Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Illustrasjon fra planforslaget

I Nydalen ønsker Avantor å omregulere den gamle redskapsfabrikken i Nydalsveien 32 B. Redskapsfabrikken er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876, og et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Dette var opprinnelig en spikerfabrikk, og ble senere ombygd og påbygd med en redskapsfabrikk. Planområdet ligger inntil Akerselva.

Ifølge Avantors planer skal industribygningen i hovedsak bevares, men påbygges med tre boligtårn på 7, 8 og 17 etasjer med ca. 110 leiligheter totalt. I varselet om oppstart av arbeidet med detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skriver arkitektfirmaet COWI AS at «planforslaget vurderes å kunne komme i konflikt med kulturmiljø som er vernet».

Av Avantors masterplan Nydalen+ fra 2014 kommer det fram at selskapet vil tilrettelegge for ca. 4400 nye boliger i Nydalen-området de neste 15–20 årene.

Byantikvaren har tidligere uttalt om planforslaget for redskapsfabrikken: «Etter Byantikvarens vurdering er foreliggende reguleringsforslag med etablering av nybygg innenfor fotavtrykket av den eksisterende, bevaringsverdige bygningen i konflikt med de høye, kulturhistoriske verdiene knyttet til bygningen.»

Mens Plan- og bygningsetaten (PBE) har fremmet et alternativ 2 med noe mindre boligareal og maksimalt 10 etasjer, har Byantikvaren fremmet et alternativ 3. Dette alternativet er et bevaringsalternativ som sikrer at det historiske industribygget bevares i sin nåværende form, men hvor det tilrettelegges for at bygningen på lengre sikt kan gis en annen og mer utadrettet bruk enn i dag.

Støtter Byantikvarens alternativ

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i en fellesuttalelse til COWI AS datert 11. august 2017 gitt sin støtte til Byantikvarens alternativ 3, der eiendommen foreslås regulert til hensynssone H-570 – bevaring kulturmiljø, med reguleringsbestemmelser som sikrer fasader og bygningsstruktur.

– Redskapsfabrikken er ett av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens tidlige industrivirksomhet. Det er følgelig av stor kulturhistorisk betydning at gjeldende regulering til spesialområde bevaring av 18. oktober 2000 videreføres, og at bygningen ikke tillates påbygd, uttaler OE og MAV i brevet.

De to foreningene påpeker at både planalternativ 1 (Avantors forslag) og planalternativ 2 (PBEs forslag), der bygningen foreslås påbygd med tre boligtårn, undergraver bevaringsformålet, er i strid med bystyrets bevaringsvedtak og også i strid med temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015. I tillegg strider både planalternativ 1 og 2 mot flere retningslinjer i Kommuneplan 2015 og KPD Akerselva Miljøpark. Avantors forslag er også i strid med bystyrets høyhusvedtak.

– Vi stiller oss undrende til at ikke bare Avantor, men også PBE, lanserer planalternativer som bryter med en rekke vedtak i Oslo bystyre, skriver de to foreningene

Les hele brevet her

Planinnsyn

 

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares
Rull til toppen