Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nye gangforbindelser langs Akerselvas østside?

Et nytt planforslag tilsier nytt offentlig ettersyn

JM Norges planforslag for Sandakerveien 52 ligger nå hos byrådet til politisk behandling. Endringene i planforslaget etter offentlig ettersyn sommeren 2016 er så store at det i praksis fremstår som et helt nytt planforslag.

I brev av 20. august 2018 til Byrådsavdeling for byutvikling har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner derfor bedt om at planforslaget sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten (PBE), og at planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn etter at det er kvalitetssikret og endret.

Bydelsutvalget i Bydel Sagene vedtok allerede 8. juni 2017 at «reguleringsplanforslaget for Sandakerveien 52 [bør] sendes på offentlig ettersyn for å sikre forsvarlig medvirkning». PBE nøyde seg med begrenset høring der blant andre vi ikke ble varslet.

 

Viktige endringer i planforslaget siden 2016

Det har skjedd flere positive endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn sommeren 2016. Det underjordiske parkeringsanlegget under det bevaringsverdige hageanlegget er tatt ut av planen, det er lagt inn en hensynssone for bevaring av naturmiljø i skråningen ned mot Akerselva, og byggegrensen for ny bebyggelse er nå overalt lagt minst 20 meter fra elvekanten.

Og ikke minst er bygget som var tenkt plassert i skråningen ned mot Akerselva tatt ut av planen, slik at det nå bare er snakk om ett nytt bygg, bygg A på illustrasjonsplanen over. Samlet bruksareal for ny bebyggelse er blitt redusert fra 4 700 m2 til 3 700 m2.

Høyden på bygg A er imidlertid blitt økt etter offentlig ettersyn, til tross for en rekke protester mot tidligere foreslått byggehøyde både ved offentlig ettersyn og begrenset høring. Nybygget innordner seg ikke de dominerende høydene i området.

Mens kotehøyden for byggene langs denne siden av Sandakerveien trappes gradvis opp med 1,45 meter eller en ½ etasje i takt med at veien stiger opp mot Blystadvillaen, blir det et kraftig sprang på hele 8,50 meter mellom Sandakerveien 50 og 52. Mens mønehøyden for Sandakerveien 50 ligger på kote 89,9, foreslår utbygger at takoppbygg for Sandakerveien 52 skal kunne gå helt opp til kote 98,4.

Både byggehøyden og byggevolumet bør reduseres.

 

Skyggevirkningen er ikke dokumentert for Treschows gate 16

Taket på bygg A blir liggende mer enn 40 meter høyere enn Akerselva. På formiddagen vil bygget kaste lange skygger inn på eiendommen Treschows gate 16 på vestsiden av elva. Bystyret regulerte 28. februar 2018 Treschows gate 16 til friområde og skoleformål.

Før en tar endelig stilling til maksimal byggehøyde og maksimalt bruksareal for bygg A, bør det utarbeides sol-/skyggediagrammer som viser skyggevirkningen av forskjellige byggehøyder for skolebygget og skolegården. Det er underlig at PBE ikke har krevd dette av utbygger.

 

Gangstien fra Blystadvillaen ned til Akerselva bør istandsettes

Bygget i skråningen ned mot Akerselva var tenkt plassert slik at det blokkerte den historiske gangforbindelsen fra Blystadvillaen ned til Akerselva. Det at dette bygget er tatt ut av planen, gjør at den bratte gangstien kan settes i stand.

Til vår store glede har utbygger nå lagt inn den historiske gangforbindelsen på sin illustrasjonsplan, jf. illustrasjonen til denne nettartikkelen. Siden illustrasjonsplanen ikke er juridisk bindende for utbygger, har vi i brevet til Byrådsavdeling for byutvikling bedt om at istandsetting av gangforbindelsen sikres i planens reguleringsbestemmelser. Vi har også bedt om at det sikres at gangforbindelsen blir offentlig tilgjengelig på hele strekningen fra Sandakerveien ned til friområdet langs Akerselva.

 

Det bør opparbeides gangsti langs Akerselva

Vi har også bedt om at den gamle gangstien langs Akerselva, som ligger på et flatt platå langs elva, settes i stand på strekningen fra Sandakerveien 50 i sør fram til gårdsrommet mellom Ivan Bjørndals gate 8 og 22 i nord, dvs. på strekningen som vi har vist med rød heltrukken strek og røde prikker på utbyggers illustrasjonsplan. De røde pilene viser alle gangforbindelsene vi får på østsiden av Akerselva straks denne gangstien og gangstien fra Blystadvillaen ned til elva settes i stand.

I brevet til byrådsavdelingen, og i et brev til PBE av 27. desember 2017, har vi redegjort mer i detalj for hvordan disse gangstiene kan opparbeides. I et brev til Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 20. august 2018 har vi bedt om at opparbeidelsen av gangstiene sikres i utbyggingsavtalen for Sandakerveien 52.

Du kan lese alle de tre brevene våre her:

Se hele saken på saksinnsyn hos PBE

Nye gangforbindelser langs Akerselvas østside?
Rull til toppen