Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bentsebrugata 13 F-J – rammetillatelse mangler og kan ikke gis

Enerhaugen Arkitektkontor AS søkte 25. april 2018 om rammetillatelse til bruksendring, ombygging og påbygging av Bentsebrugata 13 F-J på vegne av tiltakshaver B13 utvikling AS. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget rammetillatelsen som ble gitt 11. september 2018, og fremholdt i den forbindelse at byggesaken burde vært behandlet som detaljreguleringsplan.

De to foreningenes klage på rammetillatelsen ble av Plan- og bygningsetaten (PBE) oversendt Fylkesmannen 11. mars 2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte i brev av 23. oktober 2019 med at klagen har ført fram og opphevet kommunens vedtak i sak 201805910 om å gi rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse i Bentsebrugata 13 F-J (dok. 52): «Kommunen må behandle saken på
nytt.»

I et brev til PBE av 16. juni 2020 skriver de to foreningene at «Vi kan ikke se at PBE har gitt tiltakshaver skriftlig tilbakemelding på spørsmålet om konsekvensene for byggesaken av at Fylkesmannen har opphevet rammetillatelsen. PBE har heller ikke behandlet
rammesøknaden på nytt, selv om Fylkesmannen har krevd at kommunen behandler søknaden om rammetillatelse til ombygging og påbygging av bygningsmassen i Bentsebrugata 13 F-J på nytt.»

– Det er på høy tid at PBE behandler rammesøknaden på nytt og avslår rammesøknaden. PBE bør samtidig gi pålegg om retting av det ulovlige forholdet, herunder pålegg om å rive påbygget, og pålegg om stans i arbeidet i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3, skriver foreningene.

De to foreningene viser også til at tiltakshaver den 20. mars 2019 (dok. 18) sækte om en endring i rammetillatelsen av 11. september 2018, dvs. om å få bygge igjen det nordøstre portrommet med en ny leilighet og flytte ikke bare all atkomst med bil, men også atkomst for gående og syklister til det sørvestre portrommet.

– Vi legger til grunn at PBE ikke behandler veisaken og gjenbyggingen av nordøstre portrom som en byggesak, men krever at tiltakshaver utarbeider en detaljreguleringsplan der bilatkomst, atkomst for myke trafikanter og opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei, eventuelt med justert trasé, inngår som helt sentrale elementer i planen, skriver de to foreningene.

Byrådsavdeling for byutvikling har 18. juni 2020 bedt PBE om å besvare de to foreningenes brev, og om selv å få kopi av svaret. 

Les hele brevet fra foreningene av 16. juni 2020 her.

Les også foreningenes klage til Fylkesmannen av 11. oktober 2018.

Saksinnsyn.

 

Bentsebrugata 13 F-J – rammetillatelse mangler og kan ikke gis
Rull til toppen