Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres

De rødprikkede delene av gangstiene på dette kartet bør få trapper

Selvaag Eiendom AS ønsker å omregulere Maridalsveien 319–321 til næring/kontor. Eiendommen ligger langs østsiden av Maridalsveien, mellom Ring 3 og Get-bygget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev av 5. juni 2019 kommet med innspill i forbindelse med oppstart av planarbeid for eiendommen. I brevet vektlegger foreningene betydningen av gode gangforbindelser både innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet til planområdet.

I uttalelsen anbefaler foreningene at det etableres ei trapp fra Gjerdrums vei opp til Maridalsveien fra fotgjengerfeltet i Gjerdrums vei litt nordøst for Get-bygget, og at dagens gangsti fra fortauet på østsiden av rundkjøringen over Ring 3 ned til turveien langs Akerselva ved Nedre Spinneri bru får trapp i de bratteste partiene. Byggingen av trappene bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Maridalsveien 319–321.

I brevet kommenterer foreningene også de foreslåtte byggehøydene og byggegrensene. Hele brevet kan leses her: Maridalsveien 319-321 – 05.06.2019

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres
Rull til toppen