Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ønsker ny brygge og båtplasser oppstrøms Vaterlands bru.

FOFO AS har på vegne av Akerselva Trebåtforening forberedt en byggesak for brygge og båtplasser langs Akerselvas østbredd oppstrøms Vaterlands bru.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er positive til at det etableres båtplasser også oppstrøms Vaterlands bru på østsiden av elva, men har likevel noen merknader til prosjektet, basert på de tilsendte tegningene.

Av situasjonsplan og fasadetegning fremgår det at et parti på 10,1 m rett oppstrøms Vaterlands bru ikke vil få brygge, mens det videre nordover langs østre elvebredd vil bli anlagt ei 1,2 m bred brygge i en lengde på 33,9 m (inklusive kajakkslipp i nord). 

De to foreningene har ingen merknader verken til bryggas bredde, lengde eller plassering, men har enkelte andre merknader. Foreningene legger til grunn at rammesøknaden ledsages av en grundig redegjørelse for tiltakets påvirkning på naturmiljøet i elva og kantsonen langs elva. Forhåpentlig vil utredningen vise at naturverdiene ikke vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket.

Les hele merknadsbrevet her.

 

Ønsker ny brygge og båtplasser oppstrøms Vaterlands bru.
Rull til toppen