Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Den planlagte tunnelportalen ved Mølleparken flyttes etter sterk kritikk

Foto av Mølleparken
Dette grøntområdet nedenfor Hønse-Lovisas hus vil bli utilgjengelig i anleggsfasen. Illustrasjonen er hentet fra et av plandokumentene (dok. 258).

I forbindelse med at det skal bygges ny vannforsyning til Oslo, er det planlagt en rømningstunnel i Mølleparken. Ved offentlig ettersyn var Bydel Sagene, Byantikvaren og Bymiljøetaten sterkt kritiske til forslaget om å legge tunnelportalen i Mølleparken helt inntil Akerselva ved Nedre Vøyenfall. Dette er en kritikk som Oslo Elveforum  og Miljøforeningen Akerselvas Venner deler. I et felles merknadsbrev av 9. august til Plan- og bygningsetaten (PBE) uttaler de to foreningene full støtte til at tunnelportalen må flyttes bort fra elva og etableres øst for dagens tursti slik at kulturmiljøet langs elva beholdes uendret.

De to foreningene slutter seg fullt ut til Byantikvaren som tidligere har uttalt følgende:

«Rømningstunnelen er foreslått plassert tett på Akerselva ved Nedre Vøyenfallene, innenfor et område med nasjonale kulturminneinteresser i Kommuneplan 2015. Forslaget innebærer etablering av rømningstunnel med forstøtningsmur, synlig rømningsdør og rekkverk mellom elva og dagens tursti, og forutsetter omlegging av turstien lengre vekk fra elva og fossefallene. Byantikvaren er svært kritisk til å legge utgang fra rømningstunnel så tett på Akerselva innenfor et særdeles viktig kulturmiljø knyttet til Akerselvas industrihistorie. Vi fraråder derfor sterkt den foreslåtte plasseringen, og anbefaler at utgang fra rømningstunnel flyttes lengre bort fra elva og etableres øst for dagens tursti slik at kulturmiljøet langs elva beholdes uendret.»

Kritikken er fulgt godt opp i et revidert planforslag. Forslaget som har vært på høring, innebærer at tunnelportalen i Mølleparken flyttes fra skråningen ut mot Akerselva ved Nedre Vøyenfall til skråningen inn mot nedkjøringen til garasjen for Thorvald Meyers gate 5. Etter de to foreningenes syn er dette det beste stedet å plassere en tunnelåpning i Mølleparken, gitt at det blir minimal trafikk til og fra tunnelåpningen i driftsfasen.

Illustrasjon av ny tunnelåpning
Illustrasjon av tunnelportalen i det reviderte planforslaget.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

 

Den planlagte tunnelportalen ved Mølleparken flyttes etter sterk kritikk
Rull til toppen