Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nydalen må sikres en helhetlig utvikling

Eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 er vist med hvit stiplet strek på fotoet. I bakgrunnen ses Vitaminveien 5 B, i forgrunnen litt av Sandakerveien 113–119 hvor det bør etableres en stor park for Nydalens beboere.

Det store problemet i Nydalen er at private aktører altfor lenge har fått utvikle den ene eiendommen etter den andre uten at planmyndighetene har sikret en helhetlig utvikling av området som ivaretar fellesskapets behov for infrastruktur i form av skoler, barnehager, møteplasser, torg og parker. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles brev til Lund Hagem Arkitekter datert 19. juni 2020. Bakgrunnen for brevet er oppstart av planarbeid for Gunnar Schelderups vei 9.

I brevet heter det blant annet:

Reguleringssakene for naboeiendommene Gunnar Schjelderups vei 9 og Vitaminveien 5 B bør gjennomføres som én felles plansak. Plansaken bør også samordnes med andre planer i området.

I forslaget til Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen), som var på offentlig høring for ett år siden, uten at det ennå foreligger noen revidert versjon av tiltakslista der det er tatt hensyn til merknadene ved offentlig ettersyn, ble Gunnar Schjelderups vei 9 avsatt til park og gangforbindelse, mens forslagsstiller ønsker å bygge ca. 80 boliger i to boligtårn på 9 og 13 etasjer.

Hvis det etableres en stor park på 15–17 dekar i Sandakerveien 113–119, vil det ikke være nødvendig å sette av hele eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 til park, men blir resultatet kun en liten park på 4–5 dekar i Sandakerveien 113–119, vil det være nødvendig å sette av hele eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 til park, samt store deler av den tilstøtende eiendommen Vitaminveien 5 B.

I innspill til oppstartsmøtet pekte både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene på at det ligger hele åtte eiendommer innenfor området avgrenset av Ring 3, Storokrysset, Vitaminveien og Gunnar Schjelderups vei, og at planene for alle disse eiendommene må samordnes for å skape et godt nærmiljø i området.

Les hele brevet her.

Nydalen må sikres en helhetlig utvikling
Rull til toppen