Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vi kan ikke støtte planforslaget for Sandakerveien 58 B og C

Sandakerveien 58 B og C. Det foreslåtte nybygget ligger mot siloene.

Heimstaden AS foreslår å omregulere Sandakerveien 58 B og C (ved Sagene brannstasjon) fra bevaring av bolig til bolig/forretning/offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten med forslaget er å fortette Sandakerveien 58 C med et nytt boligbygg med ca. 30 leiligheter og utadrettet virksomhet i 1. etasje.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget bl.a. fordi det strider med viktige
overordnede føringer for byutviklingen i Oslo.

I et felles uttalelse fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 29. juni 2020 påpekes det at planforslaget er i strid med KDP Akerselva miljøpark både hva gjelder byggehøyder, utsyn, siktlinjer og ivaretakelse av kulturminneinteresser.

Videre skriver foreningen at foreslått ny bebyggelse i 7, 5 og 4 etasjer kraftig vil forringe bevaringsverdiene. Selv lavere bebyggelse i 1–3 etasjer vil svekke kulturminnet Sagene brannstasjon.

Gjeldende regulering til spesialområde bevaring bør opprettholdes for hele planområdet,
dvs. ikke bare for Sagene brannstasjon med mannskapsboligen og slangetårnet, men også for den nordre delen av planområdet, skriver foreningene.

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn 

 

 

Vi kan ikke støtte planforslaget for Sandakerveien 58 B og C
Rull til toppen