Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Oslo Areal AS ønsker å rive Christian Krohgs gate 2

Gangvei Akerselva
Mulig gangvei sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen. De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2.

Oslo Areal AS ønsker å rive eksisterende bebyggelse på eiendommen Christian Krohgs  gate 2, i alt ca. 12 800 m2, og erstatte denne med 25 000 – 26 000 m2 BRA ny bebyggelse i 11–13 etasjer.

I et brev fra Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) datert    15. mars 2018 kommer foreningene med følgende innspill til oppstart av arbeid med detaljregulering for Christian Krohgs gate 2:

  • Bebyggelsen på eiendommen har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi både i seg selv og ikke minst som del av den eldre industribebyggelsen langs Akerselva. Bebyggelsen bør derfor bevares.
  • Foreslåtte byggehøyder er i strid med Kommuneplan 2015.
  • Gangveien langs vestsiden av Akerselva må ikke bli en privatisert blindvei.
  • Ved en eventuell realisering av forslagsstillers planer for Christian Krohgs gate 2 bør etablering av undergang under Vaterlands bru og gangvei langs vestsiden av Akerselva fra Vaterlandsparken til Hausmanns bru sikres i rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale.
  • Planarbeidet bør samordnes med pågående planer og initiativ i nærområdet.

Saksbehandler i MAV har vært Kåre Ivar Gauksrud (bildet).

Les hele innspillsbrevet.

Saksinnsyn

 

Oslo Areal AS ønsker å rive Christian Krohgs gate 2
Rull til toppen