Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– En stor seier for alle elvevenner

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.
Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.

Den langvarige kampen for skole og et bredt grøntdrag langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16 ble kronet med seier under bystyrets behandling av plansaken 28. februar. Ja, resultatet ble enda bedre enn vi kunne drømt om!

H, V, KrF og F stemte for å sende saken tilbake til byrådet, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg på dette.

Byrådspartiene A, MDG og SV trengte støtte fra Rødt (R) for å få flertall for forslaget om skole og et bredt grøntdrag langs elva. R utnyttet sin vippeposisjon og fikk byrådspartiene med på å redusere byggevolumet med 2 500 m2 og byggehøyden med fire meter sammenlignet med byrådets forslag.

Tillatt bruksareal ble dermed 9 000 m2 og tillatt byggehøyde kote 77 (kote 79 for oppbygg på inntil 5 % av takflaten), dvs. 10 m høyere enn fortauet i Treschows gate og 18 m høyere enn terrenget ut mot Akerselva nede ved Bentsebrua. Byggevolum og byggehøyde er i tråd med forslagene fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner. Byggehøyden er også i samsvar med den juridisk bindende bestemmelsen i Kommunedelplan Akerselva miljøpark om maksimal byggehøyde.

Scandinavian Development ønsket å bygge hele 21 600 m2 på eiendommen, hovedsakelig boliger, og med byggehøyder helt opp til kote 91, men fikk altså ikke gjennomslag for dette. Alle partiene i bystyret mente at dette var en altfor høy utnyttelse av tomta.

Skole

Vedtaket i bystyret gjør det mulig å bygge en grunnskole for 540 elever med flerbrukshall og tilleggslokaler for å dekke bydelsbehov. I stedet for grunnskole kan det eventuelt etableres en videregående skole med et noe høyere elevtall. Et enstemmig bystyre vedtok at det er bystyret som skal fatte vedtak om hva slags skole som skal plasseres på tomta, enten gjennom rullering av skolebehovsplanen eller gjennom egen sak.

Grøntområde

Bystyrets flertall, MDG, A, SV og R, gjorde i tillegg et svært viktig vedtak: «Bystyret ber byrådet om å forhandle med eier om en minnelig avtale om kjøp av eiendommen så snart som mulig for å opparbeide et midlertidig grøntområde frem til byggestart for skolen.» Dersom forhandlingene ikke fører fram, må kommunen ekspropriere eiendommen.

Dermed unngår en faren for at den tomme lagerbygningen blir stående helt til det skal bygges skole på tomta 10–15 år fram i tid. I beste fall vil hele eiendommen nå kunne være opparbeidet som grøntområde med turvei langs elvebredden allerede om et par års tid.

– Takk til alle som har bidratt

Miljøforeningen Akerselvas Venner har engasjert seg tungt i denne saken helt fra reguleringssaken ble varslet tidlig i 2014. Are Eriksen, som er leder for Miljøforeningen Akerselvas Venner, er svært fornøyd med at foreningens synspunkter har fått gjennomslag i bystyret.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til det fantastiske resultatet i denne reguleringssaken, sier Eriksen, og nevner bydel Sagene, Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark med lokale aktivister i Lilleborg-området og ellers i bydelen, miljøparkens gudmor Sissel Rønbeck som engasjerte seg i saken, Plan- og bygningsetaten som lanserte skolealternativet før etaten hadde ryggdekning for forslaget på Rådhuset og byrådet og byrådspartiene A, MDG og SV som så viktigheten av dette partiet langs elva for Akerselva miljøpark. Og så må vi takke Rødt som i timene før bystyrebehandlingen klarte å få byrådspartiene med på et enda bedre vedtak.

Debatten og voteringen i bystyret om Treschows gate 16 (sak 53/18) og Sandakerveien 56 (sak 50/18), de to sakene ble debattert samtidig, finnes her: https://oslo.kommunetv.no/no/archive/404

Les protokollen fra bystyremøtet 28. februar 2018.

Les også:

Både byggehøyder og volum bør reduseres i Treschows gate 16 

 

 

– En stor seier for alle elvevenner
Rull til toppen