Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Schous plass rustes opp, men blir Torshovbekken gjenåpnet?

Bydelsutvalget på Grünerløkka vedtok i februar 2013 at Schous plass skal oppgraderes i tråd med denne landskapsplanen. Finansieringen av prosjektet er nå i ferd med å komme på plass.

Bystyret har i løpet av 2017 vedtatt detaljreguleringsplaner både for Sofienberggata 19–23 og Nordre gate 20–22. I disse plansakene er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at Schous plass skal være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak. Utbyggerne må med andre ord bidra til å opparbeide et offentlig areal i eiendommenes nærområde. At utbyggere må bidra til å etablere teknisk, sosial og blågrønn infrastruktur er hjemlet i plan- og bygningsloven.

I utbyggingsavtalen som kommunen har fremforhandlet for Sofienberggata 19–23, skal utbygger yte et kontantbidrag på 20,1 mill. kr til oppgradering av Schous plass. Nordre gate 20–22 vil trolig måtte yte et kontantbidrag på ca. 6,5 mill. kr til oppgradering av plassen, men denne avtalen er ennå ikke lagt ut til offentlig ettersyn.

I merknadsbrev av 20. september 2017 til forslaget til utbyggingsavtale for Sofienberggata 19–23 har Miljøforeningen Akerselvas Venner støttet avtalepunktet om at utbygger skal bidra økonomisk til oppgradering av Schous plass. Vi er også positive til at midlene eventuelt kan brukes til å realisere en revidert landskapsplan for plassen.

Etter vårt syn bør nemlig oppgraderingsplanen som ble vedtatt i 2013, erstattes av en ny plan for Schous plass der Torshovbekken gjenåpnes over plassen. Dammen som ble fylt igjen i 1887 da det ble anlagt park på Schous plass, bør samtidig gjenskapes.

Om Torshovbekken virkelig blir gjenåpnet over Schous plass, gjenstår å se.

Les hele merknadsbrevet her.

Schous plass rustes opp, men blir Torshovbekken gjenåpnet?
Rull til toppen