Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vil legge tilbygg til bussterminalen oppå Akerselva

Akershus KollektivTerminaler (AKT) v/tegn_3 har nabovarslet et forslag til utvidelse, ombygging og oppgradering av bussterminalen i Galleri Oslo. De foreslår å utvide terminalbygget mot nord, legge tilbygget oppå Akerselvas tvillingkulvert og å bygge igjen deler av åpningen langs Nylandsveien (brua) mellom østre og vestre del av Galleri Oslo.

De skraverte områdene på tegn_3s Illustrasjon over viser hvor tilbygget og fire mindre nybygg foreslås lagt, mens de røde feltene viser hvor det er planlagt å bygge høyere enn nivået på brua. På tegn_3s Illustrasjon under, sett fra Schweigaards gate mot nord, ser en hvordan bebyggelsen og to høye rømningstårn vil blokkere store deler av dagens åpning mellom østre og vestre del av Galleri Oslo. Dette vil alvorlig svekke kaldluftsdrenasjonen langs Akerselva.

Men enda viktigere: Det gjør det vanskeligere å realisere vårt og bystyrets ønske om å gjenåpne Akerselva. Jf. at kommuneplanens juridisk bindende temakart T7 for blågrønn struktur i byggesonen, som bystyret vedtok høsten 2015, viser Akerselva som fremtidig gjenåpnet elv på hele strekningen fra Vaterlandsparken til nordsiden av jernbanens sporområde på Oslo S. Akerselva ligger i dag i en tvillingkulvert under Nylandsveien, ja bæresøylene for Nylandsveien er til og med fundamentert på kulvertens vegger. Nylandsveien må rives for å kunne gjenåpne Akerselva i et bredt grøntdrag fra Vaterlandsparken til Oslo S.

Av tegn_3s Illustrasjon under fremgår det hvor langt terminalbygget under Nylandsveien tenkes utvidet mot nord (til høyre i illustrasjonen). Schweigaards gate og ett av rømningstårnene ses til venstre (mot sør) på illustrasjonen.

AKT ønsker å behandle forslaget om å utvide, bygge om og oppgradere bussterminalen som en byggesak, men forslaget har så store konsekvenser at det etter vårt syn er helt nødvendig at forslaget behandles som en plansak med offentlig høring.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 13. desember 2017 inn et felles merknadsbrev til nabovarselet.

Les merknadsbrevet her

Vil legge tilbygg til bussterminalen oppå Akerselva
Rull til toppen