Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Dælenenggata 39 bør beholdes som friområde

Dælenenggata 39
Boligbyggs skisse

Oslo kommune ved boligbygg har bestilt oppstartsmøte for bygging av omsorgsboliger i Dælenenggata 39. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles innspillsbrev datert 20. juni 2019 uttalt seg kritisk til byggeprosjektet.

De to foreningene skriver at de er enige med Byantikvaren i at planområdet bør beholdes som ubebygd park/friområde for ikke å svekke det brede grøntdraget i Harald Hals’ byplan av 1929 ytterligere, jf. at bygget i Dælenenggata 36 (D36-Green House) har redusert byplangrepets brede grønne finger til ei smal grøntstripe.

De to foreningene slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av D36-bygget (dok. 9, fil 1, s. 25): «Oppføring av dette bygget innebar gjenbygging av det store sammenhengende grøntdraget gjennom Torshovdalen til Dælenenga, og vi kan ikke anbefale at friområdet bygges ytterligere ned.»

Videre skriver foreningene at «Dersom nå også midtre/søndre del av eiendommen Dælenenggata 39 skulle tillates bebygd, er vi enige med PBE og Sameiet Fagerheimgata 11 i at bebyggelsen bør plasseres langs Dælenenggata, og at den ikke bør få et L-formet, men et rektangulært fotavtrykk. Det er viktig at friområdet ikke reduseres, og at det ikke fremstår som privatisert.»

De to foreningene ber også om at gjenåpning av Torshovbekken i en sideforskjøvet trasé langs nordvestsiden av eksisterende turvei, gjennom hele planområdet fra Christian Michelsens gate (Ring 2) i nord til sørsiden av Dælenenggata 36, sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Les hele innspillsbrevet

Saksinnsyn

 

Dælenenggata 39 bør beholdes som friområde
Rull til toppen