Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ruvende bygg tett på Akerselva

 

Sandakerveien 52 - Fugleperspektiv fra vest
Illustrasjon fra planforslaget

Da planforslaget for Sandakerveien 52 var på offentlig høring sommeren 2016, foreslo utbygger JM Norge å plassere ett bygg langt nede i skråningen mot Akerselva og ett bygg i forlengelsen av Sandakerveien 50 mot nordøst, på dagens parkeringsplass. Bygget helt ut mot Akerselva er nå heldigvis tatt ut av planforslaget, mens bygget på parkeringsplassen dessverre har est ut i volum både mot Blystadvillaen og ut mot Akerselva. JM Norge har illustrert det nye forslaget med et bygg der antall etasjer trappes ned mot Akerselva.

Fritt fram for utbygger

Samtidig har utbygger utformet reguleringskartet og reguleringsbestemmelsene slik at det er fritt fram for utbygger å bygge helt opp til kote 97,7 i byggegrensen mot Akerselva. Det betyr at JM Norge kan bygge høyere enn det høyeste takoppbygget på illustrasjonen under, også der hvor illustrasjonen viser færrest antall etasjer. Med to underetasjer med synlig fasade mot Akerselva, seks etasjer over dette, pluss takoppbygg på inntil 4,2 m, vil fasaden mot elva bli 9 etasjer høy.

Sandakerveien 52 - Snitt på tvers av Sandakerveien
Illustrasjon fra planforslag

Uakseptabelt

Kart og bestemmelser tillater at bygget legges nærmere Akerselva enn 20 m, og at bygget rager mer enn 40 m over Akerselva. Et så ruvende bygg så tett på Akerselva er helt uakseptabelt.

Bygget bryter også radikalt med den dominerende byggehøyden langs Sandakerveien:   15–16 m høye bygg i 5 etasjer. Med kote 97,7 som tillatt byggehøyde blir bygget i Sandakerveien 52 hele 8,4 m høyere enn gesimshøyden og ca. 7,2 m høyere enn mønehøyden for Sandakerveien 50.

Ber om nytt offentlig ettersyn

I et felles brev til Plan- og bygningsetaten av 27. desember 2017 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påpekt at endringene etter offentlig ettersyn er så store at planforslaget bør legges ut til nytt offentlig ettersyn. Manglende kvalitetssikring av planforslaget tilsier også nytt offentlig ettersyn.

Behov for alternativt planforslag

Samtidig har de to foreningene bedt Plan- og bygningsetaten utarbeide et alternativt planforslag til offentlig ettersyn der plankart og bestemmelser sikrer

  • at bruksarealet for nybygget begrenses til 3 000 – 3 500 m2
  • at maksimal byggehøyde inklusive takoppbygg ikke overstiger kote 94,0
  • at byggehøydene trappes ned ikke bare mot hageanlegget, men også mot Akerselva
  • at byggegrensen trekkes inn med 2 m fra Sandakerveien i sørøst, 5 m fra hensynssonen i nordøst og 2 m fra det byggefrie beltet på 20 m langs Akerselva
  • at takoppbygg overalt trekkes minst 3 m inn fra underliggende etasje
  • at det etableres en bred sone for bevaring av naturmiljøet i skråningen ned mot Akerselva
  • at området mellom bebyggelsen og Akerselva ikke privatiseres eller inngjerdes
  • at den historiske gangforbindelsen fra Blystadvillaen ned til Akerselva istandsettes og blir offentlig tilgjengelig
  • at gangforbindelsen langs Akerselva fra Sandakerveien 50 / Bentsebrugata 13 F-J i sør til gårdsrommet mellom Ivan Bjørndals gate 8 og 22 i nord istandsettes og fullføres

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

Les også:

Elvebredden skjermes

Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52

 

Ruvende bygg tett på Akerselva
Rull til toppen