Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Er det et høyhus over Akerselva som vi skal vise fram i 2019?

Illustrasjon fra planforslaget

Forslaget om å bygge et over 70 meter høyt høyhus på Gullhaug torg i Nydalen – til dels over Akerselva – vekker sterke reaksjoner i Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV).

– Det er helt uakseptabelt at det bygges over selve Akerselva og innenfor det byggefrie beltet på 20 meter fra elva. Som PBE selv påpeker i planforslaget, fastsetter Kommuneplan 2015 at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». For å kunne bevare Akerselva miljøpark er det avgjørende at denne retningslinjen etterleves. Dette skriver de to foreningene i sitt felles høringssvar.

Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) som har sendt forslag til ny detaljreguleringsplan for Gullhaug Torg 2A i Nydalen ut på høring. Avantor Gullhaug Torg 2A AS har foreslått å legge til rette for bygging av et miljøbygg (FutureBuilt) med leiligheter og næringslokaler med en betydelig høyere utnyttelse enn i gjeldende reguleringsplan. Samlet bruksareal er 10 000 m2 fordelt på 17 etasjer med gjennomsnittlig etasjehøyde på godt over 4 meter.

I sitt høringsbrev sier OE og MAV at de har forståelse for at det kan fortettes noe rundt enkelte kollektivtrafikk-knutepunkter, og de støtter at det bygges miljøhus i Oslo. Men – tilføyer de to foreningene – PBE må ta inn over seg at Akerselva miljøpark forringes år for år hvis kommunen ikke nå setter ned foten og begynner å håndheve 20-metersregelen i kommuneplanen.

På tross av Akerselva miljøparks store betydning som rekreasjonsområde, på tross av at miljøparken vil kunne være en nedkjølende korridor når klimaendringene blir merkbare i Oslo, velger PBE å akseptere at det bygges – ikke bare innenfor 20 metersgrensen – men i dette tilfellet også over elva, og det ved å plassere et over 70 meter høyt bygg oppå selve Akerselva. Framtidige generasjoner vil lure på hvorfor i all verden Oslo kommune har gitt etter for press fra mektige næringsinteresser på bekostning av miljøet og befolkningens rekreasjonsbehov dersom kommunen vedtar Avantors planer for Gullhaug torg 2A.

Avantor planlegger til og med å lukke et parti av Akerselva som i dag er åpent. Dette er i strid med den bindende bestemmelsen i § 13.3 i kommuneplanen om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». De to foreningene påpeker at PBE underslår at dette er en juridisk bindende bestemmelse ved å kalle det for en retningslinje i planforslaget.

Planforslaget er desto mer bemerkelsesverdig med tanke på at Oslo nylig er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og at det av juryens begrunnelse blant annet framgår at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et høyhus over Akerselva som Oslo skal vise fram i 2019? spør OE og MAV i sitt høringssvar.

De to foreningene påpeker også at Nydalen trenger torg og møteplasser, slik som bl.a. bydelsutvalget i Nordre Aker har påpekt i en tidligere uttalelse.

– Vi vil på det sterkeste fraråde planforslaget, er foreningenes konklusjon.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les tidligere artikkel: Helt uakseptabelt å bygge over Akerselva

Juryens begrunnelse for Oslo som miljøhovedstad:

 

Er det et høyhus over Akerselva som vi skal vise fram i 2019?
Rull til toppen