Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres

De rødprikkede delene av gangstiene på dette kartet bør få trapper

Selvaag Eiendom AS ønsker å omregulere Maridalsveien 319–321 til næring/kontor. Eiendommen ligger langs østsiden av Maridalsveien, mellom Ring 3 og Get-bygget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev av 5. juni 2019 kommet med innspill i forbindelse med oppstart av planarbeid for eiendommen. I brevet vektlegger foreningene betydningen av gode gangforbindelser både innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet til planområdet.

I uttalelsen anbefaler foreningene at det etableres ei trapp fra Gjerdrums vei opp til Maridalsveien fra fotgjengerfeltet i Gjerdrums vei litt nordøst for Get-bygget, og at dagens gangsti fra fortauet på østsiden av rundkjøringen over Ring 3 ned til turveien langs Akerselva ved Nedre Spinneri bru får trapp i de bratteste partiene. Byggingen av trappene bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Maridalsveien 319–321.

I brevet kommenterer foreningene også de foreslåtte byggehøydene og byggegrensene. Hele brevet kan leses her: Maridalsveien 319-321 – 05.06.2019

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres
Rull til toppen