Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brenneriveien 11: Nå er det opp til byrådet

SiOs planforslag for Brenneriveien 11 ved oversendelse til byrådet

Ved offentlig ettersyn høsten 2017 ønsket Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  (SiO) å bygge 311 studentboliger, med næringslokaler i 1. etasje, i alt 13 000 m2, i seks nye bygg i Brenneriveien 11.

SiOs planforslag

Etter offentlig ettersyn har SiO redusert høydene på de fire byggene som er tenkt lagt ut mot Akerselva. Høyden er betydelig redusert for tårnbygget nærmest Grünerbrua, hvor SiO tidligere planla et 42 meter høyt bygg, minimalt for de tre andre byggene. SiO ønsker nå å bygge i alt 11 100 m2, derav 245 studentboliger.

PBEs planforslag

Riksantikvaren, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten mener at byggene fortsatt er for høye. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et alternativt planforslag der høydene på fem av de seks bygningene er redusert med ytterligere 1–2 etasjer, slik at samlet volum blir 9 150 m2.

Byggehøydene i PBEs forslag må reduseres 

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) sendte lille julaften et brev til Byrådsavdeling for byutvikling der vi anbefaler at høyden på bygget nærmest Grünerbrua (bygg F) og ett av de andre byggene ut mot Akerselva (bygg D) reduseres med én etasje sammenholdt med PBEs forslag.

Bredden på det byggefrie beltet må økes

I brevet understreker vi sterkt viktigheten av at byggene trekkes lenger tilbake fra Akerselva. Det er helt uakseptabelt at det byggefrie beltet kun er 1,8–5,8 meter bredt langs den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F i midtre og nordre del av planområdet. Kommuneplan 2015 åpner ikke for å tillate ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter.

Byrådets behandling av planforslaget

Byrådsavdeling for byutvikling sendte 8. januar 2019 vårt brev over til PBE for kommentarer. Vi får håpe at byrådet følger opp våre forslag i byrådssaken når planforslaget oversendes byutviklingskomiteen, trolig i februar eller mars.

Her kan du lese OE og MAVs brev av 23. desember 2018.

Brenneriveien 11: Nå er det opp til byrådet
Rull til toppen