Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Christian Krohgs gate 2 er kulturhistorisk viktig

Planforslaget til Oslo Areal AS

Bygningsrekka mot Akerselva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru er kulturhistorisk viktig, og burde i utgangspunktet helst bevares i sin helhet. Det er viktig å ta vare på bygninger ikke bare fra industriens pionertid, men også bygninger som viser den senere industrihistoriske utviklingen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 16. september 2019.

Det er Oslo Areal AS som har foreslått å omregulere Christian Krohgs gate 2 som i dag består av flere bygningsdeler bygget i en periode som spenner fra 1899 til 1948. Oslo Areal AS ønsker å rive all eksisterende bebyggelse, for så å oppføre et nybygg som vil gi en dobling av nåværende bruksareal (alternativ 1). PBE har utarbeidet et eget alternativ 2, som er omforent med Byantikvaren, hvor kun den nordøstre bygningen i 3 etasjer (pluss kjeller) ut mot Akerselva, oppført i 1929 og påbygd i 1948, blir revet. OE og MAV finner å kunne støtte alternativ 2.

En realisering av alternativ 1, med dette planalternativets høyder og utforming, vil virke altfor dominerende og påtrengende sett fra østsiden av Akerselva. Å rive all den verneverdige bebyggelsen på eiendommen og erstatte dagens bygningsmasse med et byggevolum på hele 23 623 m2 vil føre til at nybygget fremstår som et fremmedelement i dette viktige industrihistoriske kulturlandskapet, skriver de to foreningene.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

 

Christian Krohgs gate 2 er kulturhistorisk viktig
Rull til toppen