Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hvorfor graves det i Akerselva?

Gravemaskin i Akerselva
Foto: Heidi Kristensen, BYM

Årsaken til at det graves i Akerselva, er at Bymiljøetaten (BYM) har startet med såkalte habitattiltak for å forbedre forholdene for kreps og fisk. Planen var å sette i gang tiltakene i månedsskiftet august/september, men så kom den høye vannføringen, og arbeidet måtte utsettes.

For vel ei uke siden startet arbeidet ved Badebakken. Deretter vil entreprenøren jobbe seg nedover.

Steiner i Akerselva gir bedre habitat for fisk og kreps
Foto: Heidi Kristensen, BYM

Arbeidene består i stor grad i å plassere ut mer stein i elva (terskler og grupper med stein) som habitatforbedring for kreps og fisk. Ved Badebakken skal det østre løpet få mer vann, slik at det blir særlig egnet for kreps og småfisk som trenger skjul for større fisk og fugl.

Sporene i elvebredden, der gravemaskinen har tatt seg opp og ned, blir istandsatt og reetablert til våren.

Alle tiltak  gjennomføres i tråd med «Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre del», og er godkjent av Fylkesmannen. Konsulent og hovedforfatter for planen er Hjalmar Eide, NJFF Akershus, mens Terje Laskemoen i Bymiljøetaten er prosjektleder.

Hvorfor legges det ut stein?

Akerselva har fått steiner som stikker opp av elvevannet
Foto: Heidi Kristensen, BYM

Biotopforbedringsplanen anbefaler at store steiner og steingrupper skal legges usystematisk i glattstrømmene. Formålet med steingruppene er å skape skjul og oppvekstområder for fisk, innsekter og edelkreps. Samtidig vil stein og steingrupper skape turbulens som over tid vil gi en naturlig sortering av bunnsubstrat som igjen vil gi naturlige gyteplasser for fisk.

Noen steiner skal stikke over vann ved sommervannføring, andre skal ligge slik at de skaper turbulens og derved skjul også ved vintervannføring. Dimensjonene på steiner og steingrupper vil variere med strømhastighet og dybde. I dypere partier betyr kvaliteten på steinsorten lite, der steiner synes godt eller stikker over vann brukes elvestein.

Steingruppene legges gjerne i trekantform med tre – fire grupper per trekant med tre til fem stein i hver gruppe. Det skal være mye hulrom mellom steinene som skal gi skjul for mindre fisk og edelkreps.

Blir elva forurenset?

Stein på Akerselvas bredd skal legges ut i elva
Foto: Heidi Kristensen, BYM

Erfaringene fra Midgardsormen viser at sedimentene (avsetningene på elvebunnen) i Akerselva stedvis er svært forurenset. Noen har derfor uttrykt bekymring for om utleggingen av stein kan føre til oppvirvling av forurensede masser.

– Dette er vi også svært opptatt av, forteller Terje Laskemoen i BYM. Tidligere foreslåtte tiltak med å harve opp elvebunnen har vi gått bort fra nettopp på grunn av  vår bekymring for oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter. Sandbanken rett nedstrøms brua ved Badebakken, som nå delvis er gravd bort og flyttet nedstrøms, er av betydelig nyere dato enn de forurensede sedimentene som ligger under elvebunnen nedover elva. Flytting av denne sanden påvirket derfor ikke vannet noe mer enn det som den høye vannføringen tidligere i høst gjorde, forteller Laskemoen.

Hvorfor graves det i Akerselva?
Rull til toppen