Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Småhusreguleringen langs Maridalsveien i Nydalen må respekteres

Solon Eiendom AS ønsker å rive tre eneboliger og oppføre fire bygninger i 4–6 etasjer med i alt 175 studentboliger i småhusområdet langs Maridalsveien. Nydalen videregående skole og Redskapsfabrikken ses til høyre på luftfotoet

 

I et område som ligger ca. 250 m vest for Nydalen T-banestasjon, ønsker Maridalsveien Boligutvikling AS (eier Solon Eiendom AS, arkitekt IN’BY AS) å bygge studentboliger. Nord i planområdet ønsker utbygger å tilrettelegge for rekreasjon, lek og opphold i en ny park, «Blåsbortparken». Plan- og bygningsetaten anbefaler «en utvikling på områdets premisser».

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har sendt et felles innspillsbrev datert 7. juli 2020 til IN’BY. De to foreningene påpeker blant annet at nåværende bebyggelse i planområdet, som ligger innenfor grensene for KDP Akerselva miljøpark (1990), er regulert gjennom Småhusplanen. Unntaket er Nygårdsveien 10, som imidlertid også omfattes av en småhusregulering.

De to foreningene er derfor skeptiske til byggehøydene, og påpeker at de gjeldende småhusreguleringene fortsatt bør være førende ikke bare for eiendommene
nord for Nydalen Bruks vei, men også for de aktuelle eiendommene sør for Nydalens Bruks vei.

Med prosjektet, som selges inn som «Blåsbortparken», utfordrer Solon Eiendom v/IN’BY bystyrets ferske vedtak om at Nydalen vest ikke skal være et utviklingsområde, og merkelig nok uten at PBE har stoppet planinitiativet. I stedet uttaler PBE seg i positive ordelag om flere sider ved prosjektet, skriver foreningene.

De to foreningene understreker betydningen av å etablere gode gangforbindelser i området. Tverrforbindelsen fra Tåsen og Blåsbortveien i vest til Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon i øst er det spesielt viktig å gjøre noe med ved kryssingen av Maridalsveien og i den bratte bakken videre ned til Nydalen videregående skole.

Les hele innspillsbrevet her.

Saksinnsyn

Småhusreguleringen langs Maridalsveien i Nydalen må respekteres
Rull til toppen