Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Turvei- og gangveinettet langs Akerselva må fullføres ved utbygging i Sandakerveien 58 b/c

Jerusalem bru

Fredensborg Norge AS ønsker å fortette Sandakerveien 58 b/c med et nytt boligkompleks med ca. 30 nye leiligheter. Planområdet strekker seg fra Bjølsen valsemølle i nord til Orklabebyggelsen i sør langs baksiden av brannstasjonen. Det nye bygget skal legges inntil dagens bygård, med fasade mot Sandakerveien, og videre langs Gamle Sandakervei. Fagkyndig er COWI og MAD arkitekter.

I forslaget til planprogram understreker Plan- og bygningsetatens (PBE) at det må etableres gode uteoppholdsarealer mot vest med trygg forbindelse til turveien, og at viktigste planfaglige temaene er høyder, gatestruktur, bevaringsverdi, fremtidige byrom/forbindelser samt uteoppholdsarealer og bokvalitet.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 7. juli 2017 påpekt viktigheten av at turvei- og gangveinettet knyttet til Akerselva blir fullført i forbindelse med utbyggingen. MAVs merknader begrenser seg til aktuelle gangveitilknytninger fra Jerusalem brus østside mot øst, vest og sør.

I merknadsbrevet viser MAV til at Jerusalem bru er ei relativt ny bru som var ment å knyttes til gang- og sykkelveiforbindelsen videre østover, men som foreløpig ender i ingenting bak Sagene brannstasjon. Her ligger den historiske traseen til Gamle Sandakervei, som er bevaringsverdig. Det er viktig at man ved vurderingen av om gang- og sykkelveien skal legges langs nordsiden eller sørsiden av Gamle Sandakervei, ser dette i sammenheng med kryssingen videre over trikkesporene til østsiden av Sandakerveien. PBE og EBY bør vurdere om utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser også bør omfatte opparbeidelse av gang- og sykkelvei over til østsiden av Sandakerveien, skriver MAV.

Styremedlem i MAV, Kjersti Hovden (bildet), som har vært MAVs saksbehandler, viser til reguleringsbestemmelsene for Lilleborg-området:

– På Lilleborg-siden av Akerselva ligger bevaringsverdige gamle industribygg omgjort til boliger og næringslokaler. Disse ligger så nær elva at de hindrer gangvei langs elva på yttersiden av Ivan Bjørndals gate 9–17, men allmennheten ble sikret forbindelse gjennom området (felt A), dvs. på sørøstsiden av bygningsmassen. Reguleringsbestemmelsenes § 6 sikret gangforbindelser også videre nordøstover, påpeker hun, men dette er ennå ikke fullført.

­­­­­­­­­­­­­- Gangveien gjennom friområdet opp til østsiden av Jerusalem bru bør sikres gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelse for Sandakerveien 58 B/C. Enkelte benytter denne forbindelsen allerede i dag, selv om terrenget er bratt og det ikke er tilrettelagt for gående, understreker Kjersti Hovden.

Les hele merknadsbrevet fra MAV

Saksinnsyn

Gamle Sandakervei på baksiden av brannstasjonen bort til Orklabygget
Låst port og trapp fra Lilleborg ovenfor C1 opp til gamle Sandakervei.
Sti i enden av Lilleborgområdet (C2) ved elva under Jerusalem bru og skråningen opp til høyre til gamle Sandakervei.

 

 

 

 

 

 

Turvei- og gangveinettet langs Akerselva må fullføres ved utbygging i Sandakerveien 58 b/c
Rull til toppen