Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brenneriveien 11 – kommentarer til PBEs tilsvar

Ved offentlig ettersyn høsten 2017 ønsket Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  (SiO) å bygge 311 studentboliger, med næringslokaler i 1. etasje, i alt 13 000 m2, i seks nye bygg i Brenneriveien 11 nedenfor Vulkan.

Etter offentlig ettersyn har SiO redusert høydene på de fire byggene som er tenkt lagt ut mot Akerselva. SiO ønsker nå å bygge i alt 11 100 m2, derav 245 studentboliger.

PBEs planforslag

Riksantikvaren, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten mener at byggene fortsatt er for høye. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et alternativt planforslag der høydene på fem av de seks bygningene er redusert med ytterligere 1–2 etasjer, slik at samlet volum blir 9 150 m2.

Byggehøydene i PBEs forslag må reduseres 

Den 23. desember i fjor sendte Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til Byrådsavdeling for byutvikling der vi anbefalte  at høyden på bygget nærmest Grünerbrua (bygg F) og ett av de andre byggene ut mot Akerselva (bygg D) ble redusert med én etasje sammenholdt med PBEs forslag.

Bredden på det byggefrie beltet må økes

I brevet understreket vi også viktigheten av at byggene trekkes lenger tilbake fra Akerselva. Det er helt uakseptabelt at det byggefrie beltet kun er 1,8–5,8 meter bredt langs den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F i midtre og nordre del av planområdet. Kommuneplan 2015 åpner ikke for å tillate ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter.

PBE har misforstått – det kan bli helt andre bygg enn PBE tror

Byrådsavdeling for byutvikling sendte 8. januar 2019 vårt brev over til PBE for kommentarer. I et felles merknadsbrev fra de to foreningene datert 21. januar 2019 blir PBEs tilsvar av 15. januar 2019 kommentert. Her påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at PBE ikke har forstått hvor smalt det byggefrie beltet mot Akerselva egentlig blir, og at PBE verken i plankart eller planbestemmelser har sikret at 1. etasje i byggene trekkes tilbake fra elvekanten og at byggene ikke blir høyere ut mot Akerselva enn vist på illustrasjonene i planforslaget.

Her kan du lese OEs og MAVs brev av 21. januar 2019.

Her kan du lese OE og MAVs brev av 23. desember 2018.

saksinnsyn kan du lese PBEs brev av 15. januar 2019.

Brenneriveien 11 – kommentarer til PBEs tilsvar
Rull til toppen