Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Illustrasjon fra bymiljøetatens høringsdokument
Illustrasjon fra bymiljøetatens høringsdokument

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Oslo Elveforum har utarbeidet et omfattende høringssvar basert på innspill fra elvegruppene. MAV spilte blant annet inn ønsket om å forlenge turvei B10 langs Akerselva fra Vaterland til fjorden og ønsket om turvei gjennom hageanlegget ved Treschows gate 2–8 og snarlig opparbeidelse av turvei langs elvebredden ved Treschows gate 16. Vi ba også om gjenåpning av nedre del av Akerselva.

Behovsplanen er et styringsverktøy som skal synliggjøre behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Hensikten med behovsplanen er å synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 årene. Planen skal sikre bedre sammenheng mellom langtidsplaner, budsjett og bevilgninger.

Les Oslo Elveforums høringssvar

Les bymiljøetatens høringsutkast

Behovsplan for idrett og friluftsliv
Rull til toppen