og industri. Hensikten med planen (alternativ 1) er å bygge boligtårn med høyder opptil 13, 8, og 7 etasjer i det historiske industribygget Redskapsfabrikken. Dette vil utgjøre 80-90 boenheter.

Plan-og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og har fremmet et eget alternativ 2 med lavere byggehøyde og offentlig regulering av byrommene rundt. Byantikvaren (BYA)  har fremmet et alternativ 3 med hovedhensikt å bevare eksisterende bebyggelse i sin
nåværende form, men slik at det tilrettelegges for at bygningen kan gis en ny bruk.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har tidligere uttalt seg svært kritisk til planene.

Etter at planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, har Plan og bygningsetaten (PBE) sendt et justert planforslag på begrenset høring.

I et felles merknadsbrev datert 6. juli 2020 skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen at:

  • Vi anser i likhet med Riksantikvaren at grønne tak, åpninger i fasade og inntrekking av bygningsfasaden kun er detaljer av underordnet karakter sett opp mot det å plassere tre bygg oppå Redskapsfabrikken
  • Vi fastholder vår støtte til alternativ 3 (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring
  • Alternativ 1 og 2 ødelegger sideskipene og endrer bygningens arkitektoniske uttrykk, har fokus på høy utnyttelse og setter andre viktige hensyn til side

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Les også: Redskapsfabrikken må bevares – artikkel fra sept. 2019.

Redskapsfabrikken må bevares!
Rull til toppen